Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille – Euroopan kasvupotentiaalin hyödyntäminen

Bryssel 30. marraskuuta 2016

Euroopan komissio esittää tänään toimenpidepaketin, jolla EU:n kilpailukyky säilytetään puhtaaseen energiaan siirtymisen muuttaessa maailman energiamarkkinoita.

Komissio haluaa EU:n johtavan tätä siirtymistä eikä pelkästään mukautuvan siihen. Siksi EU on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä samalla kun se uudenaikaistaa talouttaan ja luo työpaikkoja ja kasvua kaikille Euroopan kansalaisille. Tämänpäiväisillä ehdotuksilla on kolme päätavoitetta: energiatehokkuus etusijalle, EU maailmanlaajuiseen johtoasemaan uusiutuvan energian alalla ja kohtuulliset sopimusehdot kuluttajille. 

Kuluttajat ovat tulevaisuuden energiamarkkinoiden aktiivisia ja keskeisiä toimijoita. Kuluttajilla eri puolilla EU:ta on tulevaisuudessa enemmän valinnanvaraa, luotettavat välineet energian hintojen vertailemiseksi sekä mahdollisuus tuottaa ja myydä omaa sähköään. Suuremman avoimuuden ja paremman sääntelyn ansiosta kansalaisyhteiskunta voi paremmin osallistua energiajärjestelmään ja reagoida hintasignaaleihin. Paketti sisältää useita toimenpiteitä, joilla pyritään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kuluttajien suojelemiseen.

Energiaunionista vastaavan varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin mukaan paketti vauhdittaa siirtymistä puhtaaseen energiaan uudenaikaistamalla talouttamme. "Eurooppa on viime vuosina johtanut maailmanlaajuista ilmastotoimintaa ja näyttää nyt esimerkkiä luomalla edellytykset kestäville työpaikoille, kasvulle ja investoinneille. Tämänpäiväiset ehdotukset koskettavat kaikkia puhtaaseen energiaan liittyviä aloja, muun muassa tutkimusta ja innovointia, osaamista, rakentamista, teollisuutta, liikennettä, digitaalialaa ja rahoitusta. Näiden toimenpiteiden myötä kaikki Euroopan kuluttajat ja yritykset pääsevät hyötymään puhtaaseen energiaan siirtymisestä”,

kertoo Šefčovič. Ilmasto- ja energiakomissaari Miguel Arias Cañete jatkaa:"Komission ehdotukset luovat vahvan markkinakysynnän uudelle teknologialle, tarjoavat oikeat toimintaedellytykset sijoittajille, lisäävät kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia, parantavat energiamarkkinoiden toimintaa ja auttavat saavuttamaan ilmastotavoitteet. Erityisen ylpeä olen sitovasta 30-prosentin energiatehokkuustavoitteesta, sillä se vähentää riippuvuuttamme tuontienergiasta, synnyttää työpaikkoja ja pienentää päästöjä vielä lisää. Eurooppa on puhtaan energian vallankumouksen kynnyksellä. Ja aivan kuten Pariisissa, voimme onnistua vain, jos teemme työtä yhdessä. Näillä ehdotuksilla komissio on avannut tien kilpailukykyisemmälle, modernimmalle ja puhtaammalle energiajärjestelmälle. Nyt luotamme Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden tukeen, jotta siitä tulisi totta."

Komission "Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille" -ehdotukset osoittavat, että puhtaaseen energiaan siirtyminen on tulevaisuuden kasvuala, jolla raha liikkuu. Vuonna 2015 puhtaisiin energiamuotoihin investoitiin maailmalla yli 300 miljardia euroa. EU:lla on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikkansa avulla hyvät edellytykset muuntaa tämä siirtyminen konkreettisiksi mahdollisuuksiksi EU:n teollisuudelle. Jos tällä paketilla saadaan vuosittain toteutumaan 177 miljardin euron julkiset ja yksityiset investoinnit vuodesta 2021 lähtien, se voi tuottaa jopa prosentin BKT:n lisäkasvun seuraavan vuosikymmenen aikana ja synnyttää 900 000 uutta työpaikkaa.

Lainsäädäntöehdotusten piiriin kuuluvat energiatehokkuus, uusiutuva energia, sähkömarkkinoiden rakennesuunnittelu, sähkön toimitusvarmuus ja energiaunionin hallinnointisäännöt. Lisäksi komissio esittää ekosuunnittelun tulevaisuuteen liittyviä uusia ideoita sekä verkotettua ja automatisoitua liikkuvuutta koskevan strategian.  

Paketti sisältää myös toimia, joilla nopeutetaan puhtaaseen energiaan liittyvää innovointia, kunnostetaan Euroopan rakennuksia, edistetään julkisia ja yksityisiä investointeja, parannetaan EU:n teollisuuden kilpailukykyä sekä lievennetään puhtaaseen energiaan siirtymisen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Komissio etsii myös tapoja, joilla EU voisi hyödyntää johtoasemaansa puhtaan energiateknologian ja -palveluiden alalla ja tukea unionin ulkopuolisia maita niiden poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa.

 

Taustaa

Lokakuussa 2014 Eurooppa-neuvosto hyväksyi vuoteen 2030 ulottuvat ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet ja asetti näin kunnianhimoiseksi, koko EU:n taloutta koskevaksi tavoitteeksi pienentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Pariisin sopimus osoitti EU:n lähestymistavan oikeaksi. Eurooppa-neuvoston hyväksymien ilmasto- ja energiapolitiikan puitteiden täytäntöönpano on ensisijainen Pariisin sopimuksen jatkotoimi.

EU on vakauttamassa vähähiiliseen talouteen siirtymiselle suotuisaa toimintaympäristöä erilaisilla toisiinsa vaikuttavilla toimintapolitiikoilla ja välineillä. Ne ovat osa energiaunionistrategiaa, joka on yksi Junckerin komission kymmenestä painopisteestä.

Komissio on jo julkistanut tärkeimmät ehdotukset, joilla kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteeseen päästään. Vuonna 2015 komissio ehdotti EU:n päästökauppajärjestelmän uudistamista, jotta voidaan varmistaa, että energia-ala ja energiavaltainen teollisuus tekevät tarvittavat päästövähennykset. Kesällä 2016 komissio ehdotti vähähiiliseen talouteen siirtymisen nopeuttamista Euroopan talouden muilla avainaloilla. Tämänpäiväiset ehdotukset ovat tärkeimmät jäljellä olevat osaset, jotta EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet saadaan toteutettua täysimääräisesti eritoten uudistuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden osalta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi annettava etusija kaikille komission vuosina 2015 ja 2016 esittämille energiaunionia koskeville ehdotuksille. 

 

Lisätietoa

Kaikki Puhtaan energian paketin asiakirjat

Tiedote: Energiatehokkuus etusijalle: puhtaampi kuluttaminen

Tiedote: Maailmanlaajuinen johtoasema uusiutuvan energian alalla

Tiedote: Kohtuulliset sopimusehdot kuluttajille

Lehdistötiedote: Valtiontuki: kapasiteettimekanismeja koskeva toimialatutkinta

Tiedote: Valtiontuki: kapasiteettimekanismeja koskeva toimialatutkinta

Energiaunionistrategia

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)

IP/16/4009

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar