Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska socialfonden har hjälpt närmare tio miljoner människor i EU att hitta jobb under perioden 2007–2014

Bryssel den 5 januari 2017

I dag publicerade kommissionen en rapport om utvärdering av investeringar som gjorts inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF) under perioden 2007–2013, med specifika rapporter för varje medlemsland.

Rapporten visar att i slutet av 2014 hade minst 9,4 miljoner människor i EU hittat ett arbete med stöd från fonden. 8,7 miljoner hade tagit en examen eller fått ett utbildningsbevis och 13,7 miljoner hade uppnått andra positiva resultat, såsom högre kompetensnivåer.

Enligt utvärderingen gav Europeiska socialfonden under perioden 2007–2014 viktigt stöd vid genomförandet av prioriteringar för smart och hållbar tillväxt för alla, inbegripet målen i Europa 2020-strategin och de landsspecifika rekommendationerna inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

– Dagens rapport visar att på sju år har Europeiska socialfonden hjälpt miljontals européer att hitta ett arbete, höja sin kompetens och öka sina kvalifikationer, säger Valdis Dombrovskis, vice-ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter. Europeiska socialfonden har spelat en avgörande roll för arbetsmarknadens funktion i alla EU-länder. Den har hjälpt till att modernisera arbetsförmedlingstjänster, gett stöd till utbildningssystem och offentlig förvaltning och hjälpt de minst gynnade i samhället. Vi bör nu bygga vidare på dessa erfarenheter för att investera i EU:s humankapital – arbetstagare, unga och alla arbetssökande.

– Dagens utvärdering visar att Europeiska socialfonden verkligen påverkar EU-medborgarnas liv,säger EU:s socialpolitiska kommissionär Marianne Thyssen. Den är vårt viktigaste instrument för investering i humankapital. Tack vare den har miljontals människor hittat ett arbete, höjt sin kompetens eller tagit sig ur fattigdom och socialt utanförskap. Detta är solidaritet när den är som bäst.

Deltagarna i Europeiska socialfondens projekt var jämnt fördelade mellan inaktiva (36 %), arbetstagare (33 %) och arbetslösa (30 %). Viktiga målgrupper är bland annat lågkvalificerade (40 %), ungdomar (30 %) och mindre gynnade grupper (minst 21 %). Av deltagarna var 51,2 miljoner kvinnor.

Medlemsländerna fick betydande finansiella medel från Europeiska socialfonden för att ta itu med sysselsättningsrelaterade och sociala utmaningar, och nå ut till människor och vidta åtgärder som annars skulle ha haft svårt att hitta ekonomiskt stöd. Europeiska socialfonden stod bland annat för mer än 70 procent av medlen för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i Bulgarien, Estland, Grekland, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien och Slovakien, och för mer än 5 procent av utgifterna för utbildning i Portugal och Tjeckien. Europeiska socialfonden har också bidragit till nya sätt att samarbeta för berörda parter och den har gett stöd till lokala och regionala innovationer som senare integrerats på nationell nivå.

Europeiska socialfonden spelar en viktig roll för moderniseringen av offentlig arbetsförmedling och andra institutioner med ansvar för aktiva arbetsmarknadsåtgärder. I mindre utvecklade regioner har Europeiska socialfonden stött reformer inom utbildning, rättsväsende och offentlig förvaltning. På så vis har fonden gett positiv drivkraft till näringslivet och skapat ett mer socialt inkluderande samhälle.

Enligt makroekonomiska simuleringar har Europeiska socialfonden även haft en positiv inverkan på EU:s BNP (0,25 procents ökning) och på produktiviteten.

Rapporten belyser också Europeiska socialfondens betydelse för att mildra krisens negativa effekter. Tack vare fondens flexibilitet kunde man snabbt och enkelt reagera på nya problem, genom att rikta in sig på dem som drabbats värst av krisen.

Bakgrundsinformation

Europeiska socialfonden är EU:s äldsta fond, inrättad genom Romfördraget 1957, och det viktigaste verktyget för investering i humankapital genom främjande av sysselsättning och social delaktighet. Fondens prioriteringar är att hjälpa människor att hitta ett arbete (eller ett bättre arbete), integrera mindre gynnade personer i samhället och säkerställa rättvisare möjligheter i livet för alla.

Under programperioden 2007–2013 var Europeiska socialfonden operativ i alla 28 medlemsländer, genom totalt 117 operativa program. Av dessa program motsvarar 59 målet för regional konkurrenskraft och sysselsättning, 42 konvergensmålet och 16 en kombination av olika mål. I linje med principen om delad förvaltning tar kommissionen och medlemsländerna tillsammans fram programmets prioriteringar och mål. Medlemsländerna kan sedan, inom ramen för programmet, utarbeta konkreta projekt på det sätt som bäst uppfyller befolkningens behov.

Fondens sammanlagda anslag för perioden 2007–2013 var 115,6 miljarder euro, av vilka 76,8 miljarder euro kom från EU:s budget, 35,1 miljarder euro från nationella offentliga bidrag och 3,7 miljarder euro från privata medel. Projekten genomfördes mellan januari 2007 och december 2015.

Ett antal viktiga förändringar har gjorts jämfört med föregående programperiod, bland annat närmare kopplingar till EU:s sysselsättningspolitik och de landsspecifika rekommendationerna, och större flexibilitet att besluta hur gemensamma mål ska uppnås.

För att säkerställa utvärderingens oberoende genomfördes den av externa utvärderingsexperter. Den omfattade en förberedande studie, fem tematiska studier som täcker Europeiska socialfondens samtliga insatser, och en sammanfattande rapport. Man använde också resultaten från ett offentligt samråd.

Läs mer

Faktablad: Frågor och svar: Europeiska socialfonden: utvärdering 2007–2013

Arbetsdokumentet Europeiska socialfonden: utvärdering 2007–2013

Tematiska utvärderingsrapporter, sammanfattning och landsspecifika rapporter

Mer information om projekt i ditt land

IP/16/3984

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar