Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Sociālais fonds no 2007. līdz 2014. gadam ir palīdzējis atrast darbu gandrīz 10 miljoniem eiropiešu

Briselē, 2017. gada 5. janvārī

Eiropas Komisija šodien publicēja novērtēšanas ziņojumu par Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieguldījumiem no 2007. līdz 2013. gadam, un par katru dalībvalsti ir sagatavots atsevišķs ziņojums.

Ziņojums liecina, ka līdz 2014. gada beigām ar fonda atbalstu darbu bija atraduši vismaz 9,4 miljoni eiropiešu. 8,7 miljoni cilvēku ir ieguvuši kvalifikāciju vai apliecību. 13,7 miljoni dalībnieku ir sasnieguši citus pozitīvus rezultātus, piemēram, uzlabojuši prasmju līmeni.

Saskaņā ar novērtējumu Eiropas Sociālais fonds no 2007. līdz 2014. gadam ir sniedzis būtisku atbalstu valstu un ES prioritāšu īstenošanai, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, tostarp īstenotu "Eiropa 2020" mērķus un konkrētām valstīm adresētos ieteikumus saistībā ar Eiropas pusgadu.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis paziņoja: "Šodien publicētajā ziņojumā varam lasīt, ka septiņu gadu laikā Eiropas Sociālais fonds ir palīdzējis vairākiem miljoniem cilvēku atrast darbu, iegūt papildu prasmes un kvalifikāciju. Eiropas Sociālajam fondam ir bijusi būtiska nozīme darba tirgu izveidē visās dalībvalstīs, jo, to izmnantojot, mēs esam modernizējuši nodarbinātības dienestus, atbalstījuši izglītības sistēmu un valsts pārvaldi un snieguši palīdzīgu roku visnelabvēlīgākajā situācijā esošajai sabiedrības daļai. Taču tagad, balstoties uz šo pieredzi, mums jāinvestē Eiropas cilvēkkapitālā – darbiniekos, jauniešos un ikvienā, kas atrodas darba meklējumos."

Nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena izteicās šādi: "Šodien publicētais novērtējums pierāda, ka Eiropas Sociālais fonds reāli ietekmē eiropiešu dzīvi. Tas ir mūsu galvenais instruments ieguldīšanai cilvēkkapitālā. Eiropas atbalsts ir palīdzējis miljoniem cilvēku atrast darbu, uzlabot prasmes vai izkļūt no nabadzības un sociālās atstumtības. Tā ir solidaritāte savā labākajā izpausmē."

ESF darbībās līdzīgā skaitā bija piedalījušies ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji (36 %), nodarbinātie iedzīvotāji (33 %) un bezdarbnieki (30 %). Svarīgas mērķgrupas bija mazkvalificēti darbinieki (40 %), jaunieši (30 %) un nelabvēlīgā situācijā esoši cilvēki (vismaz 21 %). 51,2 miljoni dalībnieku bija sievietes.

Ar ESF starpniecību dalībvalstis izmantoja nozīmīgus papildu finanšu resursus, lai risinātu nodarbinātības un sociālās problēmas, sasniegtu cilvēkus un veidotu tādu politiku, kurai citādi būtu bijis grūti atrast finansiālo atbalstu. ESF, piemēram, nodrošināja vairāk nekā 70 % resursu aktīvas darba tirgus politikas īstenošanai Bulgārijā, Grieķijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Rumānijā un Slovākijā un sedza vairāk nekā 5 % izdevumu izglītības un apmācības jomā Portugālē un Čehijā. ESF arī radīja iespēju veidot jaunus sadarbības veidus starp ieinteresētajām personām un atbalstīja vietējās un reģionālās inovācijas, kas pēc tam tika izmantotas valsts mērogā.

ESF ir bijusi būtiska loma valsts nodarbinātības dienestu un citu iestāžu, kas atbild par aktīviem darba tirgus pasākumiem, modernizācijas atbalstīšanā. Mazāk attīstītos reģionos ESF ir atbalstījis reformas izglītības, tiesu un valsts pārvaldes jomā. Tādējādi tas ir labvēlīgi ietekmējis darījumdarbības vidi un palīdzējis veidot iekļaujošāku sabiedrību.

Saskaņā ar makroekonomikas modelēšanas rezultātiem Eiropas Sociālajam fondam ir bijusi pozitīva ietekme arī uz ES-28 valstu IKP (0,25 % pieaugums) un ražīgumu.

Visbeidzot, ziņojumā uzsvērta ESF loma krīzes negatīvo seku novēršanā. Savas elastības dēļ ESF varēja viegli un ātri pievērsties jaunām problēmām, pārorientējot darbības uz tiem, kurus krīze skārusi visvairāk.

Vispārīga informācija

Eiropas Sociālais fonds (ESF) ir Eiropas vecākais fonds, ko izveidoja 1957. gadā ar Romas līgumu, un tas ir Eiropas galvenais instruments investēšanai cilvēkkapitālā, veicinot nodarbinātību un sociālo iekļaušanu. Fonda prioritātes ir palīdzēt cilvēkiem atrast darbu (vai labāku darbu), nelabvēlīgā situācijā esošus cilvēkus integrēt sabiedrībā un nodrošināt taisnīgākas iespējas visiem.

2007.–2013. gada plānošanas periodā ESF darbojās visās 28 dalībvalstīs, īstenojot pavisam 117 darbības programmas. Šīm programmām bija atšķirīgi mērķi: 52 programmu uzmanības centrā bija reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība, 42 programmas pievērsās konverģencei, un 16 programmas bija vērstas uz vairāku mērķu sasniegšanu. Saskaņā ar dalītas pārvaldības principu Komisija un dalībvalstis kopā izstrādā programmu prioritātes un mērķus, un pēc tam dalībvalstis izvēlas un attīsta konkrētus projektus konkrētā programmā tā, lai varētu vislabākajā veidā nodrošināt savu iedzīvotāju vajadzības.

Kopējais ESF piešķīrumu apjoms no 2007. līdz 2013. gadam bija 115,6 miljardi eiro, no kuriem 76,8 miljardi eiro bija no ES budžeta, 35,1 miljards eiro – valstu publiskie ieguldījumi un 3,7 miljardi eiro – privāto fondu ieguldījumi. Darbības tika īstenotas no 2007. gada janvāra līdz 2015. gada decembrim.

Salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu, tika ieviestas vairākas būtiskas izmaiņas, proti, tika radītas ciešāka saikne ar ES nodarbinātības rīcībpolitikām un mērķiem un attiecīgajiem konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem, kā arī ieviesta lielāka elastība lēmumu pieņemšanā par kopīgu mērķu sasniegšanas veidiem.

Lai nodrošinātu neatkarību, novērtējumu veica ārēji novērtēšanas speciālisti. Novērtējumā ietilpst priekšizpētes daļa, pieci tematiski pētījumi, kas aptver visu ESF pasākumu spektru, un kopsavilkuma ziņojums. Tajā tika ņemti vērā arī atklātās sabiedriskās apspriešanas rezultāti.

Papildu informācija

Informatīvs paziņojums: Jautājumi un atbildes – Eiropas Sociālā fonda 2007.–2013. gada novērtējums

Komisijas dienestu darba dokuments (SWD) "Eiropas Sociālā fonda 2007.–2013. gada novērtējums"

Tematiskie novērtēšanas ziņojumi, kopsavilkums un ziņojumi par valstīm

Vairāk informācijas par projektiem jūsu dalībvalstī

IP/16/3984

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar