Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos socialinis fondas 2007–2014 m. padėjo beveik 10 milijonų europiečių susirasti darbą.

Briuselis, 2017 m. sausio 5 d.

Šiandien Europos Komisija paskelbė 2007–2013 m. investicijų pagal Europos socialinį fondą (ESF) vertinimo ataskaitą ir konkrečias visų valstybių narių ataskaitas.

Ataskaitos duomenys rodo, kad iki 2014 m. pabaigos su Fondo pagalba darbą susirado ne mažiau kaip 9,4 milijono Europos gyventojų. 8,7 milijono asmenų įgijo kvalifikacijas arba gavo baigimo sertifikatus. Apie kitus teigiamus rezultatus, pavyzdžiui, išaugusį gebėjimų lygį, pranešė dar 13,7 milijono dalyvių.

Remiantis vertinimo duomenimis, 2007–2014 m. Europos socialinis fondas suteikė labai svarbios paramos įgyvendinant nacionalinius ir ES masto pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo prioritetus, įskaitant strategijos „Europa 2020“ tikslus ir konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas pagal Europos semestrą.

Už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: "Šiandien paskelbta ataskaita rodo, kad per 7 metus Europos socialinis fondas padėjo milijonams europiečių susirasti darbą, įgyti papildomų gebėjimų ir kvalifikacijų. Europos socialinis fondas vaidino labai svarbų vaidmenį visų valstybių narių darbo rinkos veikime, padėjo modernizuoti užimtumo tarnybas, teikti paramą švietimo sistemoms ir bendrai viešajam administravimui, padėti nepalankiausiomis sąlygomis gyvenantiems visuomenės nariams. Dabar turėtume toliau remtis šia patirtimi ir investuoti į Europos žmogiškąjį kapitalą darbuotojus, jaunimą ir visus, kurie ieško darbo.“

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos narė Marianne Thyssen sakė: „Šiandien paskelbtas vertinimas įrodo, kad Europos socialinis fondas iš tiesų daro įtaką europiečių gyvenimui. Tai pagrindinė mūsų investavimo į žmogiškuosius išteklius priemonė. Milijonai žmonių, pasinaudoję Europos parama, susirado darbą, pagerino savo gebėjimus arba sugebėjo įveikti skurdą ir socialinę atskirtį. Tai pati geriausia solidarumo išraiška.“

ESF veiksmų dalyvių beveik lygios dalys tarp neaktyvių asmenų (36 proc.), darbuotojų (33 proc.) ir bedarbių (30 proc.). Pagrindinėms tikslinėms grupėms priklausė žemos kvalifikacijos asmenys (40 proc.), jaunimas (30 proc.) ir palankių sąlygų neturintys asmenys (ne mažiau 21 proc.). Iš visų dalyvių buvo 51,2 milijono moterų.

Valstybės narės pasinaudojo ESF teikiamais dideliais papildomais finansiniais ištekliais užimtumo ir socialinėms problemoms spręsti, įtraukė į programas asmenis ir pradėjo vykdyti politines strategijas, kurioms priešingu atveju sunku būtų buvę rasti finansinę paramą. Pavyzdžiui, ESF suteikė daugiau negu 70 proc. išteklių, reikalingų vykdyti aktyvios darbo rinkos politiką Bulgarijoje, Estijoje, Graikijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje ir Slovakijoje, o taip pat daugiau negu 5 proc. Portugalijos ir Čekijos švietimo ir mokymo išlaidų. ESF paskatino suinteresuotuosius subjektus ieškoti naujų veikimo būdų ir teikė paramą vietos ir regioninio masto inovacijoms, kurios vėliau buvo taikomos nacionaliniu mastu.

ESF suvaidino esminį vaidmenį teikiant paramą valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) ir kitų už aktyvios darbo rinkos veiksmus atsakingų institucijų modernizavimui. Mažiau išsivysčiusiuose regionuose ESF teikė paramą švietimo, teisminių institucijų ir bendrojo viešojo administravimo reformoms. Tokiu būdu jis suteikė teigiamą postūmį verslo aplinkai ir kūrė įtraukesnę visuomenę.

Makroekonominio modeliavimo duomenys rodo, kad ESF darė teigiamą poveikį ES 28 šalių BVP (kuris išaugo 0,25 proc.) ir darbo našumui.

Galiausiai ataskaitoje pabrėžiamas ESF vaidmuo švelninant neigiamus krizės padarinius. Dėl savo lankstumo jis gali lengvai ir greitai reaguoti į kylančias problemas ir sutelkti veiksmus krizės labiausiai paveiktose srityse.

Pagrindiniai faktai

Europos socialinis fondas (ESF) yra seniausias ES fondas, įkurtas 1957 m. Romos sutartimi. Tai pagrindinė Europos investavimo į žmogiškuosius išteklius priemonė, kuria skatinamas užimtumas ir socialinė įtrauktis. Fondo veiklos prioritetai – padėti žmonėms susirasti darbą (arba geresnį darbą), integruoti palankių sąlygų neturinčius asmenis į visuomenę ir užtikrinti visiems teisingesnes gyvenimo galimybes.

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu ESF vykdė veiklą visose 28 valstybėse narėse per 117 veiksmų programų (VP). Šiomis programomis siekiama įvairių tikslų. 59 programų siekiama regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslo, 42 – konvergencijos tikslo ir 16 programų siekiama daugelio tikslų. Laikydamosi pasidalijamojo valdymo principo, Komisija ir valstybės narės kartu išplėtoja programų prioritetus ir tikslus, ir tada valstybė narė gali pasirinkti ir plėtoti konkrečius pagal šią programą vykdomus projektus taip, kad būtų geriausiai tenkinami jos piliečių poreikiai.

Iš viso ESF 2007–2013 m. skirta 115,6 milijardo EUR asignavimų, iš kurių 76,8 milijardo EUR iš ES biudžeto, 35,1 milijardo EUR iš valstybių nacionalinių įnašų ir 3,7 milijardo EUR iš privačių fondų. Veiksmai vykdyti nuo 2007 m. sausio mėn. iki 2015 m. gruodžio mėn.

Palyginus su ankstesniu programavimo laikotarpiu įvesta nemažai svarbių pokyčių, visų pirma sustiprinti ryšiai su ES užimtumo politikos strategijomis ir tikslais bei susijusiomis konkrečiai šaliai skirtomis rekomendacijomis ir užtikrintas didesnis lankstumas sprendžiant, kaip siekti bendrų tikslų.

Siekiant užtikrinti nepriklausomumą, vertinimą atliko išorės vertinimo ekspertai. Jį sudarė parengiamasis tyrimas, penki teminiai visą ESF intervencinę veiklą apimantys tyrimai ir apibendrinamoji ataskaita. Taip pat pasinaudota atvirų viešųjų konsultacijų rezultatais. 

Daugiau informacijos

Pranešimas: Klausimai ir atsakymai. Europos socialinio fondo 2007–2013 m. vertinimas

Tarnybų darbinis dokumentas Europos socialinio fondo 2007–2013 m. vertinimas

Teminės vertinimo ataskaitos, apibendrinamoji ir šalių ataskaitos

Daugiau informacijos apie projektus Jūsų gyvenamoje valstybėje narėje

IP/16/3984

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar