Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan sosiaalirahasto on auttanut lähes kymmentä miljoonaa eurooppalaista löytämään työtä vuosina 2007–2014

Bryssel 5. tammikuuta 2017

Euroopan komissio on tänään julkaissut arviointikertomuksen Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) kaudella 2007–2013 tehdyistä investoinneista. Kyseisessä kertomuksessa on selvitys kustakin jäsenvaltiosta erikseen.

Kertomuksesta käy ilmi, että vuoden 2014 loppuun mennessä vähintään 9,4 miljoonaa eurooppalaista löysi työpaikan ja 8,7 miljoonaa hankki ammattipätevyyden tai tutkintotodistuksen rahaston tuella. Lisäksi 13,7 miljoonaa osallistujaa ilmoitti hyötyneensä muista myönteisistä tuloksista, kuten kohentuneesta osaamistasosta.

Arvioinnin mukaan Euroopan sosiaalirahasto on vuosina 2007–2014 merkittävällä tavalla tukenut älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevien kansallisten ja EU:n ensisijaisten tavoitteiden toteutumista, Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet ja eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaiset suositukset mukaan luettuina.

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis totesi: "Tämänpäiväinen kertomus osoittaa, että Euroopan sosiaalirahasto on seitsemän vuoden aikana auttanut miljoonia eurooppalaisia löytämään työpaikan ja hankkimaan uusia taitoja ja pätevyyksiä. Euroopan sosiaalirahastolla on keskeinen rooli toimivilla työmarkkinoilla kaikissa jäsenvaltioissa. Sen avulla nykyaikaistetaan työvoimapalveluja, tuetaan koulutusjärjestelmiä ja julkista hallintoa ja annetaan tukea kaikkein heikoimmassa asemassa oleville yhteiskunnan jäsenille. Nyt meidän pitäisi hyödyntää tätä kokemusta ja investoida Euroopan inhimilliseen pääomaan – työntekijöihin, nuoriin ja kaikkiin työtä etsiviin."

”Tänään julkaistu arviointi osoittaa, että Euroopan sosiaalirahasto todella vaikuttaa eurooppalaisten elämään”, työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen kertoi puolestaan. ”Rahasto on merkittävin väline, jolla EU investoi inhimilliseen pääomaan. EU:n tuen ansiosta miljoonat ihmiset ovat löytäneet työpaikan, kohentaneet taitojaan tai päässeet eroon köyhyydestä tai selättäneet sosiaalisen syrjäytymisen. Tämä on solidaarisuutta parhaimmillaan”, Thyssen iloitsi.

Euroopan sosiaalirahaston toimiin osallistujat jakautuivat tasaisesti työmarkkinoiden ulkopuolella oleviin (36 %), työssäkäyviin (33 %) ja työttömiin (30 %). Rahaston tärkeimpiä kohderyhmiä olivat vähän koulutetut (40 %), nuoret (30 %) ja muita heikommassa asemassa olevat (vähintään 21 %). Osallistujista naisia oli 51,2 miljoonaa.

Jäsenvaltiot ovat saaneet Euroopan sosiaalirahastolta työllisyys- ja sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseksi huomattavaa lisärahoitusta, jonka avulla on voitu tavoittaa ihmisiä ja käynnistää toimia, joihin muutoin olisi ollut vaikea löytää rahoitusta. Euroopan sosiaalirahaston tuet ovat esimerkiksi kattaneet yli 70 prosenttia aktiivisen työmarkkinapolitiikan resursseista Bulgariassa, Kreikassa, Latviassa, Liettuassa, Maltalla, Romaniassa, Slovakiassa ja Virossa ja yli 5 prosenttia koulutusmenoista Portugalissa ja Tšekissä. Euroopan sosiaalirahasto on myös inspiroinut sidosryhmiä uusiin työtapoihin ja tukenut paikallisia ja alueellisia innovaatioita, jotka on myöhemmin otettu käyttöön myös kansallisella tasolla.

Euroopan sosiaalirahastolla on ollut tärkeä rooli julkisten työvoimapalvelujen ja muiden aktiivisista työvoimapoliittisista toimista vastuussa olevien tahojen nykyaikaistamisessa. Vähemmän kehittyneillä alueilla Euroopan sosiaalirahastosta on tuettu uudistuksia koulutuksen, oikeuslaitoksen ja julkishallinnon aloilla. Tällä tavoin rahastolla on edistetty liiketoimintaympäristön myönteistä kehitystä ja osallistavamman yhteiskunnan luomista.

Euroopan sosiaalirahastolla on makrotaloudellisten simulointien mukaan ollut myönteisiä vaikutuksia myös EU28:n BKT:hen (0,25 prosentin kasvu) ja tuottavuuteen.

Lopuksi kertomuksessa korostetaan Euroopan sosiaalirahaston roolia kriisin kielteisten vaikutusten lievittämisessä. Joustavuutensa ansiosta sillä voidaan helposti ja nopeasti reagoida uusiin haasteisiin suuntaamalla toimia uudelleen sellaisiin kohteisiin, joita kriisi on koetellut eniten.

Taustaa

Rooman sopimuksella vuonna 1957 perustettu Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on EU:n vanhin rahasto. Se on merkittävin väline, jolla EU investoi inhimilliseen pääomaan ja edistää työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta. Euroopan sosiaalirahaston päätehtävänä on auttaa työpaikan (tai paremman työpaikan) löytämisessä, integroida muita heikommassa asemassa olevia yhteiskuntaan ja varmistaa kaikille kansalaisille tasapuoliset mahdollisuudet hyvään elämään.

Euroopan sosiaalirahasto toimi ohjelmakaudella 2007–2013 kaikissa 28 jäsenvaltiossa, joissa käynnissä oli yhteensä 117 toimenpideohjelmaa. Ohjelmilla on erilaisia tavoitteita: 59 ohjelmalla oli alueelliseen kilpailukykyyn ja työllisyyteen liittyviä tavoitteita, 42:lla lähentymistavoitteita ja 16:lla useita eri tavoitteita. Jaetun hallinnoinnin periaatteen mukaisesti komissio ja jäsenvaltiot määrittävät yhdessä ohjelmien prioriteetit ja tavoitteet. Jäsenvaltiot voivat tämän jälkeen ohjelman puitteissa valita ja kehittää konkreettisia hankkeita tavalla, joka parhaiten vastaa kansalaisten tarpeita.

Kaudella 2007–2013 Euroopan sosiaalirahastolle osoitetut kokonaisvarat olivat 115,6 miljardia euroa. Näistä 76,8 miljardia tuli EU:n talousarviosta, 35,1 miljardia oli kansallista julkista rahoitusta ja 3,7 miljardia tuli yksityisistä rahastoista. Toimet toteutettiin tammikuun 2007 ja joulukuun 2015 välisenä aikana.

Rahastoon tehtiin edelliseen ohjelmakauteen verrattuna useita merkittäviä muutoksia, joihin kuuluivat erityisesti läheisemmät yhteydet EU:n työllisyyspolitiikkaan ja -tavoitteisiin ja kulloisiinkin maakohtaisiin suosituksiin sekä suurempi joustovara sen päättämisessä, miten yhteiset tavoitteet saavutetaan.

Riippumattomuuden varmistamiseksi arvioinnin suorittivat ulkopuoliset asiantuntijat. Arviointi koostui valmistelevasta tutkimuksesta, viidestä kaikki Euroopan sosiaalirahaston tukitoimet kattavasta alakohtaisesta tutkimuksesta ja yhteenvedosta. Kertomuksessa hyödynnettiin myös avoimen julkisen kuulemisen tuloksia.

Lisätietoja

Taustatiedote: Kysymyksiä ja vastauksia Euroopan sosiaalirahaston arvioinnista kaudella 2007–2013

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Euroopan sosiaalirahaston arviointi kaudella 2007–2013

Alakohtaiset arviointikertomukset, yhteenveto ja maakohtaiset raportit

Lisätietoa hankkeista kotimaassasi

IP/16/3984

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar