Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Ajavahemikul 2007–2013 on Euroopa Sotsiaalfond aidanud tööd leida peaaegu 10 miljonil eurooplasel.

Brüssel, 5. jaanuar 2017

Euroopa Komisjon avaldas täna hindamisaruande, milles käsitletakse Euroopa Sotsiaalfondi poolt aastatel 2007–2013 tehtud investeeringute tulemusi iga liikmesriigi kohta eraldi.

Aruandest selgub, et 2014. aasta lõpuks leidis fondi toel töö vähemalt 9,4 miljonit Euroopa elanikku. 8,7 miljonit inimest omandasid kvalifikatsiooni või said kutsetunnistuse. 13,7 miljonit osalejat teatasid muudest positiivsetest tulemustest, näiteks täiendavate oskuste omandamisest.

Hinnangu kohaselt pakkus Euroopa Sotsiaalfond aastatel 2007–2014 olulist tuge, et rakendada aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu riiklikke ja ELi prioriteete, sealhulgas strateegia „Euroopa 2020“ eesmärke ja riigipõhiseid soovitusi Euroopa poolaasta raames.

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis märkis: „Täna avaldatud aruandest ilmneb, et seitsme aasta jooksul aitas Euroopa Sotsiaalfond miljonitel eurooplastel töökoha leida ning oskusi ja kvalifikatsiooni omandada. Euroopa Sotsiaalfondil on oluline roll tööturu toimimisel kõigis liikmesriikides. Fond on aidanud kaasajastada tööturuasutusi, toetanud haridussüsteeme ja üldist avalikku haldust ning aidanud ühiskonnas kõige ebasoodsamas olukorras olijaid. Peaksime toetuma saadud kogemusele ja investeerima Euroopa inimkapitali – töötajatesse, noortesse ja kõigisse neisse, kes otsivad tööd.“

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen märkis: „Täna avaldatud hindamine tõestab, et Euroopa Sotsiaalfond võib tõepoolest muuta eurooplaste elukäiku. Sotsiaalfond on meie peamine vahend inimkapitali arendamisel. Tänu Euroopa toetusele on miljonid inimesed leidnud töökoha, parandanud oma oskusi või leidnud pääsetee vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest. See on parim näide solidaarsusest.“

ESFi meetmetes osalejate seas oli võrdselt mitteaktiivseid (36%), töötavaid (33%) ja töötuid inimesi (30%). Peamised sihtrühmad hõlmasid väheste oskustega isikuid (40%), noori (30%) ja ebasoodsas olukorras olevaid isikuid (vähemalt 21%). Osalejate seas oli 51,2 miljonit naist.

Liikmesriigid said ESFi raames eraldatud olulistest täiendavatest rahalistest vahenditest abi, et käsitleda tööhõive- ja sotsiaalprobleeme, jõuda inimesteni ja võtta meetmeid, mille jaoks muidu oleks olnud keeruline vajalikku rahalist toetust leida. ESFi vahenditest rahastati rohkem kui 70% ulatuses aktiivse tööturupoliitika meetmeid Bulgaarias, Eestis, Kreekas, Lätis, Leedus, Maltal, Rumeenias ja Slovakkias ning rohkem kui 5% hariduse ja täiendkoolitusega seotud kuludest Portugalis ja Tšehhi Vabariigis. Samuti on ESFi toel tekkinud sidusrühmade vahel uued töövormid ning kohalikul ja piirkondlikul tasandil tehtud uuendusi, mis on seejärel kasutusele võetud riiklikul tasandil.

ESFil on olnud keskne roll avalike tööturuasutuste ja teiste aktiivse tööturupoliitika meetmete eest vastutavate institutsioonide ajakohastamise toetamisel. ESFi kaudu on vähemarenenud piirkondades toetatud haridussüsteemi, kohtute ja üldise riigihalduse reforme. See on andnud positiivse tõuke ettevõtluskeskkonna ja kaasava ühiskonna loomisele.

Lähtudes makromajanduslikest simulatsioonidest on ESFil olnud positiivne mõju ELi 28 liikmesriigi SKP-le (0,25%-line tõus) ja tootlikkusele.

Aruandes rõhutatakse ka ESFi rolli kriisi negatiivsete tagajärgede vähendamisel. Tänu oma paindlikkusele suudab ESF reageerida hõlpsasti ja kiiresti tekkivatele probleemidele, keskendudes kriisist kõige enam mõjutatud meetmetele.

Taustteave

Euroopa Sotsiaalfond on ELi kõige vanem fond, mis loodi 1957. aastal Rooma lepinguga, ning see on Euroopa peamine inimkapitali arendamise vahend tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse edendamisel. Fondi prioriteetideks on aidata leida inimestel tööd (või parem töökoht), integreerida ebasoodsas olukorras olevaid inimesi ühiskonda ning tagada kõigile eluks õiglasemad võimalused.

Programmitöö perioodil 2007–2013 tegutses ESF 117 rakenduskava kaudu kõigis 28 liikmesriigis. Nendel kavadel olid erinevad eesmärgid: 59 kava olid seotud piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgiga, 42 kava lähenemiseesmärgiga ja 16 kava hõlmas mitut eesmärki. Eelarve täitmise põhimõtte kohaselt töötavad komisjon ja liikmesriigid koos välja kavade prioriteedid ja eesmärgid, seejärel saab liikmesriik valida konkreetsed projektid ja need vastavalt kavale välja töötada, et see vastaks kõige sobivamal viisil kodanike vajadustele.

Aastatel 2007–2013 ESFile eraldatud kogusumma oli 115,6 miljardit eurot, millest 76,8 miljardit tuli ELi eelarvest, 35,1 miljardit riikide avalikust sektorist ja 3,7 miljardit erasektorist. Toimingud viidi läbi alates jaanuarist 2007 kuni detsembrini 2015.

Võrreldes varasema programmitöö perioodiga toodi esile mõned olulised muudatused, eelkõige tihedamad sidemed ELi tööhõivepoliitika ja eesmärkidega ning asjakohased riigipõhised soovitused ja võimalus otsustada, kuidas täita ühiseid eesmärke.

Sõltumatuse huvides korraldasid hindamise väliseksperdid. Aruanne koosnes ettevalmistavast uuringust, viiest temaatilistest uuringust, mis hõlmavad kõiki ESFi meetmeid, ja kokkuvõtvaid aruandeid. Samuti kasutati aruandes avaliku konsultatsiooni tulemusi.

Lisateave

Teabekiri: Küsimused ja vastused: Euroopa Sotsiaalfondi hindamisaruanne 2007–2013

Komisjoni talituste töödokument: Euroopa Sotsiaalfondi hindamisaruanne 2007–2013

Temaatilised hindamisaruanded, kokkuvõtvad aruanded ja riigiaruanded

Rohkem infot projektide kohta oma liikmesriigis leiate aadressilt

IP/16/3984

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar