Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Από το 2007 έως και το 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο βοήθησε σχεδόν 10 εκατομμύρια Ευρωπαίους να βρουν εργασία

Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση αξιολόγησης των επενδύσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) κατά την περίοδο 2007-2013, με ειδικές εκθέσεις για κάθε κράτος μέλος.

Από την έκθεση συνάγεται ότι, μέχρι το τέλος του 2014, τουλάχιστον 9,4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι κάτοικοι βρήκαν εργασία με στήριξη από το Ταμείο. 8,7 εκατομμύρια απέκτησαν τίτλο ή πιστοποιητικό· άλλα θετικά αποτελέσματα, όπως αύξηση των επιπέδων δεξιοτήτων, αναφέρθηκαν από 13,7 εκατομμύρια συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, κατά την περίοδο 2007-2014, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υποστήριξε ουσιαστικά την εφαρμογή εθνικών και ενωσιακών προτεραιοτήτων για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ειδικών ανά χώρα συστάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Ο κ. Valdis Dombrovskis, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε: «Η σημερινή έκθεση δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει, εντός 7 ετών, βοηθήσει εκατομμύρια Ευρωπαίους να βρουν εργασία, να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες και προσόντα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των αγορών εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη, συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών απασχόλησης, υποστήριξε εκπαιδευτικά συστήματα και τη γενική δημόσια διοίκηση και συνέδραμε εκείνους που μειονεκτούν περισσότερο. Τώρα, θα πρέπει να βασιστούμε στην εμπειρία αυτή για να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης –στους εργαζομένους, τους νέους και όλους εκείνους που αναζητούν εργασία.»

Η κ. Marianne Thyssen, Επίτροπος αρμόδια για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Εργασιακή Κινητικότητα, δήλωσε: «Η σημερινή αξιολόγηση αποδεικνύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κάνει τη διαφορά στις ζωές των Ευρωπαίων. Είναι το κύριο μέσο μας για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Χάρη στην ευρωπαϊκή υποστήριξη, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βρει εργασία, βελτίωσαν τις δεξιότητές τους και βρήκαν διεξόδους από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αποτελεί βέλτιστο παράδειγμα αλληλεγγύης.»

Οι συμμετέχοντες σε δράσεις του ΕΚΤ κατανεμήθηκαν εξίσου μεταξύ των αέργων (36 %), των απασχολούμενων (33 %) και των ανέργων (30 %). Βασικές ομάδες-στόχοι περιλάμβαναν τα άτομα με χαμηλή εξειδίκευση (40 %), τους νέους (30 %) και τα μειονεκτούντα άτομα (τουλάχιστον 21 %). Ο αριθμός των γυναικών που συμμετείχαν ήταν 51,2 εκατομμύρια.

Τα κράτη μέλη επωφελήθηκαν από σημαντικούς πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΚΤ για την αντιμετώπιση των εργασιακών και κοινωνικών προκλήσεων, την πρόσβαση στους πολίτες και την κατάρτιση πολιτικών που διαφορετικά θα είχαν δυσκολίες να εξεύρουν χρηματοδοτική στήριξη. Για παράδειγμα, το ΕΚΤ παρείχε περισσότερο από το 70 % των πόρων για ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας στη Βουλγαρία, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, και πάνω από το 5 % των δαπανών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Πορτογαλία και την Τσεχική Δημοκρατία. Το ΕΚΤ έχει επίσης προωθήσει νέες μεθόδους εργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων και έχει υποστηρίξει τοπικές και περιφερειακές καινοτομίες που στη συνέχεια ενσωματώθηκαν σε εθνικό επίπεδο.

Το ΕΚΤ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων οργάνων που είναι υπεύθυνα για ενεργητικές δράσεις της αγοράς εργασίας. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, το ΕΚΤ έχει υποστηρίξει μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, τη δικαιοσύνη και τη δημόσια διοίκηση εν γένει. Με αυτόν τον τρόπο, έδωσε θετική ώθηση στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στη δημιουργία κοινωνιών με λιγότερους αποκλεισμούς.

Επίσης, σύμφωνα με μακροοικονομικές προσομοιώσεις, το ΕΚΤ είχε θετικό αντίκτυπο στο ΑΕΠ της ΕΕ28 (αύξηση κατά 0,25 %) και στην παραγωγικότητα.

Τέλος, στην έκθεση τονίζεται ο ρόλος του ΕΚΤ όσον αφορά την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της κρίσης. Χάρη στην ευελιξία του, κατόρθωσε να αντιδρά εύκολα και γρήγορα στις νέες προκλήσεις, επανεστιάζοντας τις δράσεις στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.

Γενικές πληροφορίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), που δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957, είναι το παλαιότερο ταμείο της ΕΕ και το κύριο μέσο της Ευρώπης για επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, μέσω της προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης. Προτεραιότητες του Ταμείου είναι η συνδρομή των πολιτών στην εξεύρεση θέσης εργασίας (ή καλύτερης θέσης εργασίας), η ένταξη μειονεκτούντων ατόμων στην κοινωνία και η διασφάλιση πιο δίκαιων ευκαιριών ζωής για όλους.

Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, το ΕΚΤ δραστηριοποιούνταν και στα 28 κράτη μέλη, με συνολικά 117 επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ). Αυτά τα προγράμματα ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς στόχους: 59 στο πλαίσιο του στόχου περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, 42 στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης και 16 προγράμματα με πολλαπλούς στόχους. Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αναπτύσσουν από κοινού τις προτεραιότητες και τους στόχους των προγραμμάτων, και το κράτος μέλος μπορεί στη συνέχεια να επιλέξει και να αναπτύξει τα συγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος, κατά τρόπο που αρμόζει καλύτερα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών του.

Για την περίοδο 2007-2013, το συνολικό κονδύλι για το ΕΚΤ ανήλθε σε 115,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 76,8 δισ. ευρώ προήλθαν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 35,1 δισ. ευρώ από εθνικές δημόσιες συνεισφορές και 3,7 δισ. ευρώ από ιδιωτικά κεφάλαια. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2007 και Δεκεμβρίου 2015.

Πραγματοποιήθηκαν ορισμένες βασικές αλλαγές σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού, ιδίως στενότεροι δεσμοί με τις πολιτικές και τους στόχους απασχόλησης της ΕΕ και τις συναφείς ειδικές ανά χώρα συστάσεις, ενώ παράλληλα αυξήθηκε η ευελιξία ως προς την απόφαση του τρόπου επίτευξης κοινών στόχων.

Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση απαρτιζόταν από προπαρασκευαστική μελέτη, πέντε θεματικές μελέτες που κάλυπταν όλο το φάσμα των παρεμβάσεων του ΕΚΤ και συγκεφαλαιωτική έκθεση. Επωφελήθηκε επίσης από τα αποτελέσματα ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό σημείωμα: Ερωτήσεις και απαντήσεις: Αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 2007-2013

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 2007-2013

Θεματικές εκθέσεις αξιολόγησης, συγκεφαλαιωτικές εκθέσεις και εκθέσεις ανά χώρα

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έργα στο κράτος μέλος σας

IP/16/3984

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar