Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

I 2007-2014 har Den Europæiske Socialfond hjulpet næsten 10 mio. europæere med at finde et job.

Bruxelles, den 5. januar 2017

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort en evalueringrapport om investeringerne under Den Europæiske Socialfond i perioden 2007-2013, med en særskilt rapport for hvert EU-land.

Rapporten viser, at der ved udgangen af 2014 var mindst 9,4 mio. europæiske borgere, der havde fundet et job med støtte fra fonden. 8,7 mio. gennemførte en kvalifikation eller en certificering, og 13,7 mio. opnåede andre positive resultater, såsom opkvalificering eller flere færdigheder.

Ifølge evalueringen har Den Europæiske Socialfond i 2007-2014 leveret en afgørende støtte til at gennemføre nationale samt EU-prioriteter for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, herunder Europa 2020-målene og de landespecifikke henstillinger inden for rammerne af det europæiske semester.

Valdis Dombrovskis, næstformand for euroen og social dialog, udtalte: Den nye rapport viser, at Den Europæiske Socialfond over 7 år har hjulpet millioner af europæere med at finde jobs og opnå yderligere færdigheder og kvalifikationer. "Den Europæiske Socialfond har en vigtig rolle at spille i den måde, arbejdsmarkederne fungerer på, i alle medlemsstaterne. Den har bidraget til at modernisere arbejdsformidlingerne, forbedre uddannelsessystemerne og den offentlige administration generelt og støtte de dårligst stillede i samfundet. Vi bør nu bygge videre på disse erfaringer for at investere i Europas menneskelige kapital — arbejdstagere, unge og alle dem, der søger job."

Marianne Thyssen, kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtalte: "Evalueringen, der er offentliggjort i dag, viser, at Den Europæiske Socialfond gør en reel forskel i europæeres hverdag. Fonden er vores vigtigste instrument til at investere i menneskelig kapital på. Takket være den europæiske støtte har millioner af mennesker fundet et job, fået flere kvalifikationer eller fundet en vej ud af fattigdom og social eksklusion. Det er solidaritet, når det er bedst."

Deltagerne i ESF-tiltag var ligeligt fordelt mellem de inaktive (38 %), folk i beskæftigelse (33 %) og de arbejdsløse (30 %). De vigtigste målgrupper inkluderer lavtuddannede (40 %), unge (30 %) og de socialt dårligt stillede (mindst 21 %). Kvinder udgjorde 51,2 mio. af deltagerne.

EU-landene har haft gavn af den betydelige ekstra finansielle ressource, som ESF leverede, i arbejdet med at bekæmpe arbejdsløshed og sociale udfordringer, at nå ud til folk og i at udarbejde politikker, som ellers ville have haft svært ved at finde finansiering. For eksempel leverede ESF over 70 % af ressourcerne til aktive arbejdsmarkedspolitikker i Bulgarien, Estland, Grækenland, Letland, Litauen, Malta, Rumænien og Slovakiet og over 5 % af udgifterne til uddannelse i Portugal og Tjekkiet. ESF har fundet nye måder for interessenter at arbejde sammen på og har støttet lokale og regionale innovationer, som efterfølgende blev udbredt på nationalt niveau.

ESF har spillet en vigtig rolle i at støtte moderniseringen af offentlige arbejdsformidlinger og andre institutioner, der er ansvarlige for aktive arbejdsmarkedstiltag. I de mindre udviklede regioner har ESF støttet reformer inden for uddannelse, retsvæsenet og den generelle offentlige administration. Herigennem har fonden haft en positiv indflydelse på erhvervsmiljøet og har skabt mere inkluderende samfund.

Ifølge makroøkonomiske simulationer har ESF også haft en positiv virkning på EU28's BNP (en stigning på 0,25 %) samt produktiviteten.

Endelig fremhæver rapporten også den rolle som ESF spillede i at modvirke de negative effekter af krisen. Takket være fondens fleksibilitet var det nemt og hurtigt at kunne tackle de udfordringer, der opstod, ved at omprioritere tiltagene mod dem, der var mest påvirket af krisen.

Baggrund

Den Europæiske Socialfond (ESF) er EU's ældste fond og blev oprettet ved Romtraktaten i 1957. Det er Europas vigtigste værktøj til at investere i menneskelig kapital ved at fremme beskæftigelse og social inklusion. Fondens prioriteter er at hjælpe folk med at få et job (eller et bedre job), at integrere de dårligst stillede i samfundet og sikre mere lige muligheder for alle.

I perioden 2007-2013 var ESF aktiv i alle 28 EU-lande gennem 117 operationelle programmer. Disse programmer har forskellige mål: 59 af dem opererer under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, 42 under konvergensmålet og 16 programmer har flere mål. I tråd med princippet om delt forvaltning har Kommissionen og EU-landene sammen udviklet programmernes prioriteter og mål, og medlemsstaterne kan udvælge og udvikle konkrete projekter under programmet på den måde, der bedst kan opfylde borgernes behov.

Den samlede bevillingsramme for ESF i perioden 2007-2013 var på 115,6 mia. EUR, hvoraf 76,8 mia. EUR kom fra EU-budgettet, 35,1 mia. EUR kom fra EU-landenes bidrag og 3,7 mia. EUR kom fra private kilder. Tiltagene blev udført mellem januar 2007 og december 2015.

Der blev introduceret en række vigtige ændringer sammenlignet med den forrige programperiode, især hvad angår tættere forbindelser mellem EU's beskæftigelsespolitik og -mål og de relevante landespecifikke henstillinger samt en større fleksibilitet med hensyn til at beslutte, hvordan de fælles mål skal opnås.

For at sikre uafhængighed blev evalueringen udført af eksterne evalueringseksperter. Evalueringen bestod af en forberedende undersøgelse, fem tematiske undersøgelser, der dækkede hele rækken af ESF-indsatser, og en sammenfattende rapport. Evalueringen gjorde også brug af resultaterne fra den offentlige høring.

Yderligere oplysninger

Memo: Spørgsmål og svar: European Social Fund 2007-2013 evaluation

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: European Social Fund 2007-2013 evaluation

Tematiske evalueringsrapporter, sammenfattende rapport samt landerapporter

Flere oplysninger om projekter i dit land

IP/16/3984

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar