Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

С помощта на Европейския социален фонд почти 10 милиона европейци са намерили работа през 2007—2014 г.

Брюксел, 5 януари 2017 r.

Днес Европейската комисия публикува доклад за оценка на инвестициите в рамките на Европейския социален фонд (ЕСФ) през периода 2007—2013 г., придружен от специфични доклади за отделните държави членки.

Според доклада с подкрепата на фонда до края на 2014 г. не по-малко от 9,4 милиона от жителите на Европа са намерили работа. 8,7 милиона са получили квалификация или удостоверение. 13,7 милиона участници са съобщили за други положителни резултати, като например повишаване на равнището на уменията.

Съгласно оценката между 2007 г. и 2014 г. Европейският социален фонд е предоставил съществена подкрепа за реализирането на националните и европейските приоритети за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, включително целите на стратегията „Европа 2020“ и специфичните за отделните държави препоръки от Европейския семестър.

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: Днешният доклад показва, че за седем години Европейският социален фонд е помогнал на милиони европейци да намерят работа и да придобият допълнителни умения и квалификации. Европейският социален фонд имаше съществена роля за функционирането на пазарите на труда във всички държави членки с приноса си за модернизирането на службите по заетостта, с подкрепата на образователните системи и публичната администрация и с подпомагането на хората в най-неблагоприятно положение в обществото. Сега трябва да се опрем на този опит и да инвестираме в човешкия капитал на Европа — работниците, младите хора и всички онези, които търсят работа.

Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, коментира: „Днешната оценка е доказателство за това, че Европейският социален фонд допринася за истинска промяна в живота на европейските граждани. Той е нашият основен инструмент за инвестиране в човешки капитал. Благодарение на европейската подкрепа милиони хора намериха работа, подобриха уменията си и намериха своя път за излизане от бедността и социалното изключване. Това е отличен пример за проява на солидарност“.

Участниците в действията по линия на ЕСФ бяха разпределени равномерно между неактивните граждани (36 %), работещите (33 %) и безработните (30 %). Основните целеви групи включваха нискоквалифицираните (40 %), младите хора (30 %) и лицата в неравностойно положение (поне 21 %). 51,2 милиона от участниците бяха жени.

Държавите членки се възползваха от значителните допълнителни финансови ресурси, предоставени по ЕСФ за справяне с предизвикателствата в областта на заетостта и в социалната сфера, за да достигнат до хора и да разработят политики, които иначе трудно щяха да намерят финансова подкрепа. ЕСФ осигури например 70 % от средствата за активни политики на пазара на труда в България, Гърция, Естония, Латвия, Литва, Малта, Румъния и Словакия, както и повече от 5 % от разходите за образование и обучение в Португалия и Чешката република. ЕСФ също така позволи намирането на нови форми на сътрудничество между заинтересованите страни и подкрепи местни и регионални иновации, които после бяха приложени на национално равнище.

ЕСФ изигра също така основна роля за подкрепата на модернизирането на публичните служби по заетостта и на други институции, отговарящи за активни действия на пазара на труда. В по-слабо развитите региони ЕСФ подкрепи реформи в областта на образованието, съдебната система и общата публична администрация. По този начин с фонда бе даден положителен тласък на бизнес средата, а в обществото нарасна приобщаването .

Съгласно макроикономическите симулации ЕСФ имаше също така положително отражение върху БВП на ЕС-28 (0,25 % увеличение) и върху производителността.

Накрая, в доклада се подчертава ролята на ЕСФ за смекчаване на отрицателните ефекти от кризата. Благодарение на гъвкавостта си той бе в състояние да отговори лесно и бързо на нововъзникващите предизвикателства, съсредоточавайки действията върху най-засегнатите от кризата.

Контекст

Европейският социален фонд (ЕСФ) е най-старият фонд на ЕС, създаден с Договора от Рим през 1957 г., както и основното средство на Европа за инвестиране в човешкия капитал чрез насърчаване на трудовата заетост и социалното приобщаване. Приоритетите на фонда са подпомагането при намирането на работа (или на по-добра работа), общественото интегриране на лица в неравностойно положение и гарантирането на по-справедливи възможности за живот.

През програмния период 2007—2013 г. ЕСФ действа във всички 28 държави членки посредством общо 117 оперативни програми (ОП). Тези програми отговарят на различни цели: 59 по линия на целта за регионална конкурентоспособност и заетост, 42 по линия на целта за сближаване и 16 многоцелеви програми. В съответствие с принципа за споделено управление Комисията и държавите членки разработиха заедно приоритетите и целите на програмите, като държавите членки можеха след това да избират и развиват конкретни проекти в рамките на програмата по начин, който съответства най-добре на нуждите на гражданите им.

Общият размер на отпуснатите по ЕСФ средства за периода 2007—2013 г. бе 115,6 милиарда евро, от които 76,8 милиарда евро от бюджета на ЕС, 35,1 милиарда евро от национални публични средства и 3,7 милиарда евро от частни източници. Операциите бяха проведени между януари 2007 г. и декември 2015 г.

Спрямо предишния програмен период бяха въведени редица основни промени, особено по-тесни връзки с политиките и целите на ЕС в областта на заетостта и съответните специфични за отделните държави препоръки, както и повече гъвкавост при вземането на решения относно постигането на общи цели.

За да се гарантирана независимост, оценката бе извършена от външни експерти по оценяване. Тя се състои от подготвително проучване, пет тематични проучвания, обхващащи целия набор от действия по ЕСФ, и обобщаващ доклад. В нея бяха отразени също така резултатите от открита обществена консултация. 

Повече информация

Информационна бележка: Въпроси и отговори: Оценка на Европейския социален фонд за периода 2007—2013 г.

Работен документ на службите на Комисията: Оценка на Европейския социален фонд за периода 2007—2013 г.

Тематични доклади за оценка, обобщение и доклади за отделните държави

Повече информация за проектите във Вашата държава членка

IP/16/3984

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar