Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Hållbar utveckling: EU slår fast sina prioriteringar

Strasbourg den 22 november 2016

I dag lägger EU-kommissionen fram tre meddelanden som delar av en strategi för hur vi ska uppnå hållbar utveckling i Europa och runtom i världen.

I det första meddelandet om de nästa stegen för en hållbar europeisk framtid förklaras hur kommissionens tio politiska prioriteringar bidrar till genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och hur EU ska uppnå målen för hållbar utveckling i framtiden. I det andra meddelandet om ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling föreslås en gemensam vision och ram för EU:s och medlemsstaternas utvecklingssamarbete, i linje med Agenda 2030. I det tredje meddelandet om ett förnyat partnerskap med länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet föreslås byggstenar till en ny, hållbar fas av EU:s relationer med dessa länder efter att Cotonouavtalet löper ut 2020.

– Vi kommer att ta fasta på målen för hållbar utveckling och hållbarhet i allt det vi gör, för att bygga en framtid för våra barn och vår planet till nytta för var och en, säger förste vice ordförande Frans Timmermans. Vi har gemensamt åtagit oss att genomföra FN:s Agenda 2030 och alla måste bidra och samarbeta för att det ska lyckas, även medlemsstaterna och samhället i övrigt.

– I dag är vi mer sammanlänkade än någonsin tidigare, så när vi investerar i människor utanför våra gränser investerar vi också i Europa, säger den höga representanten och vice ordföranden Federica Mogherini. Gemensamt för de förslag som läggs fram i dag är målet att stärka genomslagskraften för vårt samarbete med partner runt om i världen och samtidigt främja hållbarhet hemma och utomlands. Detta är kärnan i EU:s globala strategi som offentliggjordes i juni. EU kommer att fortsätta att föra en utrikespolitik som stöder fred, demokrati och goda styrelseformer, som stärker motståndskraften på alla nivåer och främjar delat och hållbart välstånd för alla.

– Förslaget om ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling är EU:s svar på en alltmer sammanlänkad och utmanande värld, tillägger Neven Mimica, kommissionär med ansvar för internationellt samarbete och utveckling. Jag vill se äkta samförstånd under delat ansvar mellan EU:s institutioner och alla medlemsstater. På så sätt kan vi gå i bräschen för de globala insatserna för att uppnå målen för hållbar utveckling. Tillsammans med våra förslag för EU:s framtida partnerskap med länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet bekräftar det klart och tydligt att vi står beredda att samarbeta med våra partner i hela världen för att bygga en bättre framtid för oss alla.

Hållbarhet är ett europeiskt varumärke. EU har ett starkt utgångsläge och solida tidigare resultat, med en hög nivå av ekonomisk utveckling, social sammanhållning, demokratiska samhällen och ett åtagande om hållbar utveckling som är fast förankrat i EU-fördragen. Men för att vi ska kunna bevara framtiden måste vi göra de rätta politiska valen i dag.

Huvudpunkterna i kommissionens nya strategi som läggs fram i dag är följande:

Nästa steg för en hållbar europeisk framtid

  • EU:s svar på Agenda 2030 kommer att omfatta två arbetsspår: för det första, att integrera målen för hållbar utveckling i EU:s politiska ram och kommissionens nuvarande prioriteringar, för det andra, att inleda överläggningar om vidareutveckling av vår långsiktiga vision och sektorspolitikens inriktning efter 2020.
  • Kommissionen kommer att använda alla verktyg den har att tillgå, bland annat verktygen för bättre lagstiftning, för att se till att alla befintliga och nya bestämmelser beaktar de tre pelarna för hållbar utveckling: samhälle, miljö och ekonomi.
  • För att skapa ett dynamiskt rum där olika berörda parter från allmänheten och den privata sektorn kan mötas kommer kommissionen att lansera en flerpartsplattform som ska delta i uppföljningen av och utbytet av bästa praxis om genomförandet av målen för hållbar utveckling i alla sektorer.
  • Kommissionen kommer att rapportera regelbundet om EU:s framsteg i genomförandet av Agenda 2030 från och med 2017 och reflektera över vidareutveckling av en långsiktig vision som även beaktar tiden efter 2020.

Ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling

  • Förslaget till ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling återspeglar ett paradigmskifte i utvecklingssamarbetet inom ramen för Agenda 2030, och är ett svar på de allt mer komplexa och sammanlänkade utmaningar som världen står inför i dag.
  • Förslaget omfattar en gemensam vision och åtgärdsram för alla EU-institutioner och medlemsstater, med särskild tonvikt på övergripande drivkrafter bakom utveckling, såsom jämställdhet, ungdom, hållbar energi och klimatåtgärder, investeringar, migration och rörlighet.
  • Målet är att öka EU:s utvecklingspolitiks trovärdighet, effektivitet och inverkan utgående från delad analys, gemensamma strategier, gemensam programplanering, gemensamma insatser och bättre rapportering.
  • Det nya samförståndet bör utgöra en ram för all verksamhet inom EU:s och medlemsstaternas utvecklingspolitik. Ett exempel på den här strategin är den föreslagna externa investeringsplanen, som ska använda offentligt utvecklingsbistånd för att mobilisera finansiering från andra källor i syfte att generera hållbar tillväxt för de fattigaste.

Ett förnyat partnerskap med länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet efter 2020

  • Ett nytt partnerskap bör bidra till att bygga upp fredliga, stabila, välstyrda, välmående och motståndskraftiga stater och samhällen både i vårt grannskap och på andra ställen i världen, och bidra till att uppnå den eftersträvade multilaterala regelbaserade ordningen för att ta itu med globala utmaningar.
  • Målet är att enas med länderna i fråga om ett paraplyavtal som skulle åtföljas av skräddarsydda regionala partnerskap för Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, som tar upp de särskilda regionala möjligheterna och utmaningarna.

Bakgrund

Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs av det internationella samfundet i september 2015 och utgör ambitiösa nya riktlinjer för att bemöta globala trender och utmaningar. Kärnan i Agenda 2030 är de 17 målen för hållbar utveckling och delmålen, som löper till 2030. Tillsammans med de andra internationella toppmöten och konferenser som hölls 2015 i Addis Abeba och Paris har det internationella samfundet en ambitiös ny ram för alla länder att samarbeta om gemensamma utmaningar. För första gången är målen för hållbar utveckling universellt tillämpliga i alla länder och EU strävar efter att vara en föregångare i genomförandet av dem.

Sedan 2000 har Cotonouavtalet utgjort ramen för EU:s relationer med 78 länder från Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. Relationerna fokuserar på utrotning av fattigdom, hållbar utveckling och gradvis integration av partnerländerna i världsekonomin. Det syftar till att främja fred och säkerhet och stärka den demokratiska politiska miljön. Avtalet ses över vart femte år, och det förslag som antas i dag är ett ytterligare steg för att förbereda förhandlingarna om ett nytt partnerskap för tiden efter 2020.

 

Mer information

Agenda 2030 för hållbar utveckling

MEMO/16/3886: Nästa steg för en hållbar europeisk framtid – EU:s åtgärder för hållbarhet: Frågor och svar

MEMO/16/3885: Ett förnyat partnerskap med länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet efter 2020

MEMO/16/3884: Ett förslag till ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling

Communication on the next steps for a sustainable European Future

Communication on A renewed partnership with African, Caribbean and Pacific (ACP) countries

Communication on a new European Consensus on development

Staff Working Document on European action for sustainability

Staff Working Document on A renewed partnership with ACP countries (Impact Assessment)

Summary report of the public consultation onA renewed partnership with ACP countries

Staff Working Document on European Consensus on Development (Assessing the 2005 Consensus)

Staff Working Document Synopsis Report on the consultation on the new European Consensus on Development)

Eurostat report on sustainability

EU's implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)


 

IP/16/3883

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar