Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Nove prednostne naloge EU za trajnostni razvoj

Strasbourg, 22. novembra 2016

Evropska komisija danes predstavlja strateški pristop k doseganju trajnostnega razvoja v Evropi in po svetu.

V prvem Sporočilu o novih ukrepih za trajnostno prihodnost Evrope pojasnjuje, kako 10 političnih prednostnih nalog Komisije prispeva k izvajanju Agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 in kako bo Evropska unija v prihodnje uresničevala cilje trajnostnega razvoja. V drugem sporočilu o novem Evropskem soglasju o razvoju sta predlagana skupna vizija in okvir za razvojno sodelovanje EU in držav članic, ki sta skladna z Agendo 2030. V tretjem sporočilu o obnovljenem partnerstvu z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi (AKP) državami pa so predlagani gradniki za novo trajnostno obdobje v odnosih med EU in AKP po letu 2020, ko se izteče sporazum o partnerstvu iz Cotonouja.

Prvi podpredsednik Frans Timmermans je dejal: „Želimo zgraditi prihodnost za naše otroke in naš planet, ki bo prinašala koristi vsem, pri čemer nas pri delu vodita izpolnjevanje ciljev trajnostnega razvoja in zagotavljanje trajnosti. Izvajanje Agende Združenih narodov do leta 2030 je skupna zaveza, ki zahteva prispevek in sodelovanje vseh, tudi držav članic in širše civilne družbe.“

Visoka predstavnica/podpredsednica Federica Mogherini je povedala: „V zdajšnjih časih so povezave med nami močnejše kot kdaj koli prej, zato je vlaganje v ljudi preko naših meja hkrati naložba za Evropo. Skupni cilj današnjih predlogov je okrepiti učinek našega sodelovanja s partnerji po vsem svetu in spodbujati trajnost doma in po svetu. To je tudi osrednji del globalne strategije EU, ki je bila objavljena junija. Unija bo pri svojem zunanjem delovanju še naprej podpirala mir, demokracijo in dobro upravljanje, ki utrjujejo odpornost na vseh ravneh ter spodbujajo skupno in trajnostno blaginjo za vse nas.“

Komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica je dodal: „Predlog za novo Evropsko soglasje o razvoju je odgovor EU na vse bolj medsebojno povezan svet, v katerem ne manjka izzivov. Prizadevam si za resnično soglasje, za katerega bodo skupno odgovorne institucije EU in vse države članice. To nam bo v pomoč pri vodenju globalnih ukrepov za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja. Skupaj s predlogom za prihodnje partnerstvo z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami to soglasje nedvoumno potrjuje pripravljenost Unije, da začnemo skupaj z našimi partnerji po vsem svetu graditi boljšo prihodnost za nas vse.“

Trajnost je evropska blagovna znamka. EU ima močan izhodiščni položaj in veliko izkušenj na tem področju ter visoko raven gospodarskega razvoja, socialne kohezije, demokratične družbe in zavezo k trajnostnemu razvoju, ki je globoko zakoreninjena v evropskih pogodbah. Vendar je treba za ohranitev prihodnosti že danes sprejeti pravilne politične odločitve.

Glavne sestavine novega strateškega pristopa Komisije, ki je bil predstavljen danes, so:

Novi ukrepi za trajnostno prihodnost Evrope

  • Odgovor EU na Agendo 2030 bo vključeval delo v dveh smereh: najprej bo treba cilje trajnostnega razvoja vključiti v okvir evropskih politik in sedanje prednostne naloge Komisije, nato pa začeti razprave o dopolnitvi naše dolgoročne vizije in o poudarku sektorskih politik po letu 2020.
  • Komisija bo z vsemi razpoložljivimi instrumenti, vključno z orodji za boljšo pravno ureditev, zagotovila, da se bodo v obstoječih politikah upoštevali trije vidiki trajnostnega razvoja, in sicer socialni, okoljski in gospodarski.
  • Da bi ustvarila dinamično okolje, v katerem se bodo srečevali različni javni in zasebni deležniki, bo Komisija oblikovala platformo z več deležniki, ki bo pomembna za nadaljnje ukrepanje in izmenjavo dobrih praks pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja v različnih sektorjih.
  • Komisija bo od leta 2017 naprej redno poročala o napredku EU pri izvajanju Agende 2030 in vodila nadaljnje razprave o dopolnitvi dolgoročne vizije za možnosti razvoja po letu 2020.

Novo evropsko soglasje o razvoju

  • Predlog za novo Evropsko soglasje o razvoju odraža spremembo paradigme v razvojnem sodelovanju v okviru Agende 2030, ki so ji botrovali vedno bolj kompleksni in medsebojno povezani izzivi današnjega sveta.
  • Predlog predstavlja skupno vizijo in okvir za ukrepanje vseh institucij in držav članic ter se osredotoča na najrazličnejše spodbudnike razvoja, kot so enakost spolov, mladi, trajnostna energija in podnebni ukrepi, naložbe, migracije ter mobilnost.
  • Cilj je povečati prepričljivost in uspešnost evropske razvojne politike ter njene učinke, in sicer z izvajanjem skupnih analiz in strategij, skupnim načrtovanjem programov, skupnim ukrepanjem ter izboljšanjem poročanja.
  • Novo soglasje bi moralo zajeti vse dejavnosti EU in njenih držav članic, ki izhajajo iz razvojne politike. Primer tega pristopa je predlagani evropski načrt za zunanje naložbe, ki bo s pomočjo uradne razvojne pomoči dosegel povečanje financiranja iz drugih virov, da se ustvari trajnostna rast v korist najrevnejših.

Na poti k obnovljenemu partnerstvu z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi (AKP) državami po letu 2020

  • S pomočjo novega partnerstva bo mogoče graditi države in družbe na naših mejah in širše po svetu, ki bodo mirne, stabilne, dobro vodene, uspešne in odporne. S tem partnerstvom bomo izpolnili naš cilj večstranske ureditve, temelječe na pravilih, za soočanje s svetovnimi izzivi.
  • Naš cilj je s partnerskimi državami AKP doseči dogovor o krovnem sporazumu, ki bo spremljal regionalno prilagojeno partnerstvo za Afriko, Karibe in Pacifik ter obravnaval specifične regionalne priložnosti in izzive.

Ozadje

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je mednarodna skupnost sprejela septembra 2015, predstavlja nov ambiciozen načrt za odzivanje na svetovna gibanja in izzive. Osrednji del Agende 2030 je 17 ciljev trajnostnega razvoja in z njimi povezanih dosežkov, ki jih je treba uresničiti do leta 2030. Poleg mednarodnih vrhunskih srečanj in konferenc iz leta 2015 v Adis Abebi in Parizu je mednarodna skupnost zdaj dobila nov ambiciozen okvir, ki bo vsem državam skupno omogočil reševanje skupnih izzivov. To je prvič, da cilji trajnostnega razvoja zadevajo prav vse države sveta, in EU je odločena, da bo imela na svetovni ravni vodilno vlogo pri njihovem izvajanju.

Sporazum o partnerstvu iz Cotonouja je bil od leta 2000 okvir za odnose EU z 78 državami iz Afrike, Karibov in Pacifika (AKP). V ospredju teh odnosov so izkoreninjenje revščine, trajnostni razvoj in postopna vključitev držav AKP v svetovno gospodarstvo. Partnerstvo zajema tudi razširitev miru in varnosti ter okrepitev demokratičnega političnega okolja. Pregled sporazuma se opravi vsakih pet let, današnji predlog pa je dodatni korak v pripravah na pogajanja za novo partnerstvo po letu 2020.

 

Več informacij

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030

MEMO/16/3886: Novi ukrepi za trajnostno prihodnost Evrope – Evropsko ukrepanje za trajnost: vprašanja in odgovori

MEMO/16/3885: Na poti k obnovljenemu partnerstvu z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi (AKP) državami po letu 2020

MEMO/16/3884: Predlog za novo Evropsko soglasje o razvoju

Communication on the next steps for a sustainable European Future

Communication on A renewed partnership with African, Caribbean and Pacific (ACP) countries

Communication on a new European Consensus on development

Staff Working Document on European action for sustainability

Staff Working Document on A renewed partnership with ACP countries (Impact Assessment)

Summary report of the public consultation onA renewed partnership with ACP countries

Staff Working Document on European Consensus on Development (Assessing the 2005 Consensus)

Staff Working Document Synopsis Report on the consultation on the new European Consensus on Development)

Eurostat report on sustainability

EU's implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)


 

IP/16/3883

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar