Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Trvalo udržateľný rozvoj: EÚ stanovuje svoje priority

Strasburg 22. november 2016

Európska komisia dnes stanovila strategický prístup k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja v Európe a na celom svete.

V prvom oznámení o ďalších krokoch pre udržateľnú európsku budúcnosť sa vysvetľuje, ako 10 politických priorít Komisie prispieva k uskutočňovaniu programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 Organizácie Spojených národov a ako bude EÚ plniť ciele trvalo udržateľného rozvoja v budúcnosti. V druhom oznámení o novom Európskom konsenze o rozvoji sa navrhuje spoločná vízia a rámec rozvojovej spolupráce pre EÚ a jej členské štáty v súlade s programom 2030. V treťom oznámení o obnovenom partnerstve s africkými, karibskými a tichomorskými krajinami (AKT) sa navrhujú stavebné prvky pre novú, udržateľnú fázu vo vzťahoch EÚ – AKT po skončení platnosti Dohody o partnerstve z Cotonou v roku 2020.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans povedal: „Aby sme vytvorili budúcnosť pre naše deti a planétu v prospech všetkých, robíme z cieľov trvalo udržateľného rozvoja a z udržateľnosti hlavnú zásadu celej našej práce. Plnenie programu 2030 OSN je spoločný záväzok a vyžaduje si od všetkých vrátane členských štátov a širokej občianskej spoločnosti prispenie a spoluprácu.“

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová uviedla: „V našich časoch sme prepojenejší než kedykoľvek v minulosti, preto investícia do ľudí za našimi hranicami je aj investícia pre Európu. Dnešné návrhy majú spoločný cieľ, a to posilniť vplyv spolupráce s našimi partnermi na celom svete za súčasnej podpory udržateľnosti doma aj v zahraničí. Toto je ťažiskom globálnej stratégie EÚ uverejnenej v júni. EÚ bude pokračovať vo vonkajšej činnosti, ktorá podporuje mier, demokraciu a dobrú správu vecí verejných, posilňuje odolnosť na všetkých úrovniach a podporuje spoločnú a udržateľnú prosperitu pre všetkých.“

Komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica dodal: „Návrh nového Európskeho konsenzu o rozvoji predstavuje reakciu EÚ na čoraz prepojenejší a zložitejší svet. Mojím cieľom je skutočný konsenzus so spoločnou zodpovednosťou inštitúcií EÚ a všetkých členských štátov, ktorý nám pomôže viesť globálne úsilie pri uskutočňovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Spolu s našimi návrhmi pre naše budúce partnerstvo s africkými, karibskými a tichomorskými krajinami jednoznačne potvrdzuje pripravenosť EÚ spolupracovať s našimi partnermi na celom svete, aby sme vytvorili lepšiu spoločnú budúcnosť.“

Udržateľnosť je európska značka. EÚ má dobrú východiskovú pozíciu a výsledky s vysokou úrovňou hospodárskeho rozvoja, sociálnej súdržnosti, demokratickými spoločnosťami a je oddaná trvalo udržateľnému rozvoju, ktorý je pevne ukotvený v európskych zmluvách. Na zachovanie budúcnosti je však potrebné urobiť správne politické rozhodnutia už dnes.

Hlavné prvky nového strategického prístupu, ktorý dnes Komisia predkladá, sú:

Ďalšie kroky pre udržateľnú európsku budúcnosť

  • Reakcia EÚ na program 2030 bude zahŕňať dve oblasti činnosti: prvou je presadzovať ciele trvalo udržateľného rozvoja v európskom politickom rámci a súčasných prioritách Komisie; druhou je začať reflexiu o ďalšom vývoji našej dlhodobejšej vízie a zameraní našich sektorových politík po roku 2020.
  • Komisia využije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, vrátane svojich nástrojov na lepšiu tvorbu práva, aby zabezpečila, že sa v existujúcich a nových politikách budú zohľadňovať tri piliere trvalo udržateľného rozvoja: sociálny, environmentálny a hospodársky.
  • S cieľom vytvoriť dynamický priestor spájajúci rôzne zainteresované strany verejnej aj súkromnej sféry Komisia vytvorí multilaterálnu platformu, ktorá bude plniť svoju úlohu pri následných činnostiach a výmene najlepších postupov plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja naprieč sektormi.
  • Komisia bude od roku 2017 poskytovať pravidelné správy o pokroku EÚ smerom k naplneniu programu 2030 a začne uvažovať o ďalšom vývoji dlhodobejšej vízie na obdobie po roku 2020.

Nový Európsky konsenzus o rozvoji

  • Návrh nového Európskeho konsenzu o rozvoji odráža posun v chápaní rozvojovej spolupráce v rámci programu 2030, ktorý reaguje na zložitejšie a prepojenejšie problémy, ktorým dnes svet čelí.
  • V návrhu sa predkladá spoločná vízia a rámec činností pre všetky inštitúcie EÚ a všetky členské štáty s osobitným dôrazom na prierezové stimuly rozvoja, napríklad na rodovú rovnosť, mládež, energiu z udržateľných zdrojov a opatrenia v oblasti klímy, investovanie, migráciu a mobilitu.
  • Cieľom je zvýšiť dôveryhodnosť, účinnosť a vplyv rozvojovej politiky EÚ na základe spoločnej analýzy, spoločných stratégií, spoločnej tvorby programov, spoločných opatrení a zlepšeného podávania správ.
  • Nový konsenzus by mal slúžiť ako rámec všetkých činností v oblasti rozvojovej politiky EÚ a jej členských štátov. Príkladom tohto prístupu je navrhovaný plán pre vonkajšie investície, ktorý bude využívať oficiálnu rozvojovú pomoc na podnietenie pákového efektu financovania z iných zdrojov s cieľom vytvoriť udržateľný rast v prospech najchudobnejších ľudí.

Smerom k obnovenému partnerstvu s africkými, karibskými a tichomorskými krajinami po roku 2020

  • Nové partnerstvo by malo prispieť k budovaniu pokojných, stabilných štátov a spoločností na našich hraniciach aj ďalej s dobrou správou vecí verejných, ktoré sú prosperujúce a odolné, a malo by dosiahnuť náš cieľ multilaterálneho usporiadania založeného na pravidlách zameraného na riešenie globálnych problémov.
  • Cieľom je uzavrieť s partnerskými krajinami AKT zastrešujúcu dohodu, ktorá by sprevádzala regionálne prispôsobené partnerstvá s africkými, karibskými a tichomorskými krajinami umožňujúce reagovať na konkrétne regionálne príležitosti a problémy, ktorým príslušný región čelí.

Súvislosti

Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 prijatý medzinárodným spoločenstvom v septembri 2015 predstavuje novú ambicióznu koncepciu reakcie na globálne trendy a problémy. Podstatou programu 2030 je 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja a súvisiacich cieľov naplánovaných do roku 2030. Spoločne s inými medzinárodnými samitmi a konferenciami, ktoré sa uskutočnili v roku 2015 v Addis Abebe a v Paríži, má medzinárodné spoločenstvo ambiciózny nový rámec, aby všetky krajiny spolupracovali na spoločných problémoch. Prvýkrát sú ciele trvalo udržateľného rozvoja všeobecne uplatniteľné na všetky krajiny a EÚ je odhodlaná zaujať vedúce postavenie pri ich uplatňovaní.

Od roku 2000 bola Dohoda o partnerstve z Cotonou rámcom pre vzťahy EÚ so 78 krajinami z Afriky, Karibskej oblasti a Tichomoria (AKT). Tieto vzťahy sa zameriavajú na odstránenie chudoby, trvalo udržateľný rozvoj a postupnú integráciu krajín AKT do svetového hospodárstva. Cieľom dohody je posilniť mier a bezpečnosť, ako aj demokratické politické prostredie. Dohoda sa preskúmava každých päť rokov a návrh prijatý dnes je ďalším krokom pri príprave rokovaní o novom partnerstve po roku 2020.

 

Ďalšie informácie

Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030

MEMO/16/3886: Ďalšie kroky pre udržateľnú európsku budúcnosť – európske opatrenia zamerané na udržateľnosť: Otázky a odpovede

MEMO/16/3885: Smerom k obnovenému partnerstvu s africkými, karibskými a tichomorskými krajinami po roku 2020

MEMO/16/3884: Návrh nového Európskeho konsenzu o rozvoji

Communication on the next steps for a sustainable European Future

Communication on A renewed partnership with African, Caribbean and Pacific (ACP) countries

Communication on a new European Consensus on development

Staff Working Document on European action for sustainability

Staff Working Document on A renewed partnership with ACP countries (Impact Assessment)

Summary report of the public consultation onA renewed partnership with ACP countries

Staff Working Document on European Consensus on Development (Assessing the 2005 Consensus)

Staff Working Document Synopsis Report on the consultation on the new European Consensus on Development)

Eurostat report on sustainability

EU's implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)


 

IP/16/3883

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar