Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Zrównoważony rozwój: UE przedstawia swoje priorytety

Strasburg, 22 listopada 2016 r.

Komisja Europejska przedstawi dziś strategiczne podejście służące osiągnięciu zrównoważonego rozwoju w Europie i na świecie.

Pierwszy komunikat w sprawie kolejnych działań mających zapewnić Europie zrównoważoną przyszłość wyjaśnia, w jaki sposób 10 priorytetów politycznych Komisji przyczynia się do realizacji programu działań ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 oraz w jaki sposób UE osiągnie cele zrównoważonego rozwoju w przyszłości. Drugi komunikat w sprawie nowego Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju przedstawia proponowane wspólną wizję i ramy współpracy na rzecz rozwoju dla UE i jej państw członkowskich, dostosowane do programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Trzeci komunikat w sprawie odnowionego partnerstwa z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) omawia proponowane podstawy nowego, zrównoważonego etapu w stosunkach UE-AKP, który nastąpi po wygaśnięciu w 2020 r. umowy o partnerstwie z Kotonu.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans powiedział: Cele zrównoważonego rozwoju i zrównoważoność to zasady przewodnie, jakimi się kierujemy, kształtując przyszłość naszych dzieci i naszej planety. Skorzystają na tym wszyscy. Wdrożenie programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 to wspólne zobowiązanie, które wymaga zaangażowania i współpracy wszystkich stron, w tym państw członkowskich i ogółu społeczeństwa obywatelskiego.

Wysoka przedstawiciel i wiceprzewodnicząca Komisji Federica Mogherini powiedziała: W dzisiejszych czasach jesteśmy wzajemnie ze sobą powiązani bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zatem inwestowanie w ludzi znajdujących się poza granicami Unii to także inwestowanie w Europę. Wspólnym celem przedstawionych dzisiaj wniosków jest zwiększenie wpływu współpracy z naszymi partnerami na całym świecie przy jednoczesnym promowaniu zrównoważoności w Unii i poza jej granicami. Stanowi to centralny punkt globalnej strategii UE opublikowanej w czerwcu. UE będzie w dalszym ciągu odgrywała wiodącą rolę w działaniach zewnętrznych, które wspierają pokój, demokrację i dobre rządy, wzmacniają odporność na wszystkich szczeblach i promują wspólny i trwały dobrobyt dla wszystkich.

Komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica dodał: Wniosek dotyczący nowego Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju to odpowiedź Unii na świat pełen wyzwań, który charakteryzuje coraz więcej wzajemnych powiązań. Moim celem jest uzyskanie prawdziwego konsensusu, za który instytucje UE i państwa członkowskie będą wspólnie ponosić odpowiedzialność i który pomoże nam przewodzić globalnym działaniom służącym realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Wraz z wnioskami dotyczącymi naszego przyszłego partnerstwa z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku konsensus ten jednoznacznie potwierdza gotowość UE do współpracy z partnerami na całym świecie w celu zbudowania lepszej wspólnej przyszłości.

Zrównoważoność to europejska marka. Pozycja wyjściowa UE jest silna, a jej dotychczasowe wyniki dobre: wysoki poziom rozwoju gospodarczego, spójność społeczna, demokratyczne społeczeństwa oraz zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, mocno zakorzenione w traktatach europejskich. W trosce o przyszłość należy jednak dzisiaj dokonać właściwych wyborów politycznych.

Główne elementy nowego podejścia strategicznego Komisji, przedstawionego w dniu dzisiejszym, obejmują:

Kolejne działania mające zapewnić Europie zrównoważoną przyszłość

  • Odpowiedź UE na program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 obejmie dwa nurty prac: pierwszy z nich polega na włączeniu celów zrównoważonego rozwoju w ramy europejskiej polityki oraz bieżące priorytety Komisji; drugi polega na zapoczątkowaniu okresu refleksji nad dalszym rozwojem długoterminowej wizji i ukierunkowaniem polityk sektorowych po roku 2020.
  • Komisja użyje wszystkich dostępnych jej instrumentów, w tym narzędzi lepszego stanowienia prawa, aby zapewnić, że obowiązujące obecnie i nowe strategie polityczne uwzględniają trzy filary zrównoważonego rozwoju: społeczny, środowiskowy i gospodarczy.
  • W celu stworzenia dynamicznej przestrzeni umożliwiającej współpracę różnych zainteresowanych stron ze sfery publicznej i prywatnej Komisja uruchomi platformę dla wielu zainteresowanych podmiotów, która będzie służyć działaniom następczym oraz wymianie najlepszych praktyk w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju w poszczególnych sektorach.
  • Od 2017 r. Komisja będzie składać regularne sprawozdania z postępów UE w realizacji programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Komisja zapoczątkuje okres refleksji nad dalszym rozwojem długoterminowej wizji w perspektywie po 2020 r.

Nowy Konsensus europejski w sprawie rozwoju

  • Wniosek dotyczący nowego Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju odzwierciedla zmianę paradygmatu we współpracy na rzecz rozwoju w ramach programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, która jest reakcją na bardziej złożone i wzajemnie powiązane wyzwania dzisiejszego świata.
  • Wniosek przedstawia wspólną wizję i ramy działania dla wszystkich instytucji UE i wszystkich państw członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem przekrojowych czynników napędzających wzrost, takich jak równouprawnienie płci, młodzież, zrównoważona energia, działanie w dziedzinie klimatu, inwestycje, migracja i mobilność.
  • Ma to na celu zwiększenie wiarygodności, skuteczności i wpływu polityki rozwojowej UE, w oparciu o wspólne analizy, strategie, programowanie, działania i sprawozdawczość.
  • Nowy konsensus powinien stanowić ramy wszystkich działań UE i jej państw członkowskich w zakresie polityki rozwojowej. Przykładem takiego podejścia jest proponowany Plan inwestycji zewnętrznych, w ramach którego oficjalna pomoc rozwojowa zostanie wykorzystana, by pozyskać finansowanie z innych źródeł w celu wygenerowania zrównoważonego wzrostu, co ma służyć najuboższym.

W kierunku odnowionego partnerstwa z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku po 2020 r.

  • Nowe partnerstwo powinno pomóc w budowaniu pokojowych, stabilnych, dobrze zarządzanych, zamożnych i odpornych państw i społeczeństw przy granicach z UE i poza UE oraz w zrealizowaniu celu polegającego na stworzeniu wielostronnego ładu opartego na zasadach, stanowiącego odpowiedź na globalne wyzwania.
  • Celem jest uzgodnienie z krajami partnerskimi AKP umowy ramowej, która funkcjonowałaby obok regionalnych, dostosowanych do potrzeb porozumień partnerskich z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, uwzględniających konkretne możliwości i wyzwania występujące na szczeblu regionalnym.

Kontekst

Program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, przyjęty przez społeczność międzynarodową we wrześniu 2015 r., stanowi ambitny nowy plan działania w odpowiedzi na globalne tendencje i wyzwania. Kluczowym elementem tego programu jest 17 celów zrównoważonego rozwoju i powiązane z nimi cele, które obowiązują do 2030 r. Przy uwzględnieniu wyników innych międzynarodowych szczytów i konferencji, które odbyły się w 2015 r. w Addis Abebie i w Paryżu, społeczność międzynarodowa dysponuje ambitnymi nowymi ramami współpracy wszystkich państw dotyczącej wspólnych wyzwań. Po raz pierwszy cele zrównoważonego rozwoju mają powszechne zastosowanie względem wszystkich państw, a UE zobowiązała się do bycia liderem w ich wdrażaniu.

Od 2000 r. umowa o partnerstwie z Kotonu stanowiła ramy stosunków UE z 78 państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Stosunki te koncentrują się na eliminacji ubóstwa, zrównoważonym rozwoju i stopniowym włączaniu państw AKP w światową gospodarkę. Ich celem jest wspieranie pokoju i zwiększenie bezpieczeństwa oraz wzmocnienie demokratycznego środowiska politycznego. Umowa jest poddawana przeglądowi co pięć lat, a przedstawiony dziś wniosek jest kolejnym krokiem w kierunku przygotowania negocjacji w sprawie nowego partnerstwa na okres po 2020 r.

 

Dodatkowe informacje

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

MEMO/16/3886: Kolejne działania mające zapewnić Europie zrównoważoną przyszłość - Europejskie działanie na rzecz zrównoważoności: pytania i odpowiedzi

MEMO/16/3885: W kierunku odnowionego partnerstwa z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku po 2020 r.

MEMO/16/3884: Wniosek dotyczący nowego Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju

Communication on the next steps for a sustainable European Future

Communication on A renewed partnership with African, Caribbean and Pacific (ACP) countries

Communication on a new European Consensus on development

Staff Working Document on European action for sustainability

Staff Working Document on A renewed partnership with ACP countries (Impact Assessment)

Summary report of the public consultation onA renewed partnership with ACP countries

Staff Working Document on European Consensus on Development (Assessing the 2005 Consensus)

Staff Working Document Synopsis Report on the consultation on the new European Consensus on Development)

Eurostat report on sustainability

EU's implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)


 

IP/16/3883

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar