Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Duurzame ontwikkeling: EU bepaalt haar prioriteiten

Straatsburg, 22 november 2016

Vandaag heeft de Europese Commissie uiteengezet hoe zij duurzame ontwikkeling in Europa en in de rest van de wereld wil bewerkstelligen.

In de Mededeling over de volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst wordt beschreven hoe de tien politieke prioriteiten van de Commissie bijdragen aan de uitvoering van de VN-Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, en hoe de EU de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDG's) wil bereiken. In de tweede mededeling, over een nieuwe Europese consensus over ontwikkeling, worden een gedeelde visie en een kader gepresenteerd voor de ontwikkelingssamenwerking van de EU en haar lidstaten, afgestemd op de Agenda 2030. In de derde mededeling, over een nieuw partnerschap met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), worden voorstellen gedaan voor bouwstenen voor een nieuwe, duurzame fase in de betrekkingen tussen de EU en de ACS-landen na het verstrijken van de partnerschapsovereenkomst van Cotonou in 2020.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans: "Voor de toekomst van onze kinderen en onze planeet stellen we de SDG's en duurzaamheid centraal in al ons werk. Wij moeten ons collectief inzetten voor de uitvoering van de VN-agenda 2030, en iedereen moet zijn steentje bijdragen, ook de lidstaten en de samenleving als geheel."

Hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter Federica Mogherini: "Wij zijn tegenwoordig meer dan ooit onderling verbonden, dus investeren in mensen buiten onze grenzen is ook een investering in Europa. Met de voorstellen van vandaag streven wij naar meer doeltreffendheid van de samenwerking met onze partners in de hele wereld en bevordering van duurzaamheid binnen de EU en daarbuiten. Dit vormt de kern van de mondiale strategie die de EU in juni heeft gepubliceerd. De EU zal een buitenlands beleid blijven voeren dat gericht is op vrede, democratie en goed bestuur, weerbaarheid op alle niveaus en gedeelde, duurzame welvaart voor iedereen."

Commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling Neven Mimica: Het voorstel voor een nieuwe Europese consensus over ontwikkeling is de reactie van de EU op de uitdagingen van een wereld die steeds meer onderling verbonden is. Ik streef naar een echte consensus, die wordt gedragen door de Europese instellingen en de lidstaten samen en waarmee we mondiale actie kunnen aanvoeren om de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen uit te voeren. Samen met de voorstellen voor de toekomst van het partnerschap met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan maakt dit duidelijk dat de EU met al haar partners in de wereld wil samenwerken aan een betere toekomst voor ons allen."

Duurzaamheid hoort bij Europa. De EU heeft een sterke uitgangspositie en een goede staat van dienst, met een hoge mate van economische ontwikkeling, sociale cohesie, democratische samenlevingen en een verbintenis inzake duurzame ontwikkeling die stevig is verankerd in de Europese verdragen. Om dit in de toekomst te behouden, moeten vandaag de juiste beleidskeuzes worden gemaakt.

De belangrijkste elementen die de Commissie vandaag heeft gepresenteerd, zijn:

Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst

  • De EU zal op twee fronten werk maken van de Agenda 2030: ten eerste integratie van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in het Europese beleidskader en de huidige prioriteiten van de Commissie; ten tweede nadenken over de verdere ontwikkeling van onze visie op langere termijn en de kern van de sectorale beleidslijnen na 2020.
  • De Commissie zal alle mogelijkheden benutten die haar ter beschikking staan, inclusief de instrumenten voor "betere regelgeving", om ervoor te zorgen dat in nieuw en bestaand beleid rekening wordt gehouden met de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: milieu, economie en maatschappij.
  • De Commissie zal een dynamisch platform voor de verschillende belanghebbenden uit de publieke en de private sector lanceren om goede voorbeelden van de uitvoering van de SDG's in verschillende sectoren uit te wisselen en te zorgen voor de follow-up daarvan.
  • De Commissie zal vanaf 2017 regelmatig verslag uitbrengen over de vorderingen van de EU met de uitvoering van de Agenda 2030 en beginnen met het reflectieproces over de ontwikkeling van een visie op langere termijn voor de periode na 2020.

Een nieuwe Europese consensus over ontwikkeling

  • Het voorstel voor een nieuwe Europese consensus over ontwikkeling weerspiegelt een fundamentele verandering in de ontwikkelingssamenwerking in het kader van de Agenda 2030, die beter aansluit op de meer complexe en onderling samenhangende uitdagingen van de wereld van vandaag.
  • Het voorstel bevat een gezamenlijke visie en een gezamenlijk actiekader voor alle EU-instellingen en -lidstaten, met bijzondere aandacht voor horizontale ontwikkelingsfactoren als gelijkheid van mannen en vrouwen, jongeren, duurzame energie en klimaatactie, investeringen, migratie en mobiliteit.
  • Gestreefd wordt naar meer geloofwaardigheid, doeltreffendheid en impact van het EU-ontwikkelingsbeleid, op basis van gedeelde analyses, gemeenschappelijke strategieën, gezamenlijke programmering en acties en betere verslaglegging.
  • De nieuwe consensus moet het kader vormen voor alle activiteiten op het gebied van ontwikkelingsbeleid van de EU en haar lidstaten. Een voorbeeld hiervan is het voorstel voor het Europees extern investeringsplan, dat met behulp van officiële ontwikkelingshulp financiering uit andere bronnen moet genereren om duurzame groei te bewerkstelligen ten behoeve van de armsten.

Naar een nieuw partnerschap met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan na 2020

  • Een nieuw partnerschap moet bijdragen tot vreedzame, stabiele, goed bestuurde, welvarende en veerkrachtige staten en samenlevingen aan onze grenzen en elders en tot ons streven naar een multilateraal, op regels gebaseerd systeem om mondiale vraagstukken aan te pakken.
  • Het is de bedoeling een overkoepelende overeenkomst met de ACS-landen te sluiten, in combinatie met regionale partnerschappen voor specifieke regionale mogelijkheden en problemen.

Achtergrond

De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling werd in september 2015 vastgesteld door de internationale gemeenschap en vormt een ambitieuze nieuwe blauwdruk voor de respons op mondiale trends en uitdagingen. De kern bestaat uit 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) en daaraan gekoppelde streefcijfers, die moeten worden gehaald tussen nu en 2030. Samen met de andere internationale topbijeenkomsten en conferenties die in 2015 plaatsvonden in Addis Ababa en Parijs, is hiermee een ambitieus nieuw kader gecreëerd waarbinnen alle landen kunnen samenwerken aan gemeenschappelijke uitdagingen. De SDG's zijn voor het eerst universeel van toepassing voor alle landen en de EU is vastbesloten tot de voorhoede te behoren wat betreft de uitvoering.

Sinds 2000 vormt de partnerschapsovereenkomst van Cotonou het kader voor de betrekkingen van de EU met 78 landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS). Het partnerschap richt zich op de uitroeiing van armoede, duurzame ontwikkeling, geleidelijke integratie van ACS-landen in de wereldeconomie, meer vrede en veiligheid en versterking van het democratische politieke klimaat. De overeenkomst wordt om de vijf jaar herzien. Het vandaag goedgekeurde voorstel is de volgende stap in de voorbereiding van de onderhandelingen over een nieuw partnerschap na 2020.

 

Meer informatie

Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling

MEMO/16/3886: De volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst - Europese actie voor duurzaamheid: Vragen en antwoorden

MEMO/16/3885: Naar een nieuw partnerschap met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan na 2020

MEMO/16/3884: Voorstel voor een nieuwe Europese consensus over ontwikkeling

Communication on the next steps for a sustainable European Future

Communication on A renewed partnership with African, Caribbean and Pacific (ACP) countries

Communication on a new European Consensus on development

Staff Working Document on European action for sustainability

Staff Working Document on A renewed partnership with ACP countries (Impact Assessment)

Summary report of the public consultation onA renewed partnership with ACP countries

Staff Working Document on European Consensus on Development (Assessing the 2005 Consensus)

Staff Working Document Synopsis Report on the consultation on the new European Consensus on Development)

Eurostat report on sustainability

EU's implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)


 

IP/16/3883

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar