Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Ilgtspējīga attīstība: ES nosaka savas prioritātes

Strasbūrā, 2016. gada 22. novembrī

Šodien Eiropas Komisija nāca klajā ar stratēģisko pieeju tam, kā panākt ilgtspējīgu attīstību Eiropā un visā pasaulē.

Pirmajā paziņojumā par nākamajiem pasākumiem ilgtspējīgas Eiropas nākotnes nodrošināšanai ir skaidrots, kādā veidā Komisijas 10 politiskās prioritātes sekmē ANO Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam īstenošanu un kā ES turpmāk īstenos ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM). Otrajā paziņojumā, kurš ir par jaunu Eiropas Konsensu attīstības jomā, ierosināts ar Programmu 2030. gadam saskaņots kopīgs redzējums un satvars attiecībā uz to, kā ES un tās dalībvalstīm veidot sadarbību attīstības jomā. Trešajā paziņojumā par atjaunotu partnerību ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm ierosināts, kādi varētu būt ES un ĀKK attiecību pamatelementi jaunajā ilgtspējīgas attīstības posmā pēc tam, kad 2020. gadā spēku zaudēs Kotonū Partnerattiecību nolīgums.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica: “Lai mūsu bērnu un planētas vārdā tapinātu tādu nākotni, kurā ieguvējs ir ikviens, mēs visos savos pasākumos ievērosim ilgtspējīgas attīstības mērķus un ilgtspējas apsvērumus. Tā kā visas valstis ir apņēmušās īstenot ANO Programmu 2030. gadam, ikvienam ir jāsadarbojas un jādod savs ieguldījums. Tas attiecas gan uz dalībvalstīm, gan visu pilsonisko sabiedrību.”

Augstā pārstāve / Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni teica: “Šodien mūsu savstarpējā atkarība ir izteiktāka nekā jebkad agrāk, līdz ar to, ieguldot cilvēkresursos ārpus mūsu robežām, mēs ieguldām arī Eiropā. Visu šodien iesniegto priekšlikumu kopīgais mērķis ir pastiprināt ietekmi, kāda ir sadarbībai ar mūsu partneriem visā pasaulē, vienlaikus veicinot ilgtspēju gan pašmājās, gan citur pasaulē. Šis mērķis bija jau jūnijā publicētās ES Globālās stratēģijas kodols. ES savā ārlietu darbībā turpinās atbalstīt mieru, demokrātiju un labu pārvaldību, stiprināt noturību visos līmeņos un veicināt ilgtspējīgu labklājību visiem.”

Par starptautisko sadarbību un attīstību atbildīgais komisārs Nevens Mimica atzīmēja: “Priekšlikums par jaunu Eiropas Konsensu attīstības jomā ir ES reakcija situācijā, kad pasaulē vērojama arvien lielāka savstarpējā atkarība un arvien sarežģītākas problēmas. Mans mērķis ir panākt īstenu konsensu, kuru nedalīti atbalstītu gan ES iestādes, gan visas dalībvalstis un kurš mums dotu iespēju vadīt pasaules mēroga pasākumus ilgtspējīgas attīstības mērķu izpildei. Šis priekšlikums kopā ar priekšlikumu par turpmākajām partnerattiecībām ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm viennozīmīgi apliecina ES gatavību sadarboties ar partneriem visā pasaulē, lai kopīgi veidotu labāku nākotni.”

Ilgtspēja savā ziņā ir Eiropas firmaszīme. Eiropas Savienībai ir spēcīgas izejas pozīcijas un panākumi – augsts ekonomiskās attīstības un sociālās kohēzijas līmenis, demokrātiskas sabiedrības un apņemšanās veicināt ilgtspējīgu attīstību, kas ir nostiprināta ES līgumos. Tomēr, lai gādātu par nākotni, pareizie politikas lēmumi jāpieņem šodien.

Turpmāk raksturoti Komisijas šodien ierosinātās jaunās stratēģiskās pieejas galvenie elementi.

Nākamie pasākumi ilgtspējīgas Eiropas nākotnes nodrošināšanai

  • Saistībā ar Programmu 2030. gadam ES darbam būs divi virzieni: pirmais ir iestrādāt ilgtspējīgas attīstības mērķus Eiropas politikas satvarā un Komisijas pašreizējās prioritātēs un otrais ir sākt domāt par ilgtermiņa redzējuma pilnveidošanu un nozaru politikas virzienu uzsvara punktiem pēc 2020. gada.
  • Komisija izmantos visus tās rīcībā esošos instrumentus (tostarp labāka regulējuma rīkus), lai nodrošinātu, ka esošajā un jaunajā politikā tiek ņemti vērā trīs ilgtspējīgas attīstības pīlāri: sociālais, vides un ekonomikas.
  • Lai visas publiskā un privātā sektora ieinteresētās personas varētu savstarpēji mijiedarboties, Komisija izveidos daudzpusēju ieinteresēto personu platformu, kuras uzdevums būs uzraudzīt IAM īstenošanu visās nozarēs un apmainīties ar paraugpraksi.
  • Komisija no 2017. gada regulāri sagatavos ziņojumus par ES sekmēm virzībā uz Programmas 2030. gadam īstenošanu un sāks diskusijas par ilgtermiņa redzējuma izstrādāšanu laikposmam pēc 2020. gada.

Jauns Eiropas Konsenss attīstības jomā

  • Priekšlikums par jaunu Eiropas Konsensu attīstības jomā atspoguļo paradigmas maiņu attīstības sadarbības jomā līdz ar Programmu 2030. gadam un reakciju uz tendenci, ka problēmas pasaulē ir kļuvušas sarežģītākas un tās ir savstarpēji saistītas.
  • Priekšlikumā ir ierosināts kopīgs redzējums un rīcības satvars visām ES iestādēm un visām dalībvalstīm ar īpašu uzsvaru uz tādiem vispārējiem attīstības virzītājspēkiem kā dzimumu līdztiesība, jaunatne, rīcība ilgtspējīgas enerģētikas un klimata jomā, ieguldījumi, migrācija un mobilitāte.
  • Mērķis ir palielināt ticamību, efektivitāti un ietekmi, kāda ir ES attīstības politikai, balstītai uz kopīgu analīzi, kopējām stratēģijām, kopīgu plānošanu un kvalitatīvākiem ziņojumiem.
  • Jaunais konsenss būtu jāņem vērā visos ES un tās dalībvalstu pasākumos attīstības politikas jomā. Šīs pieejas piemērs ir ierosinātais Eiropas Ārējo investīciju plāns, saskaņā ar kuru oficiālā attīstības palīdzība tiks izmantota finansējuma piesaistīšanai no citiem avotiem, lai radītu ilgtspējīgu izaugsmi nabadzīgāko iedzīvotāju labā.

Virzība uz atjaunotu partnerību ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm pēc 2020. gada

  • Jaunajai partnerībai vajadzētu sekmēt mieru, stabilitāti, labu pārvaldību, labklājību un noturību valstīs un sabiedrībās, kas atrodas pie mūsu robežām un aiz tām, un sasniegt mūsu mērķi par daudzpusējos noteikumos balstītu kārtību vispasaules problēmu risināšanai.
  • Mērķis ir vienoties ar ĀKK partnervalstīm par vispārēju nolīgumu, kas būtu sakabē ar konkrētajām reģionālajām partnerībām šajā reģionā, kuras ir vērstas uz attiecīgajām reģiona iespējām un problēmām.

Vispārīga informācija

Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam, kura starptautiski tika pieņemta 2015. gada septembrī, ir vērienīgs jauns plāns, kā reaģēt uz vispasaules tendencēm un problēmām. Programmas 2030. gadam kodols ir laikposmam līdz 2030. gadam izvirzītie 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM) un saistītie konkrētie mērķi. Šī programma kopā ar rezultātiem, kas gūti pārējos 2015. gadā Adisabebā un Parīzē notikušajos starptautiskajos samitos un konferencēs, starptautiskajai kopienai dod vērienīgu jaunu satvaru, uz kura pamata visām valstīm kopā risināt kopīgās problēmas. Pirmo reizi vēsturē ilgtspējīgas attīstības mērķi ir saistoši visām valstīm, un ES ir apņēmusies būt to īstenošanas avangardā.

Kotonū Partnerattiecību nolīgums kopš 2000. gada ir kalpojis par satvaru ES attiecībām ar 78 Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm. Šīs attiecības ir vērstas uz nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu attīstību un ĀKK valstu pakāpenisku integrēšanu pasaules tautsaimniecībā. Ar tām cenšas sekmēt mieru un drošību un nostiprināt demokrātisku politisko vidi. Nolīgums tiek pārskatīts ik pēc pieciem gadiem, un šodien pieņemtais priekšlikums ir nākamais solis sarunu sagatavošanā jaunai partnerībai laikposmam pēc 2020. gada.

 

Plašāka informācija

Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam

MEMO/16/3886: Next steps for a sustainable European future - European action for sustainability: Questions & Answers

MEMO/16/3885: Towards a renewed partnership with African, Caribbean and Pacific countries after 2020

MEMO/16/3884: A proposal for a new European Consensus on development

Communication on the next steps for a sustainable European Future

Communication on A renewed partnership with African, Caribbean and Pacific (ACP) countries

Communication on a new European Consensus on development

Staff Working Document on European action for sustainability

Staff Working Document on A renewed partnership with ACP countries (Impact Assessment)

Summary report of the public consultation onA renewed partnership with ACP countries

Staff Working Document on European Consensus on Development (Assessing the 2005 Consensus)

Staff Working Document Synopsis Report on the consultation on the new European Consensus on Development)

Eurostat report on sustainability

EU's implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)


 

IP/16/3883

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar