Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kestävä kehitys: EU:n uudet painopisteet

Strasbourg 22. marraskuuta 2016

Euroopan komissio on tänään julkistanut strategiansa, jolla pyritään varmistamaan kestävä kehitys Euroopassa ja kaikkialla maailmassa.

Strategiaan kuuluvassa ensimmäisessä tiedonannossa seuraavista toimista Euroopan kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi selostetaan, miten komission kymmenellä ensisijaisella politiikkatavoitteella tuetaan YK:n kestävän kehityksen agendan (Agenda 2030) toteuttamista ja miten EU aikoo saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet tulevaisuudessa. Strategiaan kuuluvassa toisessa tiedonannossa uudesta kehityspolitiikkaa koskevasta eurooppalaisesta konsensuksesta esitetään yhteiseen näkemykseen perustuvaa kehitysyhteistyökehystä EU:lle ja sen jäsenvaltioille. Tämä kehys on linjassa kestävän kehityksen agendan kanssa. Strategian kolmannessa tiedonannossa uudistetusta kumppanuudesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa esitetään perusta vuonna 2020 päättyvän Cotonoun kumppanuussopimuksen jälkeiselle uudelle, kestävään kehitykseen pohjautuvalle EU:n ja AKT-maiden väliselle kumppanuudelle.

”Otamme jatkossa huomioon kestävän kehityksen tavoitteet kaikessa työssämme, jotta voisimme kaikkien yhteisen edun mukaisesti varmistaa tulevien sukupolvien ja yhteisen maapallomme tulevaisuuden. YK:n kestävän kehityksen agendan toteuttaminen on yhteinen tehtävämme, ja se edellyttää panostusta ja yhteistyötä kaikilta osapuolilta, myös jäsenvaltioilta ja kansalaisyhteiskunnan toimijoilta”, totesi komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans.

”Maailma on nykyään verkostoituneempi kuin koskaan aikaisemmin. Tämän vuoksi investoinnit Euroopan ulkopuolella oleviin ihmisiin ovat samalla investointeja Eurooppaan. Tänään julkistettujen ehdotusten yhteisenä tavoitteena on lisätä eri puolilla maailmaa olevien kumppaniemme kanssa tekemämme yhteistyön vaikutuksia sekä edistää kestävää kehitystä Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Tämä on myös kesäkuussa julkistetun EU:n globaalistrategian keskeinen tavoite. EU pyrkii ulkoisessa toiminnassaan myös jatkossa edistämään rauhaa, demokratiaa ja hyvää hallintoa, tukemaan selviytymisvalmiuksien parantamista kaikilla tasoilla sekä varmistamaan, että kaikki pääsevät osallisiksi kestävästä vauraudesta”, totesi korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini.

”Ehdotus uudeksi kehityspolitiikkaa koskevaksi eurooppalaiseksi konsensukseksi on EU:n vastaus yhä verkostoituneemman ja haastavamman maailmaan asettamiin vaatimuksiin. Tavoitteenamme on aito yhteisymmärrys, johon EU:n toimielimet ja kaikki jäsenvaltiot ovat yhdessä sitoutuneet ja jonka ansiosta voimme olla edelläkävijänä tukemassa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista kaikkialla maailmassa. Yhdessä EU:n sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden välistä uutta kumppanuutta koskevien ehdotusten kanssa uusi konsensus on selkeä osoitus siitä, että EU on valmis rakentamaan parempaa yhteistä tulevaisuutta yhteistyössä kaikkien kansainvälisten kumppaniensa kanssa”, totesi kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaava komissaari Neven Mimica.

EU tunnetaan kestävän kehityksen edistäjänä. EU:lla on vahva lähtöasema, ja se on saavuttanut hyviä tuloksia: sen taloudet ovat pitkälle kehittyneitä, sosiaalinen yhteenkuuluvuus on vahvaa, ja sen yhteiskunnat ovat demokraattisia. Se on myös sitoutunut kestävään kehitykseen, jolle on vahva pohja perussopimuksissa. Sen on kuitenkin turvattava tulevaisuutensa tekemällä oikeat valinnat nyt.

Seuraavassa esitetään komission tänään julkistetun uuden strategian tärkeimmät osatekijät.

Seuraavat toimet Euroopan kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi

  • EU toteuttaa jatkossa kestävän kehityksen agendaa kahdella tavalla. Ensinnäkin tarkoituksena on sisällyttää kestävän kehityksen tavoitteet EU:n politiikkapuitteisiin ja komission nykyisiin painopistealoihin. Toiseksi tarkoituksena on käynnistää keskustelu vuoden 2020 jälkeisestä pitkän aikavälin visiosta ja vuoden 2020 jälkeisten alakohtaisten politiikkojen keskeisistä tavoitteista.
  • Komissio aikoo hyödyntää kaikkia käytettävissään olevia keinoja varmistaakseen, että nykyisissä ja uusissa politiikoissa otetaan huomioon kestävän kehityksen kolme pilaria, jotka ovat sosiaalinen, ympäristöä koskeva ja taloudellinen pilari. Näihin keinoihin kuuluu myös parempi sääntely.
  • Komissio aikoo perustaa dynaamisen sidosryhmäfoorumin kootakseen yhteen julkisen ja yksityisen sektorin toimijat. Foorumin on tarkoitus osallistua kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi eri aloilla tehtävän työn seurantaan ja tähän työhön liittyvien parhaiden käytänteiden vaihtoon.
  • Komissio raportoi myös vuodesta 2017 lähtien säännöllisesti siitä, miten EU on edistynyt kestävän kehityksen agendan toteuttamisessa. Se aloittaa lisäksi pohdintatyön vuoden 2020 jälkeiseen aikaan ulottuvasta pitkän aikavälin visiosta.

Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus

  • Ehdotus uudesta kehityspolitiikkaa koskevasta eurooppalaisesta konsensuksesta heijastaa kestävän kehityksen agendan mukaisia uusia kehitysyhteistyösuuntauksia, joiden ansiosta kehityspolitiikalla voidaan vastata entistä monimutkaisempiin ja toisiinsa yhä tiiviimmin kytköksissä oleviin haasteisiin nykypäivän maailmassa.
  • Ehdotuksessa esitetään yhteiseen näkemykseen perustuvaa kehitysyhteistyökehystä EU:lle ja sen jäsenvaltioille. Siinä keskitytään kehitystä tukeviin tärkeimpiin osa-tekijöihin, joihin kuuluvat muun muassa sukupuolten tasa-arvo, nuoriso, kestävä energia ja ilmastotoimet, investoinnit, muuttoliike ja liikkuvuus.
  • Tavoitteena on lisätä EU:n kehityspolitiikan uskottavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Uuden konsensuksen mukainen kehityspolitiikka perustuu yhteisiin analyyseihin, yhteisiin strategioihin, yhteiseen ohjelmasuunnitteluun, yhteiseen toimintaan ja parannettuun raportointiin.
  • Uuden konsensuksen on tarkoitus kattaa kaikki EU:n ja jäsenvaltioiden kehityspoliittiset toimet. Esimerkkinä tästä uudesta lähestymistavasta on ehdotus Euroopan ulkoisesta investointiohjelmasta, jossa julkisen kehitysavun tarjoaman vipuvaikutuksen avulla hankintaan rahoitusta muista lähteistä köyhimpiä hyödyttävän kestävän kasvun aikaan saamiseksi.

Kohti vuoden 2020 jälkeistä uudistettua kumppanuutta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa

  • Uuden kumppanuuden tarkoituksena on tukea rauhanomaisten, vakaiden, hyvään hallintoon perustuvien, vauraiden ja selviytymiskykyisten valtioiden ja yhteiskuntien kehittämistä EU:n raja-alueilla ja kaikkialla maailmassa. Sillä pyritään saavuttamaan EU:n tavoitteena oleva sääntöihin perustuva monenvälinen järjestys, jolla voitaisiin vastata globaaleihin haasteisiin.
  • Tavoitteena on tehdä AKT-kumppanimaiden kanssa puitesopimus, jota käytettäisiin yhdessä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioita varten räätälöityjen, kunkin alueen mahdollisuudet ja haasteet huomioon ottavien alueellisten kumppanuuksien kanssa.

Tausta

Kansainvälisen yhteisön syyskuussa 2015 hyväksymä kestävän kehityksen agenda (Agenda 2030) on kauaskantoinen uusi suunnitelma siitä, miten globaaleihin suuntauksiin ja haasteisiin voitaisiin vastata. Agendan perustan muodostavat kestävän kehityksen 17 päätavoitetta ja niihin liittyvät alatavoitteet, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Addis Abebassa ja Pariisissa vuonna 2015 pidettyjen kansainvälisten huippukokousten ja konferenssien ansiosta kansainvälisellä yhteisöllä on nyt kunnianhimoinen uusi kehys, jonka puitteissa kaikki valtiot voivat tehdä yhteistyötä yhteisiin haasteisiin vastaamiseksi. Kestävän kehityksen tavoitteita sovelletaan nyt ensimmäistä kertaa kaikkiin maihin, ja EU on sitoutunut toimimaan edelläkävijänä niiden toteuttamisessa.

EU:n sekä 78 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maan väliset suhteet ovat vuodesta 2000 lähtien perustuneet Cotonoun kumppanuussopimukseen. Kumppanuudessa keskitytään köyhyyden poistamiseen, kestävään kehitykseen ja AKT-maiden ottamiseen asteittain osaksi maailmantaloutta. Kumppanuudella pyritään lisäksi edistämään rauhaa ja turvallisuutta sekä lujittamaan demokraattista poliittista toimintaympäristöä. Sopimusta tarkastellaan uudelleen viiden vuoden välein, ja tänään hyväksytyllä ehdotuksella valmistellaan vuoden 2020 jälkeistä uutta kumppanuutta koskevia neuvotteluja.

 

Lisätietoa

Kestävän kehityksen agenda (Agenda 2030)

MEMO/16/3886: Seuraavat toimet Euroopan kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi – Euroopan toimet kestävyyden hyväksi: Kysymyksiä ja vastauksia

MEMO/16/3885: Kohti vuoden 2020 jälkeistä uudistettua kumppanuutta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa

MEMO/16/3884: Ehdotus uudeksi kehityspolitiikkaa koskevaksi eurooppalaiseksi konsensukseksi

Communication on the next steps for a sustainable European Future

Communication on A renewed partnership with African, Caribbean and Pacific (ACP) countries

Communication on a new European Consensus on development

Staff Working Document on European action for sustainability

Staff Working Document on A renewed partnership with ACP countries (Impact Assessment)

Summary report of the public consultation onA renewed partnership with ACP countries

Staff Working Document on European Consensus on Development (Assessing the 2005 Consensus)

Staff Working Document Synopsis Report on the consultation on the new European Consensus on Development)

Eurostat report on sustainability

EU's implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)


 

IP/16/3883

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar