Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Βιώσιμη ανάπτυξη: η ΕΕ καθορίζει τις προτεραιότητές της

Στρασβούργο, 22 Νοεμβρίου 2016

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια στρατηγική προσέγγιση για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Σε μια πρώτη ανακοίνωση σχετικά με τα επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον η Επιτροπή εξηγεί πώς οι 10 πολιτικές προτεραιότητές της συμβάλλουν στην υλοποίηση του Θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα επιτύχει τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ) στο μέλλον. Σε μια δεύτερη ανακοίνωση για μια νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη προτείνει ένα κοινό όραμα και πλαίσιο αναπτυξιακής συνεργασίας για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, σύμφωνα με το Θεματολόγιο με ορίζοντα το 2030. Σε μια τρίτη ανακοίνωση σχετικά με μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) προτείνει τα συστατικά στοιχεία για μια νέα, βιώσιμη φάση στις σχέσεις ΕΕ-ΑΚΕ μετά τη λήξη της συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού το 2020.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς δήλωσε: «Για να οικοδομήσουμε ένα μέλλον για τα παιδιά μας και τον πλανήτη μας προς όφελος όλων, αποδεχόμαστε τους ΣΒΑ και τη βιωσιμότητα ως κατευθυντήριες αρχές σε όλες τις δράσεις μας. Η υλοποίηση του Θεματολογίου με ορίζοντα το 2030 αποτελεί κοινή δέσμευση και απαιτεί τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων μας, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών και της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών.»

Η Ύπατη Εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Φεντερίκα Μογκερίνι δήλωσε: «Σήμερα είμαστε περισσότερο διασυνδεδεμένοι από ποτέ και, ως εκ τούτου, η επένδυση σε ανθρώπους εκτός των συνόρων μας αποτελεί επένδυση για την Ευρώπη. Οι σημερινές προτάσεις έχουν ως κοινό στόχο την ενίσχυση του αντίκτυπου της συνεργασίας μας με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο, καθώς και την προώθηση της βιωσιμότητας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Σ' αυτό ακριβώς εστιάζει η συνολική στρατηγική της ΕΕ, που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να αναπτύσσει μια εξωτερική δράση που στηρίζει την ειρήνη, τη δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση, ενισχύει την ανθεκτικότητα σε όλα τα επίπεδα και προωθεί μια βιώσιμη ευημερία για όλους.»

Ο επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης Νέβεν Μίμιτσα πρόσθεσε: «Η πρόταση για μια νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη αποτελεί την απάντηση της ΕΕ σε έναν κόσμο όπου η αλληλεξάρτηση και οι προκλήσεις εντείνονται περισσότερο κάθε μέρα. Επιδιώκω τη διαμόρφωση μιας πραγματικής κοινής αντίληψης, που θα αποδεχθούν πλήρως τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της, η οποία θα μας βοηθήσει να αναλάβουμε παγκόσμια δράση για την υλοποίηση των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μαζί με τις προτάσεις μας για τη μελλοντική μας συνεργασία με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, η Επιτροπή επιβεβαιώνει σαφώς ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τους εταίρους της σε όλο τον κόσμο για την οικοδόμηση ενός καλύτερου κοινού μέλλοντος».

Η βιωσιμότητα αποτελεί σήμα κατατεθέν της Ευρώπης. Η ΕΕ έχει μια ισχυρή αρχική θέση και εξαιρετικές επιδόσεις, με υψηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνική συνοχή, δημοκρατικές κοινωνίες και προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο των Ευρωπαϊκών Συνθηκών. Ωστόσο, για να προστατευθεί το μέλλον, πρέπει να γίνουν σήμερα οι σωστές πολιτικές επιλογές.

Τα κύρια στοιχεία της νέας στρατηγικής προσέγγισης της Επιτροπής που παρουσιάζεται σήμερα είναι:

Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον

  • Η απάντηση της ΕΕ στην υλοποίηση του Θεματολογίου με ορίζοντα το 2030 θα περιλαμβάνει δύο άξονες εργασίας: ο πρώτος είναι η ενσωμάτωση των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο και στις τρέχουσες προτεραιότητες της Επιτροπής· ο δεύτερος είναι η έναρξη του προβληματισμού για την περαιτέρω ανάπτυξη του πιο μακροπρόθεσμου οράματός μας και για τον στόχο των τομεακών πολιτικών μετά το 2020.
  • Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένων των μέσων για τη βελτίωση της νομοθεσίας, ώστε να διασφαλίσει ότι οι υφιστάμενες και οι νέες πολιτικές θα λαμβάνουν υπόψη τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης: τον κοινωνικό, τον περιβαλλοντικό και τον οικονομικό.
  • Για να δημιουργηθεί ένας δυναμικός χώρος που θα συνενώνει τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, η Επιτροπή θα θέσει σε λειτουργία μια πολυσυμμετοχική πλατφόρμα που θα εξυπηρετεί την παρακολούθηση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την υλοποίηση των ΣΒΑ σε όλους τους τομείς.
  • Από το 2017 η Επιτροπή θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις για την πρόοδο της ΕΕ όσον αφορά την υλοποίηση του Θεματολογίου με ορίζοντα το 2030, και θα ξεκινήσει τις εργασίες προβληματισμού για την περαιτέρω ανάπτυξη του οράματός μας με προοπτική πέραν του 2020.

Μια νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη

  • Η πρόταση για μια νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη αντικατοπτρίζει μια αλλαγή στο πρότυπο της συνεργασίας για την ανάπτυξη στο πλαίσιο του Θεματολογίου με ορίζοντα το 2020, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις πιο περίπλοκες και αλληλοσυνδεόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος.
  • Η πρόταση θεσπίζει ένα κοινό όραμα και πλαίσιο δράσης για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και για όλα τα κράτη μέλη, με ιδιαίτερη έμφαση στις οριζόντιες κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης, όπως η ισότητα των φύλων, η νεολαία, η βιώσιμη ενέργεια και η δράση για το κλίμα, οι επενδύσεις, η μετανάστευση και η κινητικότητα.
  • Σκοπός είναι να αυξηθεί η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα και ο αντίκτυπος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, βάσει κοινών αναλύσεων, κοινών στρατηγικών, κοινού προγραμματισμού, κοινής δράσης και βελτιωμένων εκθέσεων.
  • Η νέα Κοινή Αντίληψη θα πρέπει να αποτελεί το πλαίσιο για όλες τις αναπτυξιακές δράσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της. Ένα παράδειγμα της προσέγγισης αυτής είναι το προτεινόμενο ευρωπαϊκό εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο, το οποίο θα κάνει χρήση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας για την προσέλκυση χρηματοδότησης από άλλες πηγές και τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος των φτωχότερων.

Προς μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού μετά το 2020

  • Μια νέα εταιρική σχέση αναμένεται να συμβάλει στην οικοδόμηση ειρηνικών, σταθερών, ευημερούντων και ανθεκτικών κρατών και κοινωνιών με χρηστή διακυβέρνηση, εντός και εκτός των συνόρων μας, και στην επίτευξη του στόχου μας για μια πολυμερή τάξη βάσει κανόνων που θα αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις.
  • Στόχος είναι να συμφωνηθεί με τις χώρες-εταίρους ΑΚΕ η σύναψη μιας συμφωνίας-πλαισίου που θα συνοδεύει ειδικά σχεδιασμένες περιφερειακές εταιρικές σχέσεις για την Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές επιμέρους περιφερειακές δυνατότητες και προκλήσεις.

Ιστορικό

Το Θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο ενέκρινε η διεθνής κοινότητα τον Σεπτέμβριο του 2015, αντιπροσωπεύει ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο στρατηγικής για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων τάσεων και προκλήσεων. Στον πυρήνα του Θεματολογίου με ορίζοντα το 2030 βρίσκονται οι 17 στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ) και οι συναφείς στόχοι, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030. Μαζί με τις άλλες διεθνείς διασκέψεις και συνόδους κορυφής που πραγματοποιήθηκαν το 2015 στην Αντίς Αμπέμπα και στο Παρίσι, η διεθνής κοινότητα διαθέτει πλέον ένα νέο φιλόδοξο πλαίσιο εντός του οποίου μπορούν να συνεργάζονται όλες οι χώρες για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Για πρώτη φορά, οι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες και η ΕΕ έχει δεσμευτεί να πρωτοστατήσει στην υλοποίησή τους.

Από το 2000, η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού αποτελεί το πλαίσιο για τις σχέσεις της ΕΕ με 78 χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Αυτή η εταιρική σχέση εστιάζει στην εξάλειψη της φτώχειας, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη βαθμιαία ενσωμάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία. Επιδιώκει να αυξήσει την ειρήνη και την ασφάλεια, και να ενισχύσει το δημοκρατικό πολιτικό περιβάλλον. Η συμφωνία ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια, και η πρόταση που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προετοιμασία των διαπραγματεύσεων για μια νέα εταιρική σχέση που θα ισχύσει μετά το 2020.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030

MEMO/16/3886: Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον - Ευρωπαϊκή δράση για την βιωσιμότητα: Ερωτήσεις και Απαντήσεις

MEMO/16/3885: Προς μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού μετά το 2020

MEMO/16/3884: Πρόταση για μια νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη

Communication on the next steps for a sustainable European Future

Communication on A renewed partnership with African, Caribbean and Pacific (ACP) countries

Communication on a new European Consensus on development

Staff Working Document on European action for sustainability

Staff Working Document on A renewed partnership with ACP countries (Impact Assessment)

Summary report of the public consultation onA renewed partnership with ACP countries

Staff Working Document on European Consensus on Development (Assessing the 2005 Consensus)

Staff Working Document Synopsis Report on the consultation on the new European Consensus on Development)

Eurostat report on sustainability

EU's implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)


 

IP/16/3883

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar