Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Устойчиво развитие: ЕС определя своите приоритети

Страсбург, 22 ноември 2016 r.

Днес Европейската комисия представя стратегически подход за постигането на устойчиво развитие в Европа и по света.

Първото съобщение относно следващите стъпки към постигането на устойчиво европейско бъдеще представя по какъв начин 10-те приоритета на политиката на Комисията допринасят за изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие на ООН и по какъв начин ЕС ще постигне целите за устойчиво развитие (ЦУР) в бъдеще. Второто съобщение относно нов Европейски консенсус за развитие предлага обща визия и рамка за сътрудничество за развитие на ЕС и неговите държави членки, съгласувани с Програмата до 2030 г. Третото съобщение относно подновено партньорство със страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) представя градивните елементи за навлизането в една нова, устойчива фаза в отношенията между ЕС и АКТБ след изтичането на споразумението за партньорство от Котону през 2020 г.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „За да изградим бъдеще за нашите деца и планетата, влагаме целите за развитието и устойчивостта като водещ принцип във всички аспекти на нашата работа. Изпълнението на Програмата до 2030 г. на ООН е общ ангажимент и изисква участието и сътрудничеството на всеки един от нас, включително на държавите членки и на гражданското общество като цяло“.

Върховният представител/заместник-председател Федерика Могерини заяви: „Днес сме по-взаимосвързани от всякога, така че да инвестираме в хора отвъд нашите граници е инвестиция и за Европа. Общата цел на днешните предложения е да се засили сътрудничеството с партньорите ни по света, като в същото време се насърчава постигането на устойчивост на местно и световно равнище. Това е в основата на глобалната стратегия на ЕС, публикувана през юни. ЕС ще продължи да води външна дейност, която подкрепя мира, демокрацията и доброто управление, укрепва устойчивостта на всички равнища и насърчава споделеното и трайно благоденствие за всички“.

Комисарят по въпросите на международното сътрудничество и развитие Невен Мимица добави: „Предложението за нов Европейски консенсус за развитие е отговорът, който ЕС отправя към един все по-взаимосвързан и изпълнен с предизвикателства свят. Моята цел е да се постигне истински консенсус със съвместната ангажираност на институциите на ЕС и на всички държави членки, който ще ни помогне да водим действията в световен мащаб за постигането на целите на устойчивото развитие. Чрез предложението за такъв консенсус, наред с предложенията за бъдещото ни партньорство със страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, ЕС категорично заявява готовността си за работи съвместно с партньорите си по света за изграждането на по-добро общо бъдеще“.

Устойчивостта е европейска марка. ЕС е заел силна изходна позиция и показал значителни резултати с високо равнище на икономическо развитие, социално сближаване, развитие на демократичните общества и ангажимент за постигането на устойчиво развитие, здраво вкоренен в европейските договори. За да се запази обаче тази тенденция в бъдеще, правилните решения относно политиката трябва да се вземат днес.

Основните елементи на представения днес нов, стратегически подход на Комисията са следните:

Следващи стъпки към постигането на устойчиво европейско бъдеще

  • Отговорът на ЕС на Програмата до 2030 г. ще включва две работни направления: първото е да се интегрират целите за устойчиво развитие в рамката на европейската политика и настоящите приоритети на Комисията; второто е да се започне обсъждане относно по-нататъшното разработване на по-дългосрочната ни визия и относно насочеността на секторните политики след 2020 г.
  • Комисията ще използва всички инструменти, с които разполага, включително и тези за по-добро регулиране, за да гарантира, че съществуващите и новите политики вземат под внимание трите стълба на устойчивото развитие: икономически, екологичен и социален.
  • За създаването на динамично пространство, обединяващо различните заинтересовани страни от публичния и частния сектор, Комисията ще създаде многостранна платформа, играеща роля в последващите действия и обмена на най-добри практики относно изпълнението на целите за устойчиво развитие във всички сектори.
  • От 2017 г. нататък Комисията ще представя редовни доклади относно напредъка на ЕС във връзка с изпълнението на Програмата до 2030 г. и ще започне обсъждане за по-нататъшното разработване на по-дългосрочна визия за периода след 2020 г.

Нов Европейски консенсус за развитие

  • Предложението за нов Европейски консенсус за развитие отразява промяна в модела на сътрудничество за развитие в рамките на Програмата до 2030 г. в отговор на все по-сложните и взаимосвързани предизвикателства, пред които светът е изправен днес.
  • Предложението излага общо виждане и рамка за действие на всички институции на ЕС и всички държави членки, като поставя специален акцент върху хоризонталните двигатели за развитие, като например равенството между половете, младежта, устойчивата енергетика и борбата с изменението на климата, инвестициите, миграцията и мобилността.
  • Целта е да се повишат надеждността, ефективността и въздействието на политиката на ЕС за развитие въз основа на общи анализи и стратегии, съвместно програмиране, общи действия и по-добри практики на докладване.
  • В рамките на Новия консенсус следва да бъдат обхванати всички дейности, свързани с политиката за развитие на ЕС и неговите държави членки. Пример за този подход е предложеният Европейски план за външни инвестиции, който ще използва официалната помощ за развитие, за да привлече финансиране от други източници за постигането на устойчив растеж в полза на най-бедните.

Към подновено партньорство със страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн след 2020 г.

  • Едно ново партньорство следва да допринесе за изграждането на мирни, стабилни, добре управлявани, проспериращи и устойчиви държави и общества на нашите граници и отвъд тях и да доведе до установяването на многостранен правов ред за справяне с глобалните предизвикателства.
  • Целта е с държавите партньори от АКТБ да бъде договорено рамково споразумение, придружавано от регионални партньорства за Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, които разглеждат конкрентните възможности и предизвикателства, пред които са изправени държавите от региона.

Контекст

Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., приета от международната общност през септември 2015 г., представлява нов амбициозен план за справяне с глобалните тенденции и предизвикателства. В същината на програмата стоят 17 цели за устойчиво развитие (ЦУР) и свързаните с тях подцели, които ще са на дневен ред до 2030 г. Наред с останалите международни срещи на върха и конференции, проведени през 2015 г. в Адис Абеба и Париж, международната общност е разработила нова амбициозна рамка за сътрудничество между всички държави при справянето с общите предизвикателства. За първи път целите за устойчиво развитие са универсално приложими за всички държави и ЕС е решен да бъде лидер в изпълнението им.

От 2000 г. насам Споразумението за партньорство от Котону е рамка за отношенията на ЕС със 78 държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ). Спогодбата е главно насочена към премахването на бедността, устойчивото развитие и постепенното интегриране на страните от АКТБ в световната икономика. Освен това има за цел да запази мира и повиши сигурността, както и да стабилизира демократичната политическа среда. Споразумението подлежи на преразглеждане на всеки пет години и приетото днес предложение е още една стъпка в подготовката на преговорите за ново партньорство за периода след 2020 г.

 

За повече информация

Програма до 2030 г. за устойчиво развитие

MEMO/16/3886: Следващите стъпки за устойчиво европейско бъдеще — европейски действия за постигането на устойчивост: Въпроси и отговори

MEMO/16/3885: Към подновено партньорство със страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн след 2020 г.

MEMO/16/3884: Предложение за нов Европейски консенсус за развитие

Communication on the next steps for a sustainable European Future

Communication on A renewed partnership with African, Caribbean and Pacific (ACP) countries

Communication on a new European Consensus on development

Staff Working Document on European action for sustainability

Staff Working Document on A renewed partnership with ACP countries (Impact Assessment)

Summary report of the public consultation onA renewed partnership with ACP countries

Staff Working Document on European Consensus on Development (Assessing the 2005 Consensus)

Staff Working Document Synopsis Report on the consultation on the new European Consensus on Development)

Eurostat report on sustainability

EU's implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)

 

IP/16/3883

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar