Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen stöder uppstartsföretag i Europa

Strasbourg den 22 november 2016

EU-kommissionens nya initiativ för uppstartsföretag och expanderande företag ska ge de många innovativa entreprenörer som finns i Europa bästa möjliga förutsättningar att bygga upp världsledande företag. Initiativet för samman alla de möjligheter som redan finns i EU, men med nytt fokus på riskkapitalinvestering, insolvenslagstiftning och beskattning.

Det råder ingen brist på innovativa idéer och företagaranda i EU. Ändå överlever många nya företag inte de första kritiska åren, eller så väljer de att försöka etablera sig i länder utanför EU i stället för att utnyttja den potentiella kundbas på 500 miljoner personer som finns i EU. EU-kommissionen är fast besluten att ändra på detta och hjälpa uppstartsföretag att ta vara på hela sin potential att ta fram innovationer och skapa nya jobb.

– Dagens lokala uppstartsföretag kan bli morgondagens globala framgångssagor, säger kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Vi vill hjälpa uppstartsföretag att verka och växa i EU genom att hjälpa dem att hitta rätt i byråkratin, som de ofta tycker är snårig, så att de verkligen kan dra nytta av den inre marknaden. Vi vill också göra det lättare för entreprenörer att göra ett nytt försök om deras företagsidé inte lyckas första gången. Och vi vill se till att det blir lättare för dem att få finansiering genom att främja privata riskkapitalinvesteringar.

– Uppstartsföretagen utnyttjar i dag inte alla de möjligheter som finns på den inre marknaden. Det måste bli enklare att starta och expandera ett företag i EU. EU måste bli förstahandsvalet för bra affärsidéer som kan vidareutvecklas till framgångsrika företag. Vårt initiativ handlar om nya jobb, innovation och konkurrenskraft i EU, säger Elżbieta Bieńkowska, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.

I initiativet ingår både befintliga och nya åtgärder. De bildar en mer sammanhängande ram som ska ge uppstartsföretag möjlighet att växa och bedriva verksamhet i hela EU. Här ingår särskilt följande:

  • Bättre tillgång till finansiering: Kommissionen och Europeiska investeringsbanksgruppen kommer att lansera en europeisk fondandelsfond för riskkapital. EU kommer att tillhandahålla en grundläggande investering på högst 400 miljoner euro och fondförvaltarna måste skaffa fram minst tre gånger så mycket från privata källor. Målet är att samla ett riskkapital på minst 1,6 miljarder euro. Fonden kommer att förvaltas av en eller flera professionella och erfarna fondförvaltare som garanterar att verksamheten utgår från behoven på marknaden. Fonden kommer att komplettera befintliga finansieringsinstrument som Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), EU-programmet Cosme som riktar sig till små och medelstora företag och EU:s program för forskning och innovation, dvs. Horisont 2020.
  • En andra chans för entreprenörer: Kommissionen har föreslagit ny insolvenslagstiftning. Den kommer att göra det möjligt för företag som har finansiella svårigheter att omstrukturera på ett tidigt stadium för att undvika konkurs och uppsägningar. Den kommer även göra det lättare för hederliga entreprenörer att göra ett nytt försök, utan att straffas för att deras tidigare projekt misslyckats, eftersom deras skulder kommer att avskrivas helt efter högst tre år.
  • Enklare skattedeklarationer: Kommissionen arbetar också för att förenkla skatterna och har bland annat nyligen lagt fram ett förslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas som ska stödja små och innovativa företag som vill expandera utomlands. Andra exempel på initiativ är planerna på en förenkling av EU:s momssystem och en mer omfattande vägledning om god praxis i EU-länderna när det gäller skattesystem för riskkapital.

En av tyngdpunkterna i initiativet är att hjälpa entreprenörerna att förstå de rättsliga kraven, att ge bättre stöd till innovation genom reformer av Horisont 2020, och att skapa en omgivning där uppstartsföretag kan kopplas samman med potentiella samarbetsparter som investerare, affärspartner, universitet och forskningscentrum. Reformen av Horisont 2020 utgör det första steget mot ett europeiskt innovationsråd och innebär bland annat att man under 2018–2020 kommer att öronmärka 1,6 miljarder euro för stöd till banbrytande, innovativa projekt som drivs av uppstartsföretag med stor tillväxtpotential. Nätverket Start-up Europe kommer att förstärkas för att länka samma kluster och ekosystem i hela EU. Under 2017 kommer kommissionen att föreslå en gemensam digital ingång för smidig tillgång till information på nätet om den inre marknaden, om rutiner och om stöd och råd för enskilda och företag. Inom nätverket Enterprise Europe Network (EEN) finns rådgivare som kan ge uppstartsföretag råd om hur de kan skala upp verksamheten, t.ex. om finansieringsmöjligheter, samarbete och möjligheterna att delta i offentlig upphandling i andra länder. Kommissionen kommer att anta en rad åtgärder för att hjälpa små och medelstora företag att ta vara på sina immateriella rättigheter och ge uppstartsföretag möjlighet att delta i offentlig upphandling i Europa, en marknad värd 2 triljoner euro.

Bakgrund

De senaste åren har kommissionen lagt fram förslag till många olika strategier som gynnar uppstartsföretag i EU. Exempel på dessa är kapitalmarknadsunionen, strategin för den inre marknaden och den digitala inre marknaden. Tillsammans med de åtgärder som EU-länderna har vidtagit har detta resulterat i många marknadsledande företag, t.ex. Spotify, Klarna, Adyen, Blockchain, Jobandtalent, N26, Algolia, Intercom, Cabify och Deliveroo.

Med det nya initiativet vill kommissionen komma åt de tre största hindren mot att starta och skala upp företag i EU som identifierades i ett offentlig samråd.

  • Tillgång till finansiering är det största problemet för entreprenörer som vill starta ett nytt företag eller expandera.
  • De rättsliga och administrativa kraven stjäl för mycket tid och energi från företagets tillväxt, särskilt i utlandet.
  • Det är fortfarande för svårt att hitta rätt affärspartner, marknad och kvalificerad arbetskraft, trots en inre marknad med 500 miljoner människor i EU.

Se även:

 

IP/16/3882

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar