Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija dod stimulu Eiropas jaunuzņēmumiem

Strasbūrā, 2016. gada 22. novembrī

Komisijas jaunuzņēmumu un augošo uzņēmumu iniciatīvas mērķis ir dot daudziem novatoriskiem Eiropas uzņēmējiem visdažādākās iespējas kļūt par līderiem pasaulē. Tā apkopo visas līdz šim piedāvātās ES iespējas un liek jaunu uzsvaru uz ieguldījumiem riska kapitālā, maksātnespējas tiesību normām un nodokļiem.

Novatorisku ideju un uzņēmības gara Eiropā netrūkst. Taču daudzi jauni uzņēmumi neiztur ilgāk par pirmajiem gadiem vai izmēģina laimi trešās valstīs, nevis izmanto ES potenciālo 500 miljonu pircēju bāzi. Eiropas Komisija ir apņēmusies to mainīt un palīdzēt jaunuzņēmumiem likt lietā visu savu novatorisma un darba vietu radīšanas potenciālu.

Par darba vietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens: "Šodien — pašmāju jaunuzņēmums, bet rīt — varbūt jau visā pasaulē zināms veiksminieks. Mēs gribētu palīdzēt jaunuzņēmumiem dzīt saknes Eiropā un tepat arī sakuplot. Palīdzēt viņiem orientēties regulējuma labirintos un gūt pilnīgu labumu no vienotā tirgus. Nodrošināt tiem vieglāku iespēju sākt visu no jauna, nevis uzspiest neveiksminieka zīmogu, ja pirmajā reizē viņu ideja izgāzusies. Un uzlabot piekļūšanu finansēm, vairojot privātā riska kapitāla ieguldījumus."

Par iekšējo tirgu, rūpniecību, uzņēmējdarbību un MVU atbildīgā Komisijas locekle Elžbeta Beņkovska: “Šobrīd jaunuzņēmumi nepietiekami izmanto vienotā tirgus dāvātās iespējas. Tagad Eiropā ir kļuvis vieglāk sākt un paplašināt uzņēmumu. Eiropai ir jākļūst par pirmo izvēli izcilu uzņēmējdarbības ideju pāraugšanai sekmīgos uzņēmumos. Jautājums ir par jaunām darba vietām, inovāciju un konkurētspēju Eiropā."

Iniciatīva apvieno virkni pastāvošu un jaunu pasākumu, kuru mērķis ir radīt saskanīgāku satvaru jaunuzņēmumu izaugsmei un darbībai visā Eiropā. No tiem galvenie:

  • Finansējuma pieejamības uzlabošana. Komisija un Eiropas Investīciju bankas grupa dibina Eiropas Riska kapitāla fondu fondu. Par pamatakmeni būs ES ieguldījumi līdz maksimāli 400 miljoniem eiro, un fonda vadībai ir jāpiesaista vismaz trīstik no privātiem avotiem, tā atraisot vismaz 1,6 miljardu eiro riska kapitāla finansējumu. To pārzinās viens vai vairāki profesionāli pieredzes bagāti fondu pārraugi, kas nodrošinās tādu pieeju kā īstā tirgū. Tas papildinās esošos ES finansēšanas instrumentus, kā Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF), Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programmu COSME un ES pētniecības un inovācijas finansēšanas pamatprogrammu "Apvārsnis 2020".
  • Otra iespēja uzņēmējiem. Komisija likusi galdā maksātnespējas leģislatīvā akta priekšlikumu. Tas ļaus finansiālās grūtībās esošiem uzņēmumiem laicīgi pārstrukturēties, lai novērstu bankrotu un nepieļautu darbinieku atlaišanu. Tas arī ļaus godīgiem uzņēmējiem izmantot otru iespēju, neciešot par neveiksmi iepriekšējā pasākumā, jo viņiem ne vēlāk kā pēc 3 gadiem tiks atlaisti visi parādi.
  • Vienkāršāka nodokļu kārtošana. Komisija arī izstrādā virkni nodokļu sistēmas vienkāršojumu — to vidū ir nesenais priekšlikums ieviest kopīgu konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (CCCTB), kur likts priekšā atbalstīt mazus un novatoriskus uzņēmumus, kuri vēlētos paplašināties pāri robežām. Ir arī citas iniciatīvas, kā plāns vienkāršot ES PVN sistēmu un plašāki gaidāmie norādījumi par dalībvalstu labāko praksi nodokļu piemērošanā riska kapitālam.

Iniciatīvā akcentēta arī palīdzība normatīvo prasību izprašanā, inovācijas atbalstīšanas uzlabošana ar reformām "Apvārsnī 2020" un tādu "ekosistēmu" veicināšana, kur jaunuzņēmumi var saistīties ar potenciāliem partneriem — ieguldītājiem, darījumpartneriem, augstskolām un pētniecības centriem. Izmaiņas "Apvārsnī 2020" nogludinās ceļu Eiropas Inovācijas padomei un aptvers 1,6 mrd. eiro izmantošanu 2018.–2020. gadā augšupējam atbalstam tādu jaunuzņēmumu revolucionāriem novatoriskiem projektiem, kuriem ir izaugsmes potenciāls. Tiks pastiprināts tīkls Jaunuzņēmumu Eiropa, kas savienos visas Eiropas uzņēmumu pudurus un "ekosistēmas". 2017. gadā Komisija virzīs tālāk priekšlikumus izveidot Vienoto digitālo vārteju, kas ļaus pilsoņiem un uzņēmumiem viegli piekļūt vienotā tirgus informācijai, procedūrām, palīdzībai un konsultācijām. Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) sniedz īpašus — paplašināšanās padomdevēju — konsultatīvos pakalpojumus jaunuzņēmumiem cita starpā par finansēšanas iespējām, partneru meklēšanu un piekļūšanu pārrobežu publiskajam iepirkumam. Komisija pieņems pasākumu kopumu, kas atbalstīs Intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanu MVU, un veiks darbības, kas atbalstīs jaunuzņēmumu iekļūšanu 2 triljonu eiro vērtajā Eiropas publiskā iepirkuma tirgū.

Priekšvēsture

Eiropas jaunuzņēmumu labā pēdējā laikā Komisija ir ierosinājusi vairākas politiskas darbības, kā Kapitāla tirgu savienība, Vienotā tirgus stratēģija un Digitālais vienotais tirgus. Kopā ar dalībvalstu centieniem tās radījušas tādus jaunus tirgus līderus kā Spotify, Klarna, Adyen, Blockchain, Jobandtalent, N26, Algolia, Intercom, Cabify un Deliveroo.

Iniciatīva pievēršas trim galvenajiem šķēršļiem uzņēmējdarbības sākšanai un paplašināšanai Eiropā, kuri konstatēti nesenā sabiedriskā apspriešanā:

  • Finansējuma pieejamība ir vislielākā problēma uzņēmējiem gan darbības sākšanā, gan paplašināšanā.
  • Normatīvo un administratīvo prasību izpilde, it sevišķi pārrobežu situācijās, atņem pārāk daudz enerģijas, ko varētu izlietot saimnieciskā darbībā.
  • Joprojām ir pārāk grūti saistīties ar piemērotākajiem darījumu partneriem, tirgiem un kvalificētu darbaspēku, lai gan Eiropas vienotajā tirgū ir pieejami 500 miljoni cilvēku.

Sīkāka informācija

 

IP/16/3882

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar