Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisijos paskata steigti pradedančiąsias įmones Europoje

Strasbūras, 2016 m. lapkričio 22 d.

Komisijos Pradedančiųjų įmonių ir veiklą plečiančių įmonių iniciatyva siekiama daugeliui Europos novatoriškų verslininkų sudaryti visas galimybes tapti pirmaujančiais pasaulyje. Šia iniciatyva apjungiamos visos jau dabar ES siūlomos galimybės, be to, skiriamas didesnis dėmesys rizikos kapitalo investicijoms, bankroto teisei ir mokesčių sistemai.

Europoje netrūksta novatoriškų idėjų ir verslumo dvasios. Vis dėlto daug naujų bendrovių išsilaiko tik pirmuosius kelis kritinius metus arba bando sėkmę trečiosiose šalyse vietoje to, kad išnaudotų 500 milijonų ES vartotojų potencialą. Europos Komisija pasiryžusi tai pakeisti ir padėti pradedančiosioms įmonėms išnaudoti visą jų novatoriškumo ir darbo vietų kūrimo potencialą.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: „Šiųdienės vietinės pradedančiosios įmonės rytoj gali būti pasaulinės sėkmės pavyzdžiais. Norime padėti pradedančiosioms įmonėms likti ir augti Europoje. Padėti joms orientuotis tarp dažnai menamų reguliavimo kliūčių, kad jos galėtų visapusiškai pasinaudoti bendrąja rinka. Padėti joms lengviau pasinaudoti dar viena galimybe jų nestigmatizuojant, jei jų idėja pirmą sykį nepasiteisino. Norime didinti galimybes gauti finansavimą ir skatinti privataus rizikos kapitalo investicijas.“

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska sakė: „Šiandieninės pradedančiosios įmonės ne visiškai išnaudoja bendrosios rinkos teikiamas galimybes. Europoje pradėti įmonės veiklą ir ją plėsti turi būti paprasčiau. Europa turi tapti tokia vieta, kuri pasirenkama puikioms verslo idėjoms paversti sėkmingu verslu. Tai reiškia naujas darbo vietas, inovacijas ir konkurencingumą Europoje.“

Iniciatyva jungia įvairius esamus ir naujus veiksmus, būtinus kuriant darnesnę sistemą, kurioje pradedančiosios įmonės galėtų augti ir užsiimti verslu visoje Europoje, visų pirma:

  • Galimybių gauti finansavimą didinimas. Komisija ir Europos investicijų banko grupė steigia visos Europos rizikos kapitalo fondų fondą. Komisijos svarbiausios investicijos sieks iki 400 mln. eurų, o fondo valdytojas (valdytojai) turės surinkti bent tris kartus daugiau iš privačių šaltinių ir užtikrinti mažiausiai 1,6 mlrd. eurų rizikos kapitalo finansavimą. Fondą valdys vienas ar keli profesionalūs ir patyrę fondų valdytojai, kurie užtikrins realų požiūrį į rinką. Šiuo fondu papildomos esamos ES finansavimo priemonės, pvz., Europos strateginių investicijų fondas (EFSI), Europos mažųjų bei vidutinių įmonių programa COSME ir ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa „Horizontas 2020“.
  • Dar viena galimybė verslininkams. Komisija pateikė teisės akto dėl bankroto teisės pasiūlymą. Pagal šį teisės aktą finansinių sunkumų turinčioms bendrovėms bus leista pradėti ankstyvą restruktūrizaciją, kad galėtų išvengti bankroto ir darbuotojų atleidimo. Be to, sąžiningiems verslininkams bus lengviau pasinaudoti dar viena galimybe ir nenukentėti dėl to, kad ankstesnė verslo veikla buvo nesėkminga, nes jie bus visiškai atleisti nuo jų skolų po ne ilgesnio kaip trejų metų laikotarpio.
  • Paprastesnis mokesčių deklaravimas. Komisija taip pat rengia įvairius mokesčių sistemos supaprastinimus, be kita ko, naujausią pasiūlymą dėl Bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB), kuriame siūloma remti mažas ir novatoriškas bendroves, norinčias plėsti veiklą užsienyje. Kitos iniciatyvos – planai supaprastinti ES PVM sistemą ir išplėsti būsimas gaires dėl valstybių narių rizikos kapitalo mokesčių režimų geriausios patirties.

Pagal iniciatyvą taip pat akcentuojama pagalba orientuojantis tarp reguliavimo reikalavimų, paramos inovacijoms reformuojant programą „Horizontas 2020“ didinimas ir ekosistemų, kuriose pradedančiosios įmonės galėtų užmegzti ryšius su potencialiais partneriais, pvz., investuotojais, verslo partneriais, universitetais ir mokslinių tyrimų centrais, skatinimas. Programos „Horizontas 2020“ pakeitimai reikalingi rengiantis steigti Europos inovacijų tarybą ir siekiant 2018–2020 m. panaudoti 1,6 mlrd. eurų augimo potencialo turinčių pradedančiųjų įmonių dideliems inovacijų projektams remti. Bus stiprinamas „Startup Europe“ tinklas – jis jungs visos Europos klasterius ir ekosistemas. 2017 m. Komisija pateiks pasiūlymus dėl Bendrųjų skaitmeninių vartų, kuriais bus užtikrinama lengva prieiga internetu prie bendrosios rinkos informacijos, procedūrų, paramos ir rekomendacijų piliečiams ir verslui. Europos įmonių tinkle (EĮT) veiklą plečiančių įmonių konsultantai teikia konkrečias konsultacines paslaugas pradedančiosioms įmonėms, be kita ko, konsultuoja dėl finansavimo galimybių, partnerystės ir dalyvavimo tarpvalstybiniuose viešuosiuose pirkimuose. Komisija priims priemonių, kuriomis bus remiamas MVĮ naudojimasis intelektinės nuosavybės teisėmis, paketą ir imsis veiksmų, kad padėtų pradedančiosioms įmonėms patekti į Europos viešųjų pirkimų, kurių vertė siekia 2 trilijonus eurų, rinką.

Pagrindiniai faktai

Pastaraisiais metais, siekdama padėti pradedančiosioms įmonėms Europoje, Komisija pateikė pasiūlymų, susijusių tu tam tikromis politikos sritimis, pvz., dėl Kapitalo rinkų sąjungos, Bendrosios rinkos strategijos ir Skaitmeninės bendrosios rinkos. Veikiant kartu su valstybėmis narėmis dėl to atsirado tokie rinkos lyderiai kaip „Spotify“, „Klarna“, „Adyen“, „Blockchain“, „Jobandtalent“, N26, „Algolia“, „Intercom“, „Cabify“ arba „Deliveroo“.

Iniciatyvoje aptariamos trys pagrindinės kliūtys veiklai pradėti ir plėsti Europoje, kurios buvo nustatytos per neseniai surengtas viešas konsultacijas:

  • galimybės gauti finansavimą yra didžiausia tiek pradedančių, tiek veiklą plečiančių verslininkų problema;
  • reguliavimo ir administracinių reikalavimų tenkinimas nukreipia daug energijos nuo verslo, ypač tarptautinio, plėtojimo;
  • nors Europos bendroji rinka – tai 500 milijonų gyventojų, vis dėlto rasti tinkamus verslo partnerius, rinkas ir kvalifikuotus darbuotojus yra vis dar labai sunku.

Daugiau informacijos:

 

IP/16/3882

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar