Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio tukee Euroopan start-up-yrityksiä

Strasbourg 22. marraskuuta 2016

Start-up- ja scale-up-yrityksiä koskevalla komission aloitteella pyritään luomaan Euroopan lukuisille innovatiivisille yrittäjille parhaat mahdolliset edellytykset viedä yrityksensä kansainväliseen huippuluokkaan. Aloitteessa kootaan yhteen kaikki ne mahdollisuudet, joita EU tarjoaa jo nyt, ja laajennetaan tarjontaa keskittymällä esimerkiksi riskipääomasijoituksiin, konkurssilainsäädäntöön ja verotukseen.

Euroopassa ei ole puutetta innovatiivisista ideoista tai yrittäjyyshengestä. Siitä huolimatta monet yritykset eivät selviä ensimmäisistä kriittisistä vuosista, tai ne kokeilevat onneaan kolmannessa maassa sen sijaan että hyödyntäisivät EU:n 500 miljoonan asiakkaan potentiaalia. Euroopan komissio haluaa muuttaa tilannetta ja auttaa start-up-yrityksiä hyödyntämään koko innovatiivisen potentiaalinsa ja luomaan uusia työpaikkoja.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi, että tämän päivän paikallisista start-up-yrityksistä voi tulla huomisen globaaleja menestystarinoita. ”Haluamme, että start-up-yritykset pysyvät Euroopassa ja kasvavat täällä. Haluamme, että yritykset voittavat sääntelyesteet ja saavat täyden hyödyn sisämarkkinoista. Haluamme, että ne saavat toisen mahdollisuuden ilman epäonnistumisen leimaa, jos ideat eivät kanna ensimmäisellä kerralla. Ja haluamme, että yritykset saavat helpommin rahoitusta, mikä onnistuu esimerkiksi edistämällä yksityisiä riskipääomasijoituksia.”

Sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska totesi, että tällä hetkellä start-up-yritykset eivät vielä hyödynnä kaikkia sisämarkkinoiden mahdollisuuksia. ”Yrityksen käynnistämisen ja laajentamisen on oltava Euroopassa nykyistä helpompaa. Euroopasta on tehtävä paras mahdollinen paikka, jossa upeista liikeideoista voi kasvaa menestyneitä yrityksiä. Tässä on kyse uusista työpaikoista, innovaatioista ja Euroopan kilpailukyvystä.”

Aloitteessa kootaan yhteen vanhoja ja uusia toimia, joilla pyritään luomaan yhdenmukaisemmat puitteet, jotta start-up-yritykset voivat kasvaa ja harjoittaa liiketoimintaa Euroopassa. Sillä pyritään savuttamaan etenkin seuraavat tavoitteet.

  • Rahoituksen saatavuuden parantaminen: Komissio ja Euroopan investointipankkiryhmä käynnistävät yleiseurooppalaisen riskipääoman rahasto-osuusrahaston. EU tekee perusinvestoinnit enimmillään jopa 400 miljoonan euron budjetilla, ja rahastonhoitajien on kerättävä vähintään kolminkertainen määrä sijoituksia yksityisiltä sijoittajilta. Tarkoituksena on saada kokoon vähintään 1,6 miljardia euroa riskipääomaa. Rahastoa hallinnoi yksi tai useampi ammattimainen ja kokenut rahastonhoitaja, jotta varmistetaan toimintatavan markkinalähtöisyys. Rahastolla täydennetään olemassa olevia EU:n rahoitusvälineitä, kuten Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR), yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevaa ohjelmaa (COSME) ja EU:n tutkimus- ja innovointirahoituksen ohjelmaa (Horisontti 2020).
  • Yrittäjien uusi mahdollisuus: Komissio on antanut konkurssilainsäädäntöä koskevan säädösehdotuksen. Ehdotuksella pyritään siihen, että taloudellisissa vaikeuksissa olevat yritykset voivat organisoida toimintansa uudelleen varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan estää konkurssi ja työntekijöiden irtisanominen. Lisäksi ehdotuksella halutaan antaa rehellisille yrittäjille uusi mahdollisuus. Yrittäjiä ei rangaistaisi epäonnistumisesta edellisissä liiketoimissa vaan yritysten velat mitätöitäisiin kokonaisuudessaan viimeistään kolmen vuoden kuluttua.
  • Yksinkertaisempi verotus: Komissio yksinkertaistaa parhaillaan myös verotusta. Tähän liittyy äskettäinen ehdotus yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB), jolla halutaan tukea pieniä ja innovatiivisia yrityksiä, jotka pyrkivät laajentamaan toimintaansa ulkomaille. Muita aloitteita ovat esimerkiksi suunnitelmat yksinkertaistaa EU:n alv-järjestelmää ja laatia lisäohjeita jäsenvaltioiden parhaista käytännöistä riskipääoman verotuksessa.

Aloitteessa korostetaan myös tukemista sääntelyvaatimusten noudattamisessa, innovointiin liittyvän tuen parantamista tekemällä uudistuksia Horisontti 2020 -ohjelmaan ja ekosysteemien edistämistä start-up-yritysten luodessa kontakteja potentiaalisiin kumppaneihin, kuten sijoittajiin, liikekumppaneihin, korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin. Horisontti 2020 -ohjelmaan tehtävät muutokset tasoittavat tietä Euroopan innovointineuvoston perustamiseen, ja niihin kuuluu kaudeksi 2018–2020 tarkoitetut 1,6 miljardin euron määrärahat, joilla voidaan tukea kasvupotentiaalia omaavien start-up-yritysten läpimurtoinnovaatioita alusta loppuun. Klustereiden ja ekosysteemien yhteen saattamiseksi Start-up Europe -verkostoa lujitetaan koko Euroopassa. Vuonna 2017 komissio aikoo esittää, että perustetaan yksi kaikenkattava portaali (Single Digital Gateway), jonka kautta kansalaiset ja yritykset saavat helposti sisämarkkinoihin ja sisämarkkinoiden menettelyihin liittyviä tietoja, apua ja neuvoja. Scale-up-neuvojien välityksellä Yritys-Eurooppa-verkosto tarjoaa start-up-yrityksille erityisiä neuvontapalveluja muun muassa rahoitusmahdollisuuksista, kumppanuuksista ja kansainvälisiin julkisiin hankintoihin osallistumisesta. Komissio aikoo hyväksyä toimenpiteitä, joilla tuetaan pk-yrityksiä teollis- ja tekijänoikeuksien hyödyntämisessä, ja toteuttaa toimia, jolla edistetään start-up-yritysten pääsyä 2 biljoonan euron arvoisille eurooppalaisille julkisten hankintojen markkinoille.

Tausta

Viime vuosina komissio on ehdottanut useita toimia, kuten pääomamarkkinaunionia, sisämarkkinastrategiaa, ja digitaalisia sisämarkkinoita, joilla kannustetaan Euroopan start-up-yrityksiä. Yhdessä jäsenvaltioiden toimien kanssa näin on luotu useita markkinajohtajia, kuten Spotify, Klarna, Adyen, Blockchain, Jobandtalent, N26, Algolia, Intercom, Cabify ja Deliveroo.

Aloitteessa keskitytään kolmeen esteeseen, joilla on eniten merkitystä eurooppalaisille start-up- ja scale-up-yrityksille. Ne tulivat esille äskettäin järjestetyssä julkisessa kuulemisessa:

  • Suurin ongelma niin start-up- kuin scale-up-yrityksille on rahoituksen saanti.
  • Sääntelyllisten ja hallinnollisten vaatimusten noudattaminen vie liikaa liiketoiminnan kasvattamiseen tarvittavaa energiaa - erityisesti toimittaessa kansainvälisesti.
  • Oikeiden liikekumppaneiden, oikeiden markkinoiden ja osaavien työntekijöiden löytäminen on liian vaikeaa, vaikka Euroopan sisämarkkinoilla on 500 miljoonaa ihmistä.

Lisätietoja:

 

IP/16/3882

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar