Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon annab tõuke idufirmade kasvuks

Strasbourg, 22. november 2016

Komisjoni idufirmade asutamise ja laiendamise algatuse eesmärk on anda Euroopa arvukatele innovatiivsetele ettevõtjatele kõik võimalused areneda edasi maailma juhtivateks äriühinguteks. Sellesse koondatakse kõik võimalused, mida EL juba praegu pakub, ning lisatakse uued võimalused, mis on seotud riskikapitaliinvesteeringute, maksejõuetusõiguse ja maksustamisega.

Euroopas ei ole puudust uuenduslikest ideedest ja ettevõtlusvaimust, aga paljud uued äriühingud ei ela esimesi kriitilisi aastaid üle või nende asutajad proovivad oma õnne mõnes kolmandas riigis, selle asemel et kasutada ära ELi 500 miljonilist kliendibaasi. Euroopa Komisjon on otsustanud seda muuta ja aidata idufirmadel täielikult välja arendada oma innovatsiooni ja töökohtade loomise potentsiaali.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen sõnas: „Tänastest kohalikest idufirmadest võivad homme saada edukad üleilmse haardega ettevõtted. Tahame aidata idufirmadel Euroopasse jääda ja siin kasvada, toetades nende toimetulekut sageli täheldatavate regulatiivsete takistustega, et nad saaksid ühtse turu eeliseid täiel määral ära kasutada, muutes nende jaoks lihtsamaks alustada oma äritegevust uuesti, ilma et neid kõrvale tõrjutaks, kui nende idee esimesel korra ei realiseeru, ning parandades erasektori riskikapitaliinvesteeringute suurendamise teel nende juurdepääsu rahastamisallikatele.“

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska lisas: „Idufirmad ei kasuta praegu täielikult ära ühtse turu pakutavaid võimalusi. Äriühingu asutamine ja selle tegevuse laiendamine peab Euroopas lihtsamaks muutuma. Euroopast peab saama esimene valik nende jaoks, kes soovivad realiseerida suurepäraseid äriideid, millest kasvavad välja edukad ettevõtted. Tänase algatusega toetatakse uusi töökohti, innovatsiooni ja konkurentsivõimet Euroopas.“

Algatus ühendab mitmesuguseid olemasolevaid ja uusi meetmeid, et luua ühtsem raamistik, mis võimaldab idufirmadel kasvada ja tegutseda kogu Euroopas. Sellised meetmed on eelkõige:

  • Parem juurdepääs rahastamisallikatele. Komisjon ja Euroopa Investeerimispanga grupp käivitavad üleeuroopalise riskikapitali fondifondi. Euroopa Liit teeb fondi alusinvesteeringud, mille maht on kuni 400 miljonit eurot, ning fondivalitseja/d peab/peavad hankima vähemalt kolm korda rohkem vahendeid erasektori allikatest, tagades riskikapitali rahastamiseks vähemalt 1,6 miljardi euro suuruse summa. Fondi haldab üks või mitu professionaalset ja kogenud fondijuhti – nii tagatakse, et fondi hallatakse vastavalt turul levinud tavale. Fondi asutamisega täiendatakse ELis juba olemasolevaid selliseid rahastamisvahendeid nagu Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI), Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm COSME ja ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise programm „Horisont 2020“.
  • Ettevõtjatele uue võimaluse andmine. Komisjon on esitanud maksejõuetust käsitleva seadusandliku ettepaneku. Sellega võimaldatakse finantsraskustesse sattunud äriühingutel oma tegevust juba varases etapis ümber korraldada, et vältida pankrotti ja töötajate koondamist. Samuti võimaldatakse sellega anda ausatele ettevõtjatele kergemini uus võimalus, vabastades nad kuni kolme aasta pärast täielikult võlgadest, et nad ei peaks kannatama selle pärast, et nende eelmine ettevõtmine ei õnnestunud.
  • Maksustamise lihtsustamine. Komisjon töötab välja ka võimalused maksustamise lihtsustamiseks. Ta esitas hiljuti ettepaneku äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi kohta. Selles tehakse ettepanek toetada väikeseid ja innovatiivseid ettevõtteid, kes soovivad oma äritegevust piiri taha laiendada. Lisaks tehakse ka muid algatusi. Näiteks on kavas lihtsustada ELi käibemaksusüsteemi ja täiendada peatselt avaldatavaid juhiseid riskikapitaliga seotud parima tava kohta liikmesriikide maksusüsteemides.

Algatuses rõhutatakse samuti vajadust aidata firmadel toime tulla regulatiivsete nõuetega, parandades innovatsiooni toetamist programmi „Horisont 2020“ reformimise kaudu, ning soodustada selliste ökosüsteemide kujundamist, milles idufirmad saaks sõlmida sidemeid võimalike partnerite, näiteks investorite, äripartnerite, ülikoolide ja uurimiskeskustega. Programmi „Horisont 2020“ muutmine aitab rajada teed Euroopa Innovatsiooninõukogu loomise suunas ja programmi raames antakse aastatel 2018–2020 kokku 1,6 miljardit eurot, et toetada kasvuvõimeliste idufirmade murrangulisi innovatsiooniprojekte käivitamisest elluviimiseni. Tugevdatakse ka võrgustikku Startup Europe, et ühendada omavahel kogu Euroopa klastrid ja ökosüsteemid. 2017. aastal teeb komisjon ettepanekud ühtse digivärava kohta – selle värava kaudu antakse lihtne veebipõhine juurdepääs ühtset turgu käsitlevale teabele ja eri menetlustele, samuti pakutakse kodanikele ja ettevõtjatele nõu ja abi. Euroopa ettevõtlusvõrgustik pakub idufirmadele konkreetseid nõustamisteenuseid, mida osutavad äritegevuse laiendamise valdkonna nõustajad, kellelt saab nõu rahastamisvõimaluste, partnerluste loomise ja piiriülestes riigihangetes osalemise kohta. Komisjon võtab vastu meetmed, millega toetatakse intellektuaalomandi õiguste kasutamist VKEdes, ja soodustab idufirmade pääsu Euroopa avalike hangete turule, mis hõlmab 2 triljonit eurot.

Taustteave

Viimaste aastate jooksul on komisjon esitanud Euroopa idufirmade toetamiseks mitu ettepanekut, näiteks kapitaliturgude liidu tegevuskava, ühtse turu strateegia ja digitaalse ühtse turu strateegia. Tänu nendele algatustele ja liikmesriikides võetud meetmetele on esile kerkinud mitu turuliidrit, näiteks Spotify, Klarna, Adyen, Blockchain, Jobandtalent, N26, Algolia, Intercom, Cabify või Deliveroo.

Algatusega püütakse kõrvaldada kolm peamist takistust äritegevuse alustamisele ja laiendamisele Euroopas. Need takistused tehti kindlaks hiljuti toimunud avaliku konsultatsiooni käigus ja on järgmised:

  • rahastamisvõimaluste leidmine, mis on suurim probleem nii äritegevust alustavate kui ka seda laiendada soovivate ettevõtjate jaoks;
  • õigus- ja haldusnõuete täitmine, mis röövib palju energiat, mida saaks muidu kasutada äritegevuse laiendamiseks, eelkõige juhul kui soovitakse laieneda piiri taha;
  • sobivate äripartnerite, turgude ja oskustööliste leidmine, mis on hoolimata Euroopa ühtsel turul osalevast 500 miljonist inimesest endiselt väga keeruline.

Lisateave

 

IP/16/3882

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar