Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise poskytuje podporu začínajícím podnikům v Evropě

Štrasburk 22. listopadu 2016

Iniciativa Komise zaměřená na začínající a rozvíjející se podniky si klade za cíl poskytnout řadě inovativních evropských podnikatelů příležitost k tomu, aby se stali přední světovou společností. Spojuje veškeré možnosti, které již EU nabízí, a nově se zaměřuje na investice rizikového kapitálu, insolvenční právo a zdanění.

V Evropě nechybí inovativní nápady ani podnikatelský duch. Řada nových podniků ale nepřežije několik prvních kritických let, nebo raději zkusí štěstí ve třetí zemi, místo aby využily potenciál EU čítající 500 milionů zákazníků. Evropská komise je odhodlána tuto situaci změnit a pomoci začínajícím podnikům, aby mohly plně využít svůj potenciál k inovacím a tvorbě pracovních míst.

Místopředseda Komise Jyrki Katainen, který je odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, k tomu uvedl: „Dnešní místní začínající podniky se mohou již zítra stát příkladem celosvětového úspěchu. Chceme začínajícím podnikům pomoci, aby zůstaly a rozvíjely se v Evropě. Pomůžeme jim proto zdolat často odrazující regulační překážky, které jim brání plně využívat výhod jednotného trhu. Umožníme jim využít šance na druhý pokus, aniž bychom je stigmatizovali, pokud jejich nápad napoprvé nevyjde. A zlepšíme přístup k financování tím, že podpoříme soukromé investice do rizikového kapitálu.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka odpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, dodala: „Začínající podniky dnes plně nevyužívají příležitostí jednotného trhu. Založit a rozvinout podnik v Evropě musí být snazší. Evropa se musí stát první volbou pro rozvoj všech úžasných podnikatelských nápadů, z nichž vyrostou úspěšné společnosti. Jde nám o nová pracovní místa, inovace a konkurenceschopnost pro Evropu.“

Tato iniciativa spojuje řadu stávajících a nových opatření s cílem vytvořil ucelenější rámec, aby začínající firmy mohly růst a podnikat v celé Evropě, zejména:

  • Zlepšený přístup k financím: Komise a skupina Evropské investiční banky zavádějí celoevropský fond fondů rizikového kapitálu. EU zajistí základní investice až do výše maximálního rozpočtu 400 milionu EUR a správce (správci) fondu musí získat alespoň trojnásobek této částky ze soukromých zdrojů, čímž se uvolní přinejmenším 1,6 miliardy EUR z fondů rizikového kapitálu. To bude řídit jeden nebo více odborných a zkušených správců fondů, aby se zajistil skutečný tržní přístup. Půjde o doplnění stávajících finančních nástrojů EU, jako je Evropský fond pro strategické investice (EFSI), evropský program COSME pro malé a střední podniky a program pro financování výzkumu a inovací Horizont 2020.
  • Druhá šance pro podnikatele: Komise předložila legislativní návrh týkající se insolvenčního práva. Umožní společnostem ve finančních obtížích provést včasnou restrukturalizaci, předejít tak úpadku a vyhnout se propouštění zaměstnanců. Umožní též poctivým podnikatelům využít druhou šanci, aniž by byli sankcionováni za to, že v předchozím podnikání neuspěli. Po uplynutí nejvýše 3 let budou totiž zcela zbaveni svých dluhů.
  • Zjednodušení daňových přiznání: Komise rovněž pracuje na řadě návrhů na daňové zjednodušení, včetně nedávného návrhu společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB), který navrhuje podporu malých a inovativních společností, jež chtějí rozšířit svou činnost za hranice. Další iniciativy zahrnují plány pro zjednodušení systému DPH v EU a rozšíření připravovaných pokynů týkajících se osvědčených postupů v členských státech, pokud jde o daňové režimy pro fondy rizikového kapitálu.

Iniciativa také klade důraz na pomoc při zdolávání regulatorních požadavků a na zlepšení podpory inovací prostřednictvím reforem programu Horizont 2020, a na posílení ekosystémů, v nichž se budou moci začínající podniky spojit s potenciálními partnery, jako jsou investoři, obchodní partneři, univerzity a výzkumná střediska. Změny programu Horizont 2020 připraví cestu pro vytvoření Evropské rady pro inovace. V jejich rámci bude v období 2018–2020 využito 1,6 miliardy EUR na počáteční podporu na průlomové inovace pro projekty začínajících podniků s potenciálem k růstu. Bude posílena síť Startup Europe tak, aby propojovala podnikatelské klastry a ekosystémy v celé Evropě. Komise v roce 2017 předloží návrhy na vytvoření jednotné digitální brány, která poskytuje snadný online přístup na jednotný trh, informace, pomoc a poradenství pro občany a podniky. Síť Enterprise Europe Network (EEN) poskytuje zvláštní poradenské služby (prostřednictvím poradců pro podnikatelský rozvoj) začínajícím podnikům, a to mimo jiné pokud jde o možnosti financování, partnerství a způsoby přístupu k přeshraničním veřejným zakázkám. Komise přijme soubor opatření na podporu využívání práv duševního vlastnictví malými a středními podniky a na podporu přístupu začínajících podniků na evropský trh veřejných zakázek v hodnotě 2 bilionů EUR.

Souvislosti:

V posledních letech navrhla Komise řadu politik, jako je unie kapitálových trhů, strategie pro jednotný trhjednotný digitální trh, ve prospěch začínajících podniků v Evropě. To spolu s činností členských států vedlo ke vzniku řady společností s vedoucím postavením na trhu, jako jsou např. podniky Spotify, Klarna, Adyen, Blockchain, Jobandtalent, N26, Algolia, Intercom, Cabify či Deliveroo.

Iniciativa se zaměřuje na tři hlavní překážky zakládání a rozvoje podniků v Evropě, jak vyplynuly z nedávné veřejné konzultace:

  • největším problémem pro podnikatele v případě začínajících či rozvíjejících se podniků je přístup k financování;
  • dodržování právních a správních požadavků odvádí příliš mnoho energie od rozvoje podnikání, a to zejména v případě přeshraničních podniků;
  • je stále příliš obtížné spojit se se správnými obchodními partnery, trhy či kvalifikovanými pracovníky, a to navzdory skutečnosti, že v rámci evropského jednotného trhu je k dispozici 500 milionů lidí.

Další informace:

 

IP/16/3882

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar