Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon laseb käiku looduslike liikidega kaubitsemise vastase tegevuskava

Brüssel, 26. veebruar 2016

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ELi tegevuskava, et võidelda looduslike liikidega kaubitsemise vastu ELis ja tugevdada ELi rolli selle ebaseadusliku tegevuse vastases ülemaailmses võitluses.

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ELi tegevuskava, et võidelda looduslike liikidega kaubitsemise vastu ELis ja tugevdada ELi rolli selle ebaseadusliku tegevuse vastases ülemaailmses võitluses. Ulatusliku tegevuskava kohaselt kasutatakse kõiki ELi diplomaatilisi ning kaubandus- ja arengukoostöö vahendeid, et võidelda kogu maailmas üheks kõige tulutoovamaks kuritegevuse liigiks muutunud tegevuse vastu.

Viimastel aastatel on looduslike liikidega kaubitsemine hüppeliselt kasvanud. Organiseeritud kuritegelike rühmituste käest käib aastas hinnanguliselt läbi 8–20 miljardit eurot, mis on umbes sama palju, nagu uimasti-, inim- ja relvakaubitsemisest saadav tulu. Selline kaubitsemine ei ohusta mitte ainult mõne sümboliks saanud liigi püsimajäämist, vaid tekitab ka korruptsiooni, nõuab inimohvreid ja jätab vaesemad kogukonnad ilma vajalikust sissetulekust. Samuti ohustab see kaubitsemine julgeolekut Kesk-Aafrikas, kus relva- ja terrorirühmitused rahastavad osaliselt oma tegevust looduslike liikidega kaubitsemise teel.

Tegevuskava koostas ühiselt tuumikmeeskond, mille kaasjuhatajateks olid välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini ning keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella. Tihedat koostööd tehti ka rahvusvahelise koostöö ja arengu voliniku Neven Mimica ning rände, siseasjade ja kodakondsuse voliniku Dimitris Avramopoulosega.

Euroopa Komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini sõnas: „Looduslike liikidega kaubitsemine ja nende salaküttimine tekitavad mitmes riigis ja mitmes piirkonnas ebakindlust ja ebastabiilsust. Need tegevused võivad olla tuluallikaks relvarühmitustele ja soodustada korruptsiooni. Peame looma tugevad partnerlussuhted riikidega kogu kaubitsemisahela ulatuses, st päritolu-, siht- ja transiidiriikidega. EL on valmis tegema oma partneritega koostööd sellise kaubitsemise lõpetamiseks ja sellest mõjutatud kogukondade toetamiseks.”

ELi keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella lausus: „Looduslike liikidega kaubitsemine kujutab endast suurt ohtu meie säästvale tulevikule ja me peame selle vastu võitlema mitmel rindel. Kui kaubitsemine samas tempos jätkub, surevad viimased looduses elavad elevandid ja ninasarvikud enne praegu sündinud laste 25-aastaseks saamist. Uues tegevuskavas rõhutatakse meie kohustust teha sellisele kuritegevusele lõpp ning ühendada poliitiline tahe tegevusega kohapeal.”

EL on ohustatud liikidega ebaseadusliku kauplemise siht-, lähte- ja transiidipiirkond; selline kauplemine hõlmab looduslike looma- ja taimeliikide elusaid ja surnud isendeid, nende osi ning neist saadud tooteid. 2014. aastal tapeti rohkem kui 20 000 elevanti ja üle 1200 ninasarviku ning nende populatsioon on pärast mõneaastast taastumist taas vähenemas. EL kui suurim rahvusvaheline rahastaja toetab liikide säilitamiseks tehtavat tööd Aafrikas 2014.–2020. aastal 700 miljoni euroga. 

Tegevuskava koosneb 32 meetmest, mille EL ja selle 28 liikmesriiki peavad ellu viima 2020. aastaks. Keskendutakse kolmele põhiprioriteedile:

  • kaubitsemise ärahoidmine ning ebaseaduslike elusloodustoodete pakkumise ja nõudluse vähendamine: näiteks 2016. aasta lõpuks koostab komisjon suunised, mille eesmärk on peatada vanade elevandiluust esemete eksport EList;
  • kehtivate eeskirjade parem rakendamine ja tõhusam organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, tihendades koostööd pädevate õiguskaitseasutuste vahel, nagu Europol;
  • koostöö tugevdamine päritolu-, siht- ja transiidiriikide vahel, sealhulgas ELi strateegiline rahaline toetus päritoluriikides toimuva kaubitsemise vastu võitlemiseks, abi eeskirjade täitmise tagamise alase suutlikkuse suurendamisel ning pikaajaliste sissetulekuallikate tagamine looduslike liikide poolest rikastes piirkondades elavatele maakogukondadele.

2015. aasta mais esitatud Euroopa julgeoleku tegevuskavas tegi komisjon ettepaneku hoogustada keskkonnakuritegude ja ebaseadusliku looduslike liikidega kauplemise vastast võitlust. Looduslike liikidega kaubitsemise vastane tegevuskava on osa ELi laiemast tegevuskavast terrorismi rahastamise vastase võitluse tugevdamiseks, mille komisjon esitas veebruaris 2016. Samuti aidatakse sellega oluliselt saavutada säästva arengu eesmärkide erieesmärki (15. eesmärk) „võtta kiireloomulisi meetmeid, et teha lõpp kaitsealuste taime- ja loomaliikide salaküttimisele ja nendega kauplemisele ning lahendada ebaseaduslike loodustoodete nõudluse ja pakkumise probleem”.

Tegevuskava esitatakse lähinädalatel ELi liikmesriikidele heakskiitmiseks.

Taust

EL on olnud looduslike liikidega seotud kuritegevusega võitlemisel esirinnas, toetades ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) kohaseid rangeid eeskirju, edendades selle konventsiooni rakendamist kõigis riikides ja toetades ulatuslikku kaitsetegevust.

ELi-sisest, ELi suunatud ja sealt lähtuvat looduslike liikidega kauplemist reguleeritakse looduslike liikidega kauplemise määrustega, millega rakendatakse CITESi konventsiooni sätteid. ELi loodusdirektiividega on keelatud paljude rangelt kaitstud looduslike liikide müük ja vedu ELis. Looduslike liikidega kaubitsemist hõlmab ka direktiiv keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu, milles on nõutud, et liikmesriigid loeksid sellist kaubitsemist kuriteoks.

2014. aastal peetud konsultatsioonist, milles käsitleti ELi põhimõtteid seoses looduslike liikidega kaubitsemise vastase võitlusega, ilmnes, et ELi tegevuskava väljatöötamisele avaldati tugevat toetust. Euroopa Parlament võttis 2014. aasta jaanuaris vastu põhjaliku resolutsiooni, milles ta nõudis ELi tegevuskava koostamist võitluseks looduslike liikidega seotud kuritegevuse ja kaubitsemisega.

Lisateave

Euroopa Komisjoni teabekiri looduslike liikidega kaubitsemise kohta

Tegevuskava ja komisjoni talituste töödokument

IP/16/387

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar