Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Hvor digitalt er dit land? Nye tal viser, at der er behov for handling for at udnytte Europas potentiale

Bruxelles, den 25 februar 2016

Fra internetadgang over digitale færdigheder til offentlige tjenester: EU-landene har gjort fremskridt, siden Europa-Kommissionen sidste år søsatte strategien for det digitale indre marked

I dag har Europa-Kommissionen offentliggjort 2016-udgaven af indekset over den digitale økonomi og det digitale samfund. Det viser, at medlemsstaterne har gjort fremskridt på områderne internetadgang, digitale færdigheder og offentlige tjenester, siden Kommissionen sidste år offentliggjorde sin strategi for det digitale indre marked.

Det indeks, der offentliggøres i dag, har fokus på forbedringer, men viser også, at fremskridtene nu sker langsommere. Der skal handling til, både på EU-plan og nationalt, så hindringerne for, at medlemsstaterne kan udnytte de digitale muligheder fuldt ud, fjernes.

Andrus Ansip, næstformand for Kommissionen med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: "Flere og flere mennesker, virksomheder og offentlige forvaltninger benytter digitale løsninger. Mange løber dog stadig ind i problemer, f.eks. manglende adgang til højhastighedsinternet eller grænseoverskridende digital forvaltning, eller vanskeligheder, når de vil købe eller sælge varer på tværs af grænserne. Det skal vi have rettet op på. Det er netop målet for strategien for det digitale indre marked. De første forslag inden for rammerne af strategien vil øge e-handelen og forbedre internetadgangen. Vi fremlægger alle vores forslag i år, og jeg vil gerne opfordre EU-medlemsstaterne til at straks at give dem deres støtte. Det er forslag, der vil hjælpe dem med at forbedre deres digitale og økonomiske resultater."

Günter H. Oettinger, kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund, udtaler: "EU gør fremskridt, men det går for langsomt. Vi har ikke tid til at hvile på laurbærrene. Der skal handling til, hvis vi vil indhente Japan, USA og Sydkorea. På grundlag af det indeks, vi offentliggør i dag, fremlægger vi til maj anbefalinger til, hvordan de enkelte EU-medlemslande kan forbedre deres resultater. Jeg er sikker på, at det sammen med vores indsats for at skabe et digitalt indre marked vil sætte EU og de enkelte medlemsstater i stand til at klare sig langt bedre i de kommende år."

De vigtigste resultater i indekset over den digitale økonomi og det digitale samfund

  • EU gør fremskridt, om end langsomt: Samlet set opnår EU pointtallet 0,52 ud af 1. Det er en forbedring fra 0,5 sidste år. Alle EU-lande på nær Sverige har forbedret deres pointtal.
  • Danmark, Nederlandene, Sverige og Finland ligger fortsat øverst i indekset.
  • Nederlandene, Estland, Tyskland, Malta, Østrig og Portugal er de lande, hvor væksten er hurtigst, og de danner førergruppen. Yderligere oplysninger om de enkelte landes resultater findes i landeprofilerne og på dette faktablad.

AFigur 1

  • Der skal handles, hvis vi skal op blandt de bedste på verdensplan: For første gang sammenligner Kommissionen også EU med nogle af verdens mest digitaliserede lande (Japan, USA og Sydkorea). En samlet rapport om et nyt internationalt indeks over digitale resultater foreligger først medio marts 2016, men de foreløbige resultater viser, at de lande, der opnår de bedste resultater på det digitale område i EU, også opnår de bedste resultater på verdensplan. Hvis EU som helhed skal tage den globale føring, skal der dog betydelige forbedringer til. Nærmere oplysninger findes på dette faktablad.
  • Internetadgangen er forbedret, men utilstrækkelig på lang sigt:71 % af husstandene i EU har adgang til højhastighedsbredbånd (mindst 30 Mb/s) sammenlignet med 62 % i fjor. EU er godt på vej mod fuldstændig dækning senest i 2020. Andelen af europæere med mobilbredbåndsabonnement er steget hastigt, fra 64 abonnementer pr. 100 europæere i 2014 til 75 i dag. EU skal være parat til at dække fremtidige behov og tilvejebringe næste generation af kommunikationsnet (5G). Kommissionen fremlægger således i slutningen af året en revision af EU's regelsæt for telekommunikation for at tackle de teknologiske og markedsmæssige udfordringer.
  • De digitale færdigheder skal forbedres: Skønt antallet af personer, der har en uddannelse inden for naturvidenskab, teknologi og matematik, er steget svagt i EU, mangler næsten halvdelen (45 %) af europæerne grundlæggende IT-færdigheder (anvende en mailboks, bruge redigeringsværktøjer eller installere nyt udstyr). Kommissionen vil senere på året tage fat på IT-færdigheder og -uddannelse som led i EU's kommende dagsorden for kvalifikationer.
  • E-handel, en forspildt mulighed for mindre erhvervsdrivende: 65 % af de europæiske internetbrugere handler online, men blot 16 % af de små og mellemstore virksomheder sælger online – og heraf sælger mindre end halvdelen (7,5 %) på tværs af grænser. For at løse dette problem fremlagde Kommissionen i december forslag til digitale kontrakter (pressemeddelelse) for bedre at beskytte de forbrugere, der handler online, og hjælpe erhvervslivet med at øge onlinesalget. Til maj fremlægger Kommissionen en lovgivningspakke, der yderligere skal fremme e-handelen. Den indeholder bl.a. tiltag, der bekæmper uberettiget geografisk blokering, øger gennemsigtigheden på markedet for grænseoverskridende pakkelevering og sikrer en bedre håndhævelse af EU's forbrugerregler på tværs af grænserne.
  • Flere offentlige onlinetjenester, der dog ikke bruges tilstrækkeligt:Indikatorerne viser, at det offentlige tilbyder en bredere vifte af tjenester online (folk kan bruge internettet til at anmelde adresseændringer, fødsler og andre vigtige begivenheder). Dog stagnerer andelen af internetbrugere, der er i onlinekontakt med det offentlige (32 %).

Baggrund

Hvad er "indekset over den digitale økonomi og det digitale samfund"?

Indekset over den digitale økonomi og det digitale samfund er et onlineværktøj, der måler EU-medlemsstaternes udvikling hen imod en digital økonomi og et digitalt samfund. Det samler således en række relevante indikatorer for EU's nuværende politiksammensætning på det digitale område.

I dag fremlægger kommissær Günter H. Oettinger dette års indeks over den digitale økonomi og det digitale samfund på Digital4EU-forummet i Bruxelles (kl. 9.45 dansk tid). Indekset bliver derefter drøftet på mødet "virkeliggørelse af det digitale indre marked – fra indeks til handling" (kl. 10.15-11.25 dansk tid). Alle møder kan ses online (se mødet om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) / øvrige møder).

Flere oplysninger

Websted om det digitale indre marked (#DigitalSingleMarket)

Websted for Andrus Ansip, næstformand for Kommissionen med ansvar for det digitale indre marked (@Ansip_EU)

Websted for Günther H. Oettinger, kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund (@GOettingerEU)

IP/16/384

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar