Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen föreslår en ny strategi för att hantera företagsinsolvens i Europa: Tidiga omstruktureringar för att främja tillväxt och skydda arbetstillfällen.

Strasbourg den 22 november 2016

I dag lägger EU-kommissionen för första gången fram europeiska bestämmelser för företagsinsolvens.

Välfungerande insolvens- och omstruktureringssystem är nyckelfaktorer för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Initiativet kommer att öka möjligheterna för en tidig omstrukturering av företag med finansiella problem och på så sätt förhindra konkurs och avskedanden. Det kommer att säkerställa att företagare får en andra chans att bedriva verksamhet efter en konkurs. Det kommer också att leda till effektivare och mer ändamålsenliga insolvensförfaranden i hela EU.

Kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans kommneterade:. – Vi vill hjälpa företag att omstruktureras i tid, så att arbetstillfällen kan räddas och värden bevaras. Vi vill också hjälpa företagare som misslyckats att snabbare komma ut på banan igen och göra ett nytt försök, fast klokare.

Věra Jourová, som ansvarar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet, kompletterade med följande: ”Varje år går 200 000 fiöretag i konkurs i EU. Det här innebär att 1,7 miljoner arbetstillfällen förloras. Detta skulle ofta kunna undvikas om vi hade effektivare insolvens- och omstruktureringsförfaranden. Det är hög tid att ge företagare en andra chans att starta om ett företag genom total avskrivning av deras skulder inom högst tre år.”

Detta initiativ är en viktig del av handlingsplanen om kapitalmarknadsunionen och strategin för den inre marknaden. Det kommer att bidra till att undanröja viktiga hinder för kapitalmarknadernas utveckling i EU genom att ge rättssäkerhet åt gränsöverskridande investerare och företag som är verksamma i hela EU. De nya bestämmelserna kommer att bidra till att locka investerare, skapa och bevara arbetstillfällen och hjälpa våra ekonomier att absorbera ekonomiska chocker. I dag tvingas många livskraftiga företag med ekonomiska problem till likvidation snarare än tidig omstrukturering, och alltför få företagare får en andra chans.

Förslaget innebär också goda nyheter för den finansiella stabiliteten, eftersom effektiva omstruktureringsförfaranden kommer att hindra att företag ställer in sina betalningar till bankerna och kommer att bidra till att lösa problemet med höga nivåer av problemlån i delar av EU:s banksektor. Därmed kommer bankerna att kunna låna ut mer till konsumenter och företag.

Förslaget till direktiv inriktas på tre centrala aspekter:

  • Gemensamma principer för användningen av ramar för tidig omstrukturering, som kommer att hjälpa företag att fortsätta sin verksamhet och rädda arbetstillfällen.
  • Bestämmelser som gör det möjligt för företagare att få en andra chans, eftersom deras skuld kommer att vara helt avskriven efter högst tre år. I dagsläget säger hälften av alla européer att de inte skulle vilja starta ett företag på grund av rädslan för att misslyckas.
  • Målinriktade åtgärder som ska få EU-länderna att öka effektiviteten i insolvens-, omstrukturerings- och avskrivningsförfarandena. Detta kommer att förbättra förfarandena, som är alldeles för långsamma och dyra i många EU-länder, vilket skapar ett osäkert rättsläge för borgenärer och investerare och medför låga återvinningsnivåer för obetalda skulder.

Genom de nya reglerna fastställs följande nyckelprinciper som ska säkerställa konsekventa och effektiva insolvens- och omstruktureringsramar.

  • Företag med ekonomiska problem, särskilt små och medelstora företag, kommer att ha tillgång till verktyg som ger tidig varning när företagssituationen försämras och som säkerställer omstrukturering i ett tidigt skede.
  • Flexibla förebyggande omstruktureringsramar kommer att förenkla de utdragna, komplicerade och dyra domstolsförfarandena. Vid behov ska de nationella domstolarna involveras för att skydda aktörernas intressen.
  • Gäldenären kommer att ges ett tidsbegränsat andrum på högst fyra månader från verkställighetsåtgärder, för att underlätta förhandlingar och framgångsrik omstrukturering.
  • En minoritet av borgenärer och aktieägare kommer inte att kunna blockera omstruktureringsplanerna, men deras legitima intressen kommer att skyddas.
  • Ny finansiering kommer särskilt att skyddas, vilket ökar chanserna för en framgångsrik omstrukturering.
  • Under hela det förebyggande omstruktureringsförfarandet kommer arbetstagarna att omfattas av ett fullständigt arbetsrättsligt skydd i enlighet med gällande EU-lagstiftning.
  • Insolvens- och omstruktureringsförfarandena, liksom förfarandena för en andra chans, kommer att effektiviseras och kortas med hjälp av fortbildning, specialisering för jurister och domstolar och användning av teknik (t.ex. anspråk och anmälningar till borgenärer som görs online).

Bakgrund

Insolvensförordningen från 2015 är inriktad på att lösa konflikter avseende behörighet och lagstiftning vid gränsöverskridande insolvensförfaranden. Den säkerställer också att insolvensdomar erkänns i hela EU. Förordningen innebär inte någon harmonisering av EU-ländernas grundläggande lagstiftning.

Översynen av genomförandet av 2014 års rekommendation om omstrukturering och en andra chans visade att bestämmelserna fortfarande skiljer sig åt och är ineffektiva i vissa länder, trots de reformer som gjorts inom området. I flera EU-länder går det fortfarande inte att omstrukturera ett företag innan det är insolvent. När det gäller en andra chans varierar fortfarande avskrivningsperiodens längd väldigt mycket.

Sådana skillnader mellan EU-ländernas rättsliga ramar ger ett oklart rättsläge, skapar merkostnader när investerare vill bedöma sina risker, ger mindre utvecklade kapitalmarknader och upprätthåller hinder för en effektiv omstrukturering av livskraftiga företag i EU, inklusive gränsöverskridande företagsgrupper.

I handlingsplanen om kapitalmarknadsunionen från 2015 aviserades ett lagstiftningsinitiativ om företagsinsolvens, inklusive tidig omstrukturering och en andra chans. Initiativet är tänkt att åtgärda de största hindren för ett fritt flöde av kapital och det baseras på nationella system som fungerar väl. I strategin för den inre marknaden talades om att stödja företagare genom en lagstiftning med ett regelverk som hanterar misslyckanden utan att avskräcka företagare från att testa nya idéer igen.

I de fem ordförandenas rapport Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union från juni togs insolvensrätten upp som ett av de allvarligaste hindren för en integrering av kapitalmarknaderna i och utanför eurozonen.

Mer information:

Förslag

Frågor och svar

EU-faktablad

Landsspecifika faktablad

2015 års handlingsplan om kapitalmarknadsunionen

2016 års meddelande om Kapitalmarknadsunionen – Att påskynda reformarbetet

EU-kommissionens initiativ för nystartade företag

 

 

IP/16/3802

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar