Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie stelt nieuwe aanpak voor insolventie van ondernemingen in Europa voor: bevordering van vroegtijdige herstructurering ter ondersteuning van de groei en ter bescherming van de werkgelegenheid

Straatsburg, 22 november 2016

Vandaag presenteert de Europese Commissie voor het eerst een reeks Europese regels inzake insolventie van ondernemingen.

Goed functionerende systemen op het gebied van insolventie en herstructurering zijn van cruciaal belang om economische groei en het scheppen van banen te ondersteunen. Dit initiatief zal ondernemingen in financiële moeilijkheden meer mogelijkheden bieden om in een vroeg stadium te herstructureren, zodat een faillissement en het ontslag van personeel kunnen worden afgewend. Het zal ervoor zorgen dat bonafide ondernemers na een faillissement een tweede kans krijgen om te ondernemen. Het zal ook leiden tot meer doeltreffende en efficiënte procedures in de hele EU.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans: "We willen ondernemingen helpen om tijdig te herstructureren, zodat banen kunnen worden gered en waarde kan worden behouden. We willen ook failliete ondernemers steunen om sneller weer op eigen benen te staan, aan de slag te gaan en met meer kennis opnieuw te proberen."

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: "Elk jaar gaan in de EU 200 000 bedrijven failliet. Dat leidt tot een verlies van 1,7 miljoen banen. Vaak had dit kunnen worden vermeden, mochten we over efficiëntere insolventie- en herstructureringsprocedures beschikken. Het is de hoogste tijd om ondernemers een tweede kans te geven om opnieuw een onderneming op te starten door een volledige kwijtschelding van hun schulden binnen een termijn van ten hoogste drie jaar."

Dit initiatief maakt deel uit van het actieplan voor de kapitaalmarktenunie en de strategie voor de eengemaakte markt. Het zal bijdragen tot het wegnemen van belangrijke belemmeringen voor de ontwikkeling van de kapitaalmarkten in de EU door rechtszekerheid te bieden aan grensoverschrijdende investeerders en ondernemingen die actief zijn in de hele EU. De nieuwe regels zullen investeerders helpen aan te trekken, werkgelegenheid scheppen en in stand houden, evenals economieën helpen economische schokken op te vangen. Op dit moment zijn er te veel levensvatbare ondernemingen in financiële moeilijkheden die naar liquidatie in plaats van vroege herstructurering worden begeleid en krijgen te weinig ondernemers een tweede kans.

Het voorstel is ook goed nieuws voor de financiële stabiliteit, aangezien efficiënte herstructureringsprocedures zullen voorkomen dat bedrijven hun leningen aan de banken niet kunnen terugbetalen en het probleem van het hoge niveau van oninbare leningen in delen van de banksector van de EU zullen helpen aanpakken. Dit zal op zijn beurt banken de mogelijkheid bieden om meer leningen te verstrekken aan consumenten en ondernemingen.

De voorgestelde richtlijn legt de nadruk op drie belangrijke elementen:

  • gemeenschappelijke beginselen voor het gebruik van kaders voor vroege herstructurering, die ondernemingen zullen helpen hun activiteit voort te zetten en banen te behouden.
  • regels om ondernemers in staat te stellen een tweede kans te krijgen, aangezien zij na een maximumperiode van 3 jaar volledig vrij van schulden zullen zijn. Momenteel verklaart de helft van de Europeanen dat zij geen bedrijf zouden opstarten uit angst voor mislukking.
  • gerichte maatregelen waarmee de lidstaten de efficiëntie van insolventie-, herstructurerings- en kwijtingsprocedures kunnen vergroten. Dit zal in veel lidstaten zorgen voor een vermindering van de buitensporige duur en kosten die leiden tot rechtsonzekerheid voor schuldeisers en investeerders, en lage terugvorderingscijfers van onbetaalde schulden.

De nieuwe regels zullen gebaseerd zijn op het volgende belangrijke beginsel om ervoor te zorgen dat de kaders voor insolventie en herstructurering in de hele EU consistent en efficiënt zijn:

  • ondernemingen in financiële moeilijkheden, met name kmo's, zullen toegang hebben tot instrumenten voor vroegtijdige waarschuwing om een verslechterende bedrijfssituatie op te sporen en herstructurering in een vroeg stadium te waarborgen.
  • flexibele preventieve herstructureringskaders zullen lange, complexe en dure gerechtelijke procedures vereenvoudigen. Waar nodig moeten daarbij nationale rechterlijke instanties worden betrokken ter bescherming van de belangen van de stakeholders.
  • de schuldenaar zal kunnen gebruikmaken van een in de tijd beperkte "ademruimte" van maximaal vier maanden tegen uitvoeringsmaatregelen, ter vergemakkelijking van de onderhandelingen en een geslaagde herstructurering.
  • een minderheid van schuldeisers en aandeelhouders met een afwijkend standpunt zal de herstructureringsplannen niet kunnen blokkeren, maar hun rechtmatige belangen zullen wel worden gevrijwaard.
  • nieuwe financiering zal specifiek worden beschermd waardoor de kansen op een geslaagde herstructurering groter worden.
  • tijdens de hele preventieve herstructureringsprocedure zullen werknemers volledige arbeidsrechtelijke bescherming genieten overeenkomstig de bestaande EU-wetgeving.
  • opleiding, specialisatie van beroepsbeoefenaars en rechters, en het gebruik van technologie (zoals elektronische indiening van vorderingen, kennisgeving aan de schuldeisers) zullen een positief effect hebben op de efficiëntie en de duur van procedures inzake insolventie, herstructurering en een tweede kans.

Achtergrond

De insolventieverordening van 2015 is gericht op het oplossen van jurisdictie- en wetsconflicten in grensoverschrijdende insolventieprocedures en waarborgt de erkenning van rechterlijke beslissingen inzake insolvente in de hele EU. Zij voorziet niet in de harmonisatie van het materiële insolventierecht van de lidstaten.

Uit evaluaties van de uitvoering van de aanbeveling van 2014 over herstructurering en een tweede kans bleek dat, ondanks hervormingen op het gebied van insolventie, de regels in bepaalde landen nog steeds verschillen en inefficiënt blijven. In verscheidene lidstaten is het niet mogelijk om een onderneming te herstructureren voordat zij insolvent is. Wat de tweede kans betreft blijven er belangrijke verschillen bestaan op het gebied van de kwijtscheldingstermijn.

Dergelijke verschillen in de rechtskaders van de lidstaten leiden tot rechtsonzekerheid, extra kosten voor investeerders om hun risico's te beoordelen, minder ontwikkelde kapitaalmarkten en blijvende belemmeringen voor een doeltreffende herstructurering van levensvatbare ondernemingen in de EU, met inbegrip van grensoverschrijdende ondernemingsgroepen.

In dit verband werd in het actieplan voor de kapitaalmarktenunie van 2015 een wetgevingsinitiatief aangekondigd inzake insolventie van ondernemingen, inclusief vroege herstructurering en een tweede kans. Dit initiatief heeft als doel de belangrijkste obstakels voor het vrije verkeer van kapitaal aan te pakken en uit te gaan van goed functionerende nationale regelingen. In de strategie voor de eengemaakte markt werd aangekondigd dat ondernemers zouden worden ondersteund via wetgeving die een regelgevingskader biedt dat hen helpt bij een mislukking zonder hen te ontmoedigen om met nieuwe ideeën opnieuw te proberen.

In het "verslag van de vijf voorzitters" over de "voltooiing van Europa's Economische en Monetaire Unie" van juni 2015 werd melding gemaakt van het insolventierecht als een van de belangrijkste knelpunten waardoor de integratie van de kapitaalmarkten in de eurozone en daarbuiten wordt belemmerd.

Meer informatie:

Voorstel

Vraag en antwoord

EU Factsheet

Landspecifieke factsheets

Actieplan van 2015 voor de kapitaalmarktenunie

Mededeling van 2016 Kapitaalmarktenunie - Versnellen van de hervorming

Startersinitiatief van de Commissie

 

 

IP/16/3802

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar