Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija ierosina jaunu pieeju uzņēmumu maksātnespējas jautājumam Eiropā: veicināt agrīnu pārstrukturēšanu, lai atbalstītu izaugsmi un saglabātu darbavietas

Strasbūrā, 2016. gada 22. novembrī

Eiropas Komisija šodien pirmo reizi nāk klajā ar Eiropas noteikumiem par uzņēmumu maksātnespēju.

Labi funkcionējošām maksātnespējas un pārstrukturēšanas sistēmām ir izšķirīga nozīme ekonomikas izaugsmes atbalstīšanā un darbvietu radīšanā. Šī iniciatīva finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem sniegs lielākas iespējas pārstrukturēties jau agrīnā posmā, lai novērstu bankrotu un nepieļautu darbinieku atlaišanu. Tā nodrošinās, ka uzņēmējiem ir otra iespēja veikt uzņēmējdarbību pēc bankrota. Tā arī nodrošinās efektīvākas maksātnespējas procedūras visā ES.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica: "Mēs vēlamies palīdzēt uzņēmumiem laikus pārstrukturēties, lai varētu glābt darbvietas un saglabāt vērtību. Mēs arī vēlamies atbalstīt uzņēmējus, kuri piedzīvojuši neveiksmi, lai tie ātrāk atkal nostātos uz kājām un mēģinātu vēlreiz, būdami pieredzes bagātāki."

Valdis Dombrovskis – Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kura pārziņā ir eiro un sociālais dialogs, kā arī finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība, sacīja: "Nepilnības un atšķirības valstu maksātnespējas regulējumā rada šķēršļus kapitāla brīvai apritei ES. Kapitāla tirgu savienības izveides procesā ir svarīgi maksātnespējas regulējumu padarīt efektīvāku. Pašreizējā priekšlikuma mērķis ir dzīvotspējīgiem uzņēmumiem sniegt agrīnu pārstrukturēšanas iespēju, saglabājot vērtību un darbavietas, un godīgiem uzņēmējiem dot otru iespēju pēc bankrota pārvarēšanas. Tas palīdzēs nodrošināt dinamiskāku uzņēmējdarbības vidi, samazināt izvairīšanos no riska un veicināt inovācijas.”

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jurova norādīja: "Katru gadu ES bankrotē 200 000 uzņēmumu, un tā rezultātā darbvietas zaudē 1,7 miljoni iedzīvotāju. To bieži varētu novērst, ja mums būtu efektīvākas maksātnespējas un pārstrukturēšanas procedūras. Ir pēdējais laiks sniegt uzņēmējiem otru iespēju atjaunot uzņēmējdarbību, pilnīgi atbrīvojot viņus no parādiem laikposmā, kas nepārsniedz trīs gadus.”

Šī iniciatīva ir svarīgs kapitāla tirgu savienības rīcības plāna un vienotā tirgus stratēģijas mērķis. Tā palīdzēs novērst svarīgus šķēršļus kapitāla tirgu attīstībai ES, nodrošinot juridisko noteiktību pārrobežu ieguldītājiem un uzņēmumiem, kas darbojas visā ES. Jaunie noteikumi palīdzēs piesaistīt ieguldītājus, radīt un saglabāt darbavietas, kā arī palīdzēt valstīm absorbēt ekonomiskos satricinājumus. Patlaban pārāk daudzi finansiālās grūtībās nonākuši dzīvotspējīgi uzņēmumi tiek virzīti uz likvidāciju, nevis uz agrīnu pārstrukturēšanu, un ļoti nedaudziem godīgiem uzņēmējiem tiek dota otra iespēja.

Priekšlikums ir arī laba vēsts attiecībā uz finanšu stabilitāti, jo efektīvas pārstrukturēšanas procedūras novērsīs to, ka uzņēmumi neatmaksā aizdevumus bankām, un palīdzēs risināt jautājumu par ienākumus nenesošu aizdevumu augsto līmeni ES banku sektora daļās. Tas savukārt ļaus bankām piešķirt vairāk aizdevumu patērētājiem un uzņēmumiem.

Ierosinātā direktīva ir vērsta uz trim galvenajiem elementiem:

  • kopīgi principi attiecībā uz agrīnu pārstrukturēšanas mehānismu izmantošanu, kas palīdzēs uzņēmumiem turpināt darbību un saglabāt darbavietas.
  • Noteikumi, kas ļauj uzņēmējiem saņemt otru iespēju, jo tie būs pilnīgi atbrīvoti no sava parāda laikposmā, kas nepārsniedz 3 gadus. Pašlaik puse eiropiešu saka, ka viņi neuzsāktu uzņēmējdarbību, jo baidās no neveiksmes.
  • Mērķtiecīgi dalībvalstīm paredzēti pasākumi, ar kuriem uzlabot maksātnespējas, pārstrukturēšanas un budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru efektivitāti. Tas daudzās dalībvalstīs samazinās procedūru pārmērīgo ilgumu un izmaksas, kas rada juridisku nenoteiktību kreditoriem un ieguldītājiem un zemus nesamaksāto parādu atgūšanas rādītājus.

Šie jaunie noteikumi ievēros šādu galveno principu, lai nodrošinātu, ka maksātnespējas un pārstrukturēšanas mehānismi ir saskaņoti un efektīvi visā ES.

  • Finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, jo īpaši MVU, būs piekļuve agrīnās brīdināšanas instrumentiem, kuru mērķis ir konstatēt uzņēmējdarbībai aizvien nelabvēlīgākus apstākļus un nodrošināt pārstrukturēšanu agrīnā posmā.
  • Elastīgs preventīvās pārstrukturēšanas mehānisms vienkāršos ilgas, sarežģītas un dārgas tiesvedības. Vajadzības gadījumā ir jāiesaista valsts tiesas, lai nodrošinātu ieinteresēto personu intereses.
  • Debitoram uz noteiktu laiku (ne vairāk kā uz četriem mēnešiem) tiks piešķirta “atelpa” no izpildes pasākumu piemērošanas, lai veicinātu sarunas un veiksmīgu pārstrukturēšanu.
  • Atsevišķi mazākuma kreditori un akcionāri nevarēs bloķēt pārstrukturēšanas plānus, bet to likumīgās intereses tiks aizsargātas.
  • Jaunais finansējums tiks īpaši aizsargāts, šādi palielinot sekmīgas pārstrukturēšanas izredzes.
  • Ar preventīvajām pārstrukturēšanas procedūrām tiks nodrošināta darba ņēmēju darba tiesību pilnīga aizsardzība saskaņā ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem.
  • Apmācība, maksātnespējas procesa administratoru un tiesu specializācija, kā arī tehnoloģiju izmantošana (piemēram, prasījumu iesniegšana tiešsaistē, paziņojumi kreditoriem) uzlabos maksātnespējas un pārstrukturēšanas procedūru efektivitāti un ilgumu.

Priekšvēsture

2015. gada Maksātnespējas regula ir vērsta uz jurisdikcijas un tiesību aktu konfliktu risināšanu pārrobežu maksātnespējas procedūrās, un nodrošina ar maksātnespēju saistītu spriedumu atzīšanu visā ES. Ar to netiek saskaņotas dalībvalstu maksātnespējas materiālo tiesību normas.

Pārskatot to, kā tiek īstenots 2014. gada ieteikums par pārstrukturēšanu un otrās iespējas došanu, tika secināts, ka, neraugoties uz reformām maksātnespējas jomā, noteikumi joprojām ir atšķirīgi un dažās valstīs tie joprojām ir neefektīvi. Vairākās dalībvalstīs nav iespējams pārstrukturēt uzņēmumu, pirms tas kļūst maksātnespējīgs. Attiecībā uz otro iespēju joprojām ir būtiskas atšķirības, kas saistītas ar noslēgšanas laikposma ilgumu.

Šādas atšķirības dalībvalstu tiesiskajos regulējumos rada juridisko nenoteiktību, papildu izmaksas ieguldītājiem, kad tie novērtē risku, mazāk attīstītiem kapitāla tirgiem, kā arī pastāvošus šķēršļus dzīvotspējīgu uzņēmumu, tostarp pārrobežu uzņēmumu grupu efektīvai pārstrukturēšanai Eiropas Savienībā.

Šajā saistībā 2015. gada kapitāla tirgu savienības rīcības plānā paredzēta likumdošanas iniciatīva par uzņēmumu maksātnespēju, ieskaitot agrīnu pārstrukturēšanu un otro iespēju. Šī iniciatīva ir paredzēta, lai novērstu būtiskākos šķēršļus kapitāla brīvai apritei, un balstās uz valstu režīmiem, kuri darbojas labi. Vienotā tirgus stratēģijā tika paziņots par atbalstu uzņēmējiem, izmantojot tiesību aktus, kas paredzētu tiesisko regulējumu, kurā ņemta vērā neveiksmes iespēja, neatturot uzņēmējus no jaunu ideju izmēģināšanas vēlreiz.

"Piecu priekšsēdētāju ziņojumā" par Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanu, kas tika sniegts 2015. gada jūnijā, maksātnespējas tiesību akti tika minēti starp būtiskākajām nepilnībām, kas traucē kapitāla tirgu integrācijaiu eurozonā un ārpus tās. 

Sīkāka informācija

Priekšlikums

Jautājumi un atbildes

ES faktu lapa

Valstu faktu lapas

Kapitāla tirgu savienības 2015. gada rīcības plāns

2016. gada paziņojums Kapitāla tirgu savienība – reformas paātrināšana

Komisijas jaunuzņēmumu iniciatīva

 

 

IP/16/3802

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar