Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija siūlo naujai spręsti įmonių nemokumo problemą Europoje: skatinti ankstyvą restruktūrizavimą ir taip remti ekonomikos augimą ir išsaugoti darbo vietas

Strasbūras, 2016 m. lapkričio 22 d.

Šiandien Europos Komisija pirmą kartą pateikia Europos taisyklių dėl įmonių nemokumo rinkinį.

Tinkamai veikiančios nemokumo ir restruktūrizavimo sistemos labai padeda remti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas. Ši iniciatyva padės užtikrinti daugiau galimybių finansinių sunkumų patiriančioms bendrovėms atlikti restruktūrizaciją ankstyvame etape ir taip išvengti bankroto bei būtinybės atleisti darbuotojų. Be to, pagal iniciatyvą verslininkai turės galimybę iš naujo imtis verslo po bankroto. Taip pat bus sukurtos efektyvesnės ir veiksmingesnės procedūros visoje ES.

Pirmasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Norime įmonėms padėti atlikti restruktūrizaciją laiku, kad būtų galima išsaugoti darbo vietas ir kuriamą naudą. Taip pat norime padėti suklupusiems verslininkams greičiau vėl atsistoti ant kojų ir mėginti išmintingiau imtis verslo.“

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová sakė: „Europos Sąjungoje kasmet bankrutuoja 200 000 įmonių ir dėl to prarandama 1,7 mln. darbo vietų. Dažnai to būtų galima išvengti, jei būtų taikomos veiksmingesnės nemokumo ir restruktūrizavimo procedūros. Laikas verslininkams suteikti galimybę iš naujo pradėti verslą per ne daugiau kaip trejus metus visiškai panaikinant jų skolas.“

Ši iniciatyva yra svarbus Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano ir Bendrosios rinkos strategijos elementas. Iniciatyva padės pašalinti svarbias kliūtis, trukdančias plėtoti ES kapitalo rinkas: bus užtikrintas teisinis tikrumas visoje ES veiklą vykdantiems tarptautiniams investuotojams ir bendrovėms. Naujosios taisyklės padės pritraukti investuotojų, kurti ir išsaugoti darbo vietas, taip pat padėti šalims sumažinti ekonominius sukrėtimus. Šiuo metu per daug finansinių sunkumų patiriančių gyvybingų įmonių likviduojamos, o ne restruktūrizuojamos ankstyvame etape, ir galimybę pradėti verslą iš naujo gauna per mažai verslininkų.

Pasiūlymas taip pat padės užtikrinti finansinį stabilumą, nes veiksmingos restruktūrizavimo procedūros neleis įmonėms nevykdyti banko paskolų įsipareigojimų. Tai padės mažinti didelį neveiksnių paskolų skaičių tam tikrose ES bankų sektoriaus dalyse ir kartu suteiks galimybę bankams teikti daugiau paskolų vartotojams ir įmonėms.

Siūlomoje direktyvoje dėmesys sutelkiamas į tris toliau nurodytus pagrindinius aspektus.

  • Bendri ankstyvo restruktūrizavimo sistemų, padėsiančių įmonėms tęsti veiklą ir išsaugoti darbo vietas, naudojimo principai.
  • Taisykles, pagal kurias verslininkams suteikiama antra galimybė, nes per ne daugiau nei trejus metus jų skolos bus visiškai panaikinamos. Šiuo metu pusė europiečių teigia, kad nepradėtų verslo, nes bijo, kad nepasisektų.
  • Valstybėms narėms skirtos tikslinės priemonės, kurių tikslas – didinti nemokumo, restruktūrizavimo ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrų veiksmingumą. Tai padės daugelyje valstybių narių sutrumpinti pernelyg ilgas procedūras ir sumažinti susijusias išlaidas, dėl kurių kreditoriai ir investuotojai susiduria su teisiniu netikrumu ir susigrąžinama nedaug nesumokėtų skolų.

Naujos taisyklės bus grindžiamos toliau išdėstytais pagrindiniais principais, padėsiančiais užtikrinti, kad nemokumo ir restruktūrizavimo sistemos būtų nuoseklios ir veiksmingos visoje ES.

  • Finansinių sunkumų patiriančios bendrovės, visų pirma MVĮ, galės naudotis išankstinio perspėjimo priemonėmis, leidžiančiomis nustatyti prastėjančias verslo sąlygas ir užtikrinti restruktūrizavimą ankstyvame etape.
  • Lanksčios prevencinės restruktūrizavimo sistemos padės supaprastinti ilgus, sudėtingus ir brangius teismo procesus. Prireikus, siekiant užtikrinti suinteresuotųjų subjektų interesus, turi dalyvauti nacionaliniai teismai.
  • Skolininkui tam tikrą ribotą laiką (ne daugiau nei keturis mėnesius nuo vykdymo užtikrinimo veiksmų pradžios) bus suteikta atokvėpio galimybė, siekiant palengvinti derybas ir sėkmingą restruktūrizavimą.
  • Nesutinkantys mažumos kreditoriai ir suinteresuotieji subjektai restruktūrizavimo planų blokuoti negalės, tačiau jų teisėti interesai bus apsaugoti.
  • Naujas finansavimas bus konkrečiai apsaugomas, o tai padės padidinti sėkmingo restruktūrizavimo tikimybę.
  • Vykstant prevencinio pobūdžio restruktūrizavimo procedūroms darbuotojams bus teikiama visapusiška darbo teisės apsauga pagal galiojančius ES teisės aktus.
  • Mokymai, praktikuojančių teisininkų ir teismų specializacija, taip pat technologijų naudojimas (pvz., reikalavimų teikimas internetu, pranešimai kreditoriams) padės padidinti nemokumo ir restruktūrizavimo procedūrų, taip pat procedūrų, pagal kurias suteikiama antra galimybė, veiksmingumą ir jas sutrumpinti.

Pagrindiniai faktai

2015 m. Reglamentu dėl nemokumo siekiama išspręsti jurisdikcijos ir įstatymų kolizijos tarpvalstybinėse nemokumo bylose problemą ir užtikrinamas su nemokumu susijusių sprendimų pripažinimas visoje ES. Juo nėra suderinami valstybių narių materialinės teisės aktai, susiję su nemokumu.

Peržiūrėjus 2014 m. Rekomendacijądėl restruktūrizavimo ir antros galimybės paaiškėjo, kad, nors nemokumo srityje būta reformų, kai kuriose šalyse taisyklės vis dar skiriasi ir tebėra neveiksmingos. Keliose valstybėse narėse įmonės neįmanoma restruktūrizuoti, kol ji netampa nemoki. Kalbant apie antrą galimybę, toliau išlieka nemažų biudžeto įvykdymo patvirtinimo laikotarpio trukmės skirtumų.

Dėl tokių valstybių narių teisinių sistemų skirtumų atsiranda teisinis netikrumas, investuotojai patiria papildomų išlaidų vertindami savo riziką, kapitalo rinkos yra mažiau išsivysčiusios, taip pat išlieka kliūčių, trukdančių veiksmingai restruktūrizuoti gyvybingas ES bendroves, įskaitant tarpvalstybines įmonių grupes.

Atsižvelgiant į tai, 2015 m. Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plane paskelbta teisėkūros iniciatyva dėl įmonių nemokumo, pagal kurią numatytas ankstyvas restruktūrizavimas ir galimybė verslą pradėti iš naujo. Šia iniciatyva siekiama pašalinti svarbiausias laisvo kapitalo judėjimo kliūtis ir remtis gerai besitvarkančių šalių nacionaline tvarka. Bendrosios rinkos strategijoje paskelbta, kad verslininkai bus remiami teisės aktais, kuriais bus sukurta reguliavimo aplinka, pagal kurią bus galima suklupti ir verslininkai nebus atgrasomi nuo mėginimų išmėginti naujas idėjas.

2015 m. birželio mėn. penkių pirmininkų pranešime „Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas“ nurodyta, kad nemokumo teisės sritis yra vienas svarbiausių trūkumų, trukdančių integruoti kapitalo rinkas euro zonoje ir už jos ribų.

Daugiau informacijos

Pasiūlymas

Klausimai ir atsakymai

ES informacijos suvestinė

Konkrečių šalių informacijos suvestinės

2015 m. Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų planas

2016 m. komunikatas „Kapitalo rinkų sąjunga. Spartesnė reforma

Komisijos pradedančiųjų įmonių iniciatyva

 

 

IP/16/3802

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar