Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio ehdottaa uutta lähestymistapaa eurooppalaisten yritysten maksukyvyttömyyteen: varhaisessa vaiheessa toteutettavien uudelleenjärjestelyjen edistäminen kasvun tukemiseksi ja työpaikkojen suojelemiseksi

Strasbourg 22. marraskuuta 2016

Euroopan komissio esittää tänään uudet yritysten maksukyvyttömyyttä koskevat EU:n säännöt.

Hyvin toimivilla maksukyvyttömyyttä ja uudelleenjärjestelyä koskevilla järjestelmillä on keskeinen rooli talouskasvun ja työpaikkojen luomisen tukemisessa. Aloite parantaa taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten mahdollisuuksia toteuttaa uudelleenjärjestely varhaisessa vaiheessa ja välttää näin konkurssi ja henkilöstön irtisanomiset. Se varmistaa, että yrittäjät saavat uuden mahdollisuuden harjoittaa yritystoimintaa konkurssin jälkeen. Lisäksi sen ansiosta maksukyvyttömyysmenettelyt tehostuvat EU:ssa.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi, että tavoitteena on auttaa yrityksiä, jotta ne voisivat toteuttaa uudelleenjärjestelyn ajoissa ja säilyttää näin työpaikat ja yrityksen arvon. ”Haluamme myös tukea vaikeuksiin joutuneita yrittäjiä, jotta he pääsevät nopeammin takaisin jaloilleen ja pystyvät aloittamaan yritystoiminnan uudelleen kokemuksesta viisastuneena”, Timmermans lisäsi.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan komissaarin Jyrki Kataisen mukaan uusi maksukyvyttömyyttä koskeva direktiivi vähentää epävarmuutta ja parantaa eurooppalaisten yritysten toimintaympäristöä. ”Ensiksikin rajat ylittävien esteiden poistaminen vähentää riskejä ja epävarmuutta sisämarkkinoilla toimivien yritysten ja sijoittajien kannalta. Toiseksi ehdotuksella varmistetaan, että yrittäjät saavat uuden mahdollisuuden. Tämä on olennaisen tärkeää dynaamisen liiketoimintaympäristön varmistamiseksi ja innovoinnin edistämiseksi. Näiden pääomamarkkinaunionin toimintaa parantavien toimenpiteiden tarkoituksena on lisätä eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä, edistää kasvua ja auttaa yrityksiä luomaan uusia työpaikkoja”, Katainen selitti.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová puolestaan kertoi, että joka vuosi 200 000 EU:ssa toimivaa yritystä tekee konkurssin, mikä johtaa 1,7 miljoonan työpaikan menetykseen. Tämä voitaisiin usein välttää, jos maksukyvyttömyyttä ja uudelleenjärjestelyä koskevat menettelyt olisivat tehokkaampia. ”On korkea aika antaa yrittäjille uusi mahdollisuus aloittaa liiketoiminta uudelleen vapauttamalla heidät täysin veloistaan enintään kolmen vuoden kuluessa”, Jourová totesi.

Tämä aloite on keskeinen osa pääomamarkkinaunionia koskevaa toimintasuunnitelmaa ja sisämarkkinastrategiaa. Se edistää huomattavien esteiden poistamista EU:n pääomamarkkinoiden kehityksen tieltä tarjoamalla oikeusvarmuuden rajat ylittäville sijoittajille ja EU:ssa toimiville yrityksille. Uusien sääntöjen avulla on helpompi houkutella sijoittajia, luoda ja säilyttää työpaikkoja sekä auttaa talouksia kestämään talouden häiriöitä. Tällä hetkellä liian monet taloudellisissa vaikeuksissa olevat elinkelpoiset yritykset ohjataan selvitystilaan varhaisen uudelleenjärjestelyn sijaan ja liian harvat yrittäjät saavat uuden mahdollisuuden harjoittaa liiketoimintaa.

Ehdotus on hyvä uutinen myös taloudellisen vakauden kannalta, koska tehokkaiden uudelleenjärjestelymenettelyjen ansiosta yritykset pystyvät jatkamaan lainanmaksua pankille. Lisäksi sen avulla voidaan puuttua järjestämättömien lainojen ongelmaan osassa EU:n pankkisektoria. Tämä puolestaan mahdollistaa sen, että pankit voivat myöntää enemmän lainaa kuluttajille ja yrityksille.

Direktiiviehdotuksessa keskitytään seuraaviin kolmeen tekijään:

  • uudelleenjärjestelyjen käyttöä varhaisessa vaiheessa koskevat yhteiset periaatteet, jotka auttavat yrityksiä jatkamaan toimintaansa ja säilyttämään työpaikkoja;
  • säännöt, joiden ansiosta yrittäjät saavat uuden mahdollisuuden, sillä heidät vapautettaisiin täysin veloistaan enintään kolmen vuoden kuluessa; tällä hetkellä puolet eurooppalaisista katsoo, että ei aloittaisi yritystoimintaa epäonnistumisen pelossa;
  • jäsenvaltioille suunnatut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on tehostaa maksukyvyttömyyttä, uudelleenjärjestelyä ja veloista vapauttamista koskevia menettelyjä; näin monissa jäsenvaltioissa voidaan lyhentää menettelyjen liiallista kestoa ja vähentää kustannuksia, jotka aiheuttavat velkojille ja sijoittajille oikeudellista epävarmuutta ja johtavat maksamattomien velkojen vähäiseen takaisinperintään.

Uusiin sääntöihin sisältyvät seuraavat keskeiset periaatteet sen varmistamiseksi, että maksukyvyttömyyttä ja uudelleenjärjestelyä koskevat puitteet ovat yhdenmukaisia ja tehokkaita koko EU:n alueella:

  • Taloudellisissa vaikeuksissa olevat yritykset, erityisesti pk-yritykset, voivat käyttää työkaluja, jotka varoittavat jo varhain liiketoimintatilanteen heikkenemisestä ja varmistavat, että uudelleenjärjestely toteutetaan varhaisessa vaiheessa.
  • Joustavat ja ennalta ehkäisevät uudelleenjärjestelyjä koskevat puitteet yksinkertaistavat pitkiä, monimutkaisia ja kalliita tuomioistuinmenettelyjä. Kansallisten tuomioistuinten on tarvittaessa osallistuttava menettelyyn sidosryhmien etujen turvaamiseksi.
  • Velallinen hyötyy ”hengähdystauosta”, joka saa kestää enintään neljä kuukautta täytäntöönpanotoimien alkamisesta. Tarkoituksena on helpottaa neuvotteluja ja varmistaa uudelleenjärjestelyn onnistuminen.
  • Jos vähemmistö velkojista ja osakkeenomistajista vastustaa uudelleenjärjestelyä, he eivät pysty estämään sitä, mutta heidän oikeutettuja etujaan suojellaan.
  • Erityisesti suojellaan uutta rahoitusta, mikä parantaa uudelleenjärjestelyn onnistumismahdollisuuksia.
  • Ennalta ehkäisevien uudelleenjärjestelymenettelyjen aikana työntekijät kuuluvat vahvemman työnlainsäädännön suojelun piiriin voimassa olevan EU:n lainsäädännön mukaisesti.
  • Koulutus, alan asiantuntijoiden ja tuomioistuinten erikoistuminen sekä teknologian käyttö (esim. vaateiden täyttö ja ilmoitusten lähettäminen velkojille verkossa) parantavat maksukyvyttömyys- ja uudelleenjärjestelymenettelyjen sekä uuden mahdollisuuden antamista yrittäjille koskevien menettelyjen tehokkuutta ja lyhentävät niiden kestoa.

Tausta

Vuonna 2015 annetussa maksukyvyttömyysasetuksessa keskitytään ratkaisemaan tuomioistuinten toimivaltaan ja lainsäädäntöön liittyviä riitoja rajat ylittävissä maksukyvyttömyysmenettelyissä sekä varmistetaan näihin menettelyihin liittyvien tuomioiden tunnustaminen koko EU:ssa. Sillä ei yhdenmukaisteta jäsenvaltioiden maksukyvyttömyyslainsäädäntöä.

Vuonna 2014 annetun uudelleenjärjestelyjä ja uuden mahdollisuuden tarjoamista yrittäjille koskevan suosituksen täytäntöönpanoa koskevat uudelleentarkastelut ovat osoittaneet, että maksukyvyttömyyteen liittyvistä uudistuksista huolimatta säännöissä on yhä eroavaisuuksia ja että ne ovat eräissä maissa tehottomia. Useissa jäsenvaltioissa ei ole mahdollista järjestellä liiketoimintaa uudelleen ennen kuin yritys on maksukyvytön. Yrittäjille annettavan uuden mahdollisuuden osalta voidaan todeta, että veloista vapautumisen kestossa on edelleen huomattavia eroja.

Tällaiset erot jäsenvaltioiden lainsäädännössä johtavat oikeudelliseen epävarmuuteen, sijoittajille riskien arvioinnista aiheutuviin lisäkustannuksiin, vähemmän kehittyneisiin pääomamarkkinoihin ja EU:ssa toimivien elinkelpoisten yritysten tehokasta uudelleenjärjestelyä jatkuvasti haittaaviin esteisiin, myös silloin kun on kyse rajojen yli toimivista yritysryhmistä.

Vuonna 2015 julkaistussa pääomamarkkinaunionia koskevassa toimintasuunnitelmassa ilmoitettiin yritysten maksukyvyttömyyteen liittyvästä lainsäädäntöaloitteesta, joka koskee myös varhaisen vaiheen uudelleenjärjestelyjä ja uuden mahdollisuuden antamista yrittäjille. Aloitteella pyritään poistamaan merkittävimmät pääoman vapaan liikkuvuuden esteet ja hyödyntämään hyvin toimivia kansallisia järjestelmiä. Sisämarkkinastrategiassa ilmoitettiin, että yrittäjiä tuetaan lainsäädännöllä tarjoamalla sellainen sääntely-ympäristö, jossa epäonnistuminen hyväksytään niin, että yrittäjiä ei estetä toteuttamasta uusia ideoita.

Kesäkuussa 2015 julkaistussa viiden puheenjohtajan kertomuksessa ”Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely” mainittiin maksukyvyttömyyteen liittyvä lainsäädäntö yhtenä huomattavimmista pullonkauloista, jotka estävät pääomamarkkinoiden yhdentymistä euroalueella ja sen ulkopuolella.

Lisätietoja:

Ehdotus

Kysymyksiä ja vastauksia

EU-tiedote

Maakohtaiset tiedotteet

Pääomamarkkinaunionia koskeva vuoden 2015 toimintasuunnitelma

Vuoden 2016 tiedonanto ”Pääomamarkkinaunioni – Vauhtia uudistuksiin”

Startup-yrityksiä koskeva komission aloite

 

 

IP/16/3802

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar