Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku Euroopa ettevõtjate maksejõuetuse paremaks reguleerimiseks: eesmärk on edendada varajast restruktureerimist, et toetada majanduskasvu ja kaitsta töökohti

Strasbourg, 22. november 2016

Euroopa Komisjon esitleb täna Euroopa õigusnorme, millega hakatakse reguleerima ettevõtjate maksejõuetust.

Hästi toimiv maksejõuetus- ja restruktureerimiskord on majanduskasvu ja töökohtade loomise toetamise seisukohast väga oluline. Uute normidega antakse finantsraskustesse sattunud äriühingutele rohkem võimalusi oma tegevust juba varases etapis ümber korraldada, et vältida pankrotti ja töötajate koondamist. Nendega tagatakse, et ettevõtjad saavad pärast pankrotti uue võimaluse äritegevust alustada. Samuti toovad need kogu ELis kaasa tõhusamad ja tulemuslikumad maksejõuetusmenetlused.

Esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Soovime aidata äriühingutel nende tegevust õigel aja restruktureerida, et säilitada töökohti ja väärtusi. Samuti soovime toetada ebaõnnestunud ettevõtjaid, et nad saaksid kiiremini taas jalule tõusta ja saadud õppetundi arvesse võttes uuesti proovida.“

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová ütles: „Igal aastal läheb ELis pankrotti 200 000 firmat, mille tõttu kaob 1,7 miljonit töökohta. Sageli oleks seda võimalik vältida, kui rakendada tõhusamat maksejõuetus- ja restruktureerimiskorda. Ettevõtjatele aga tuleks anda teine võimalus äritegevust alustada, vabastades nad kuni kolme aasta pärast täielikult võlgadest.“

Selleteemaline algatus on üks kapitaliturgude liidu tegevuskava ja ühtse turu strateegia põhieesmärke. Sellega kõrvaldatakse olulised tõkked, mis takistavad ELi kapitaliturgude arengut, andes piiriülestele investoritele ja ELis tegutsevatele äriühingutele rohkem õiguskindlust. Uued normid aitavad ligi tõmmata investoreid, luua ja säilitada töökohti ning riikidel majandusšokkidega paremini toime tulla. Praegu lähevad liiga paljud finantsraskustesse sattunud elujõulised äriühingud likvideerimisele, selle asemel et alustada juba varases etapis restruktureerimist, ning liiga vähesed ettevõtjad saavad teise võimaluse äritegevusega jätkata.

Ettepanekuga suurendatakse ka finantsstabiilsust, sest tõhusad restruktureerimismenetlused ei lase äriühingutel pangalaenude tagasimaksmisega viivitada ja aitavad teatavates ELi pangandussektori osades vähendada viivislaenude suurt mahtu. See omakorda võimaldab pankadel tarbijatele ja äriühingutele rohkem laenu anda.

Kavandatavas direktiivis keskendutakse kolmele põhiteemale:

  • Varajase restruktureerimise raamistike kasutamise ühised põhimõtted, et aidata äriühingutel jätkata oma tegevust ja säilitada töökohad.
  • Normid, mis võimaldavad anda ettevõtjatele teise võimaluse, vabastades nad kuni kolme aasta pärast täielikult võlgadest. Praeguse seisuga väidab pool eurooplastest, et nad ei alustaks ettevõtlusega hirmust läbikukkumise ees.
  • Liikmesriikidele suunatud meetmed, millega suurendatakse maksejõuetus-, restruktureerimis- ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse tõhusust. Nende meetmetega vähendatakse mitmes liikmesriigis menetluste liigset pikkust ja ülemääraseid kulusid, mis on põhjustanud võlausaldajate ja investorite jaoks õiguskindlusetust ning tasumata võlgade tagasimaksmise madala määra.

Uute normide aluseks on järgmised olulised põhimõtted, millega tagada kogu ELis maksejõuetus- ja restruktureerimisraamistike ühtsus ja tõhusus.

  • Finantsraskustes äriühingud, eelkõige VKEd, saavad kasutada varajase hoiatamise vahendeid, mis hoiatavad ettevõtlusolukorra halvenemise eest ja tagavad, et restruktureerimist alustatakse varajases etapis.
  • Paindlikud ennetava restruktureerimise raamistikud lihtsustavad pikki, keerukaid ja kulukaid kohtumenetlusi. Vajaduse korral tuleb sidusrühmade huvide kaitseks kaasata liikmesriikide kohtuid.
  • Võlgnikule antakse alates täitemeetme võtmisest kuni neljakuuline „hingamisruum“, et hõlbustada läbirääkimisi ja edukat restruktureerimist.
  • Eriarvamusel võlausaldajate ja sidusrühmade vähemusel ei ole võimalik restruktureerimiskavu blokeerida, kuid nende õigustatud huvid on kaitstud.
  • Eriti kaitstakse täiendavat rahastamist, mis peaks suurendama restruktureerimise õnnestumist.
  • Kogu ennetava restruktureerimise menetluse käigus kohaldatakse töötajate suhtes kehtivast ELi õigusest tulenevat täielikku tööõiguse kaitset.
  • Koolitused, õigustöötajate ja kohtute spetsialiseerumine ning tehnoloogia kasutamine (nt nõuete esitamine ja võlausaldajate teavitamine interneti kaudu) suurendavad maksejõuetus-, restruktureerimis- ja teise võimaluse andmise menetluse tõhusust ning lühendavad nende kestust.

Taust

2015. aastal vastu võetud maksejõuetusmääruses käsitletakse eelkõige piiriülestes maksejõuetusmenetlustes tekkivate kohtualluvuse ja õigusnormide konfliktide lahendamist. Samuti tagatakse sellega maksejõuetusotsuste tunnustamine kogu ELis. Määrusega ei ühtlustata liikmesriikide maksejõuetusealast materiaalõigust.

Restruktureerimist ja teise võimaluse andmist käsitleva 2014. aasta soovituse rakendamise läbivaatamine näitas, et hoolimata maksejõuetuse valdkonna reformidest on mõnes riigis sellealased õigusnormid endiselt ebatõhusad ja teistest erinevad. Mitmes liikmesriigis ei ole võimalik äriühingut enne selle maksejõuetuks muutumist restruktureerida. Seoses teise võimaluse andmisega on endiselt olulisi erinevusi maksekohustustest vabastamise perioodi kestuses.

Sellised erinevused liikmesriikide õigusraamistikes põhjustavad õiguskindlusetust, suurendavad investorite kulusid riskide hindamisel, pärsivad kapitaliturgude arengut ja takistavad ELis tegutsevate elujõuliste äriühingute, sealhulgas piiriüleste ettevõtjate rühmade tõhusat restruktureerimist.

Sellega seoses kuulutati kapitaliturgude liidu 2015. aasta tegevuskavas välja seadusandlik algatus ettevõtjate maksejõuetuse, sealhulgas varajase restruktureerimise ja teise võimaluse andmise kohta. Eesmärk oli kõrvaldada kapitali vaba liikumise ees olevad kõige olulisemad takistused ja lähtuda liikmesriikide hästi toimivatest süsteemidest. Ühtse turu strateegias lubati toetust ettevõtjatele, luues õiguskeskkonna, mis jätab ettevõtjatele võimaluse ebaõnnestumiseks, ilma et nad loobuksid katsetamast uusi ideid.

2015. aasta juunis avaldatud viie juhi aruandes Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimise kohta nimetati maksejõuetusõiguse valdkonda üheks peamiseks kitsaskohaks, mis takistab kapitaliturgude integreerimist euroalal ja sellest väljaspool. 

Lisateave:

Ettepanek

Küsimused ja vastused

ELi teabeleht

Riigipõhised teabelehed

Kapitaliturgude liidu 2015. aasta tegevuskava

2016. aasta teatis „Kapitaliturgude liit – reformi kiirendamine“

Komisjoni idufirmasid käsitlev algatus

 

 

IP/16/3802

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar