Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise navrhuje nový přístup k řešení platební neschopnosti podniků založený na včasné restrukturalizaci přinášející růst a ochranu pracovních míst

Štrasburk 22. listopadu 2016

Evropská komise dnes vůbec poprvé předkládá soubor evropských pravidel pro platební neschopnost podniků.

Dobře fungující systémy pro insolvenční řízení a restrukturalizaci jsou klíčem k podpoře hospodářského růstu a tvorby pracovních míst. Tato iniciativa poskytne podnikům ve finančních obtížích více možností provést včasnou restrukturalizaci, a předejít tak úpadku a propouštění zaměstnanců. Zajistí, aby podnikatelé poté, co se dostali do úpadku, dostali druhou šanci na podnikání. Rovněž to povede k zajištění účinnějších a účelnějších insolvenčních řízení v celé EU.

První místopředseda Komise Frans Timmermans k tomu uvedl: „Chceme podnikům pomoci s včasnou restrukturalizací, aby byla ochráněna pracovní místa a zachovány hodnoty. Chceme také pomoci neúspěšným podnikatelům, aby se rychleji postavili na vlastní nohy a opět se pustili, tentokrát rozvážněji, do podnikání.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová poznamenala: „V EU končí každoročně v úpadku 200 000 firem, což vede k zániku 1,7 milionu pracovních míst. Tomu by se často dalo zabránit, pokud bychom měli k dispozici účinnější postupy pro insolvenční řízení a restrukturalizaci. Je nejvyšší čas dát podnikatelům druhou šanci na nové podnikání a nabídnout jim úplné prominutí dluhu nejpozději do tří let.“

Tato iniciativa je hlavním výstupem akčního plánu unie kapitálových trhů a strategie jednotného trhu. Přispěje k odstranění významných překážek rozvoje kapitálových trhů tím, že poskytne právní jistotu přeshraničním investorům a společnostem působícím v celé EU. Nová pravidla pomohou přilákat investory, vytvořit a zachovat pracovní místa a také usnadní absorpci hospodářských šoků. V současné době dochází k tomu, že řada životaschopných společností ve finančních obtížích namísto včasné restrukturalizace směřuje k likvidaci a druhou šanci dostává příliš málo podnikatelů.

Uvedený návrh je dobrou zprávou také z hlediska finanční stability, protože účinné postupy pro restrukturalizaci zabrání tomu, aby se podniky ocitly v platební neschopnosti kvůli bankovním úvěrům, a pomohou vyřešit problém vysoké míry úvěrů v selhání v některých částech bankovního sektoru EU. To pro změnu umožní bankám, aby více půjčovaly spotřebitelům a podnikům.

Navrhovaná směrnice se soustředí na tři zásadní prvky:

  • Společné zásady pro využívání rámce pro včasnou restrukturalizaci, který podnikům pomůže pokračovat v činnosti a zachovat pracovní místa.
  • Pravidla, která podnikatelům nabídnou druhou šanci, jelikož budou nejpozději do tří let zcela osvobozeni od svých dluhů. V současnosti polovina Evropanů tvrdí, že by nezaložili podnik kvůli obavě z neúspěchu.
  • Cílená opatření členských států zaměřená na zvýšení efektivity insolvenčního řízení, restrukturalizace a postupů pro prominutí dluhu. To omezí nepřiměřenou délku a náklady, které tyto postupy obnášejí v řadě členských států a jež způsobují, že věřitelé a investoři nemají právní jistotu, a vedou k nízké míře výtěžnosti nezaplacených dluhů.

Nová pravidla budou dodržovat následující klíčovou zásadu, aby se zajistila soudržnost a účinnost rámců pro platební neschopnost a restrukturalizaci napříč celou EU:

  • Podniky ve finančních obtížích, zejména pak malé a střední podniky, budou mít k dispozici nástroje pro včasné varování, které dokáží odhalit zhoršující se situaci podniku a zajistit restrukturalizaci v rané fázi.
  • Díky pružným preventivním rámcům pro restrukturalizaci dojde ke zjednodušení zdlouhavých, složitých a nákladných soudních řízení. Pokud je to nezbytné, musí se vnitrostátní soudy zasadit o ochranu zájmů zainteresovaných stran.
  • Dlužník bude moci využít krátkodobou „dobu hájení“ trvající maximálně čtyři měsíce od přijetí donucovacího opatření, aby se usnadnilo vyjednávání a úspěšná restrukturalizace.
  • Nesouhlasící menšina věřitelů a akcionářů nebude moci zablokovat plán na restrukturalizaci, avšak jejich legitimní zájmy budou ochráněny.
  • Ochrana bude zaručena zejména v případě nového financování, což zvýší šance na úspěšnou restrukturalizaci.
  • Díky postupům pro preventivní restrukturalizaci budou pracovníci více chráněni pracovním právem v souladu se stávajícími právními předpisy EU.
  • Dojde ke zvýšení účelnosti a rychlosti insolvenčních řízení, postupů restrukturalizace a druhé šance, zejména díky školení a specializaci právníků a soudců a také využitím technologie (např. vyplňování žádostí a oznámení věřitelům online).

Souvislosti

Nařízení o insolvenčním řízení z roku 2015 se zaměřuje na řešení sporů o příslušnosti a kolizních norem v přeshraničních insolvenčních řízeních a zaručuje vymahatelnost rozsudků týkajících se platební neschopnosti v celé EU. Uvedené nařízení neharmonizuje hmotněprávní insolvenční předpisy jednotlivých členských států.

Přezkum provádění doporučení z roku 2014 o restrukturalizaci a druhé šanci ukázal, že navzdory reformám v oblasti insolvence se pravidla v některých zemích výrazně liší a jsou neúčinná. V některých členských státech nelze podnik restrukturalizovat dříve, než se dostane do platební neschopnosti. Pokud jde o druhou šanci, přetrvávají výrazné rozdíly v oblasti trvání lhůty pro prominutí dluhu.

Tyto rozdíly mezi právními rámci členských států přispívají k právní nejistotě, dodatečným nákladům pro investory při hodnocení rizik, menšímu rozvoji kapitálových trhů a vytrvale brání účinné restrukturalizaci životaschopných společností v EU, včetně přeshraničních skupin podniků.

V této souvislosti byla v rámci akčního plánu unie kapitálových trhů oznámena legislativní iniciativa týkající se platební neschopnosti podniků, včetně včasné restrukturalizace a druhé šance. Cílem této iniciativy je na základě vnitrostátních režimů, které se osvědčily, odstranit nejdůležitější překážky volného toku kapitálu. V rámci strategie jednotného trhu byla oznámena podpora podnikatelům, kterou zaručí právní předpis poskytující regulační prostředí pro zvládnutí úpadku, jež by zároveň podnikatele neodradilo od zahájení nového podnikání.

Ve „zprávě pěti předsedů“ týkající se dokončení evropské hospodářské a měnové unie z června 2015 bylo insolvenční právo uvedeno mezi nejvýznamnějšími problémy, které brání integraci kapitálových trhů v eurozóně i mimo ni. 

Další informace:

Návrh

Otázky a odpovědi

Informační přehled týkající se EU

Informační přehledy pro jednotlivé země

Akční plán unie kapitálových trhů 2015

Sdělení z roku 2016 nazvané  „Unie kapitálových trhů – urychlení reforem“

Iniciativa Komise zaměřená na začínající podniky

 

 

IP/16/3802

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar