Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията предлага нов подход към несъстоятелността на предприятията в Европа: насърчаване на ранно преструктуриране в подкрепа на растежа и запазването на работните места

Страсбург, 22 ноември 2016 r.

Днес Европейската комисия представя за първи път набор от европейски правила относно предприятията в несъстоятелност.

Наличието на добре функциониращи системи, уреждащи несъстоятелността и преструктурирането, е от основно значение за подпомагането на икономическия растеж и създаването на работни места. Тази инициатива ще увеличи възможностите за дружествата, изпитващи финансови затруднения, да се преструктурират на ранен етап, така че да се предотвратят обявяването на фалит и съкращаването на персонал. Тя ще гарантира, че предприемачите получават още един шанс да се занимават с бизнес след обявяването на фалит. Това ще доведе до по-ефективни и по-ефикасни процедури в целия ЕС.

Първият заместник-председател Франс Тимерманс заяви: Искаме да помогнем на предприятията да се преструктурират във времето, така че работните места и стойността да могат да се запазят. Освен това искаме да помогнем на предприемачите, които не успеят да се изправят на крака по-бързо, да излязат от тази ситуация и да опитат отново, като подходят по-разумно.“

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова заяви: „Всяка година 200 000 предприятия в ЕС фалират, което води до загубата на 1,7 милиона работни места. В много случаи това би могло да бъде избегнато, ако разполагаме с по-ефикасни процедури за несъстоятелност и преструктуриране. Крайно време е да дадем на предприемачите втори шанс да започнат отново бизнес чрез безусловно освобождаване от дълговете им в рамките на максимален период от три години.“

Тази инициатива е ключов елемент от плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари и стратегията за единния пазар. Тя ще спомогне за премахването на сериозни пречки пред развитието на капиталовите пазари в ЕС, като осигури правна сигурност за инвеститорите и дружествата, извършващи дейност в различни държави от Съюза. Благодарение на новите правила ще се привлекат инвеститори и ще се създадат и запазят работни места, а икономиките ще могат да поемат икономически сътресения. Понастоящем прекалено много жизнеспособни дружества, които изпитват финансови затруднения, биват насочвани към процедура на ликвидация вместо към ранно преструктуриране и твърде малко на брой предприемачи получават втори шанс.

Също така предложението представлява добра новина за финансовата стабилност, тъй като благодарение на ефикасни процедури за преструктуриране предприятията няма да се окажат в невъзможност да обслужват заемите си към банките. Освен това тези процедури ще спомогнат за отстраняване на проблема с високите нива на необслужвани заеми в части от банковия сектор на ЕС. Това, от своя страна, ще даде възможност на банките да отпускат повече заеми на потребителите и предприятията.

Предлаганата директива е съсредоточена върху три основни елемента:

  • общи принципи относно използването на нормативните уредби за ранно преструктуриране, които ще помогнат на дружествата да продължат дейността си и да запазят работните места.
  • правила, които ще позволят на предприемачите да се възползват от втори шанс, като бъдат безусловно освободени от задълженията си след максимален период от три години. Понастоящем половината от европейците заявяват, че не биха започнали бизнес, защото се страхуват от провал.
  • целенасочени мерки за държавите членки за въвеждането на по-ефикасни процедури за несъстоятелност, преструктуриране и освобождаване от задължения. Така ще се съкрати прекомерната продължителност на процедурите в много държави членки и ще се намалят разходите за тях, което създава правна несигурност за инвеститорите и води до ниски равнища на събиране на вземанията във връзка с непогасени задължения.

Новите правила ще съблюдават следните ключови принципи, за да се гарантира, че нормативните уредби относно несъстоятелността и преструктурирането са последователни и ефикасни в целия ЕС:

  • Дружествата с финансови затруднения, особено МСП, ще имат достъп до инструменти за ранно предупреждение, чрез които ще се установява влошаването на бизнес ситуацията и ще се извършва преструктуриране на ранен етап.
  • Чрез въвеждането на гъвкави нормативни уредби относно превантивното преструктуриране ще се опростят дългите, сложни и скъпоструващи съдебни производства. При необходимост трябва да участват и националните съдилища, за да защитят интересите на акционерите.
  • Длъжникът ще разполага с ограничено време — най-много четири месеца от правоприлагащите действия, в което „да си поеме дъх“ т.е. да съдейства при воденето на преговорите и да извърши успешно преструктуриране.
  • Несъгласните кредитори и акционери, които са малцинство, няма да могат да блокират плановете за преструктуриране, но законните им интереси ще бъдат защитени.
  • Новото финансиране ще бъде обезпечено по специален начин, което ще увеличи шансовете за успешно преструктуриране.
  • Благодарение на процедурите за превантивно преструктуриране работниците ще се ползват с пълна закрила съгласно трудовото законодателство в съответствие с действащото законодателство на ЕС.
  • Процедурите за несъстоятелност, преструктуриране и втори шанс ще станат по-ефикасни, а продължителността им ще бъде рационализирана чрез обучения, специализиране на работещи в областта и съдилища и използване на технологии (например подаване на искове и уведомяване на кредитори онлайн).

Контекст

При Регламента за несъстоятелността от 2015 г. акцентът се поставя върху решаването на спорове за компетентност и стълкновения на закони при трансгранични съдебни производства за несъстоятелност. С него се осигурява признаването на съдебните решения, свързани с несъстоятелност, в целия ЕС. Този регламент не хармонизира материалноправните закони на държавите членки относно несъстоятелността.

При прегледа на изпълнението на препоръката от 2014 г. относно преструктурирането и предоставянето на втори шанс беше установено, че въпреки реформите в сферата на несъстоятелността правилата в някои държави продължават да се различават и да бъдат неефикасни. В няколко държави членки не е възможно да се извърши преструктуриране на предприятие, преди то да бъде обявено в несъстоятелност. Що се отнася до предоставянето на втори шанс, все още са налице съществени несъответствия във връзка с продължителността на периода на освобождаване от задължения.

Тези разлики в нормативните уредби на държавите членки създават правна несигурност, допълнителни разходи за инвеститорите при оценяването на рисковете за тях, по-слабо развити капиталови пазари и трайни пречки пред ефикасното преструктуриране на жизнеспособни дружества в ЕС, включително на международни групи от предприятия.

В този контекст в плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари от 2015 г. беше обявена законодателна инициатива относно несъстоятелността на предприятията, включваща ранно преструктуриране и предоставянето на втори шанс. Инициативата е предназначена да отстрани най-значителните пречки пред свободното движение на капитали и се основава на национални режими, които функционират добре. В стратегията за единния пазар беше обявено, че ще бъде осигурена подкрепа за предприемачите чрез законодателство, създаващо регулаторна среда, която приема неуспеха, без да демотивира предприемачите да опитват отново нови идеи.

Докладът на петимата председатели относно завършването на изграждането на европейския икономически и паричен съюз, разпространен през юни 2015 г., посочва законодателството относно несъстоятелността като една от най-съществените пречки пред интегрирането на капиталовите пазари в евро зоната и отвъд нея. 

За повече информация:

Предложение

Въпроси и отговори

Информационен фиш за ЕС

Информационни фишове по държави

План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари от 2015 г.

Съобщение от 2016 г. относно съюза на капиталовите пазари — ускоряване на реформата

Инициатива на Комисията за стартиращите предприятия

 

 

IP/16/3802

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar