Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ett stärkt finansiellt system: Nya EU-bestämmelser om återhämtning och resolution av centrala motparter

Bryssel den 28 november 2016

EU-kommissionen föreslår i dag nya bestämmelser för att säkerställa att systemiska marknadsinfrastrukturer i det finansiella systemet, s.k. centrala motparter (CCP), kan hanteras effektivt när något går fel.

En central motpart fungerar som mellanhand till båda sidor av en transaktion i ett finansiellt instrument, t.ex. obligationer, aktier, derivat och råvaror (t.ex. jordbruksprodukter, olja och naturgas). Centrala motparter bidrar i hög grad till att minska antalet risker och kopplingar i hela det finansiella systemet. De hjälper finansföretag och slutanvändare, t.ex. företag, att hantera sina affärsrisker. De centrala motparternas betydelse i Europa och globalt har nästan fördubblats sedan G20-gruppens efter finanskrisen fastställde att OTC-derivat ska clearas via centrala motparter. En stor andel av de globala utestående derivatkontrakten, som uppgår till 500 biljoner euro, clearas genom 17 centrala motparter i Europa.

Redan i dag har EU höga regleringsstandarder för centrala motparter, som fastställs i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer (Emir, se MEMO/12/232). Det finns dock inga EU-bestämmelser för det osannolika fallet att en central motpart skulle fallera eller få andra allvarliga problem och det därför skulle krävas återhämtning eller resolution under ordnade former. Dagens förslag syftar till att inrätta en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter som är systemviktiga för det finansiella systemet. Därmed kommer de centrala motparternas kritiska funktioner att kunna bevaras, samtidigt som den finansiella stabiliteten upprätthålls och man kan undvika att kostnaderna för omstrukturering och resolution av fallerande centrala motparter belastar skattebetalarna.

– Detta förslag kommer att stärka Europas finansiella system ännu mer och kommer att skydda skattebetalarna genom att säkerställa att vi kan hantera situationen om en central motpart får problem, säger EU-kommissionär Valdis Dombrovskis, som ansvarar för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. Det här är viktigt, eftersom centrala motparter är en kritisk del av vårt finansiella system och hjälper företagen att hantera sina risker. Förslaget kommer att komplettera den förstärkta reglering av derivatmarknaderna, som vi införde efter krisen.

– Centrala motparter verkar över gränser och har en kritisk funktion när det gäller att minska riskerna i hela det finansiella systemet, säger EU-kommissionär Jyrki Katainen, som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Även om det är mycket osannolikt med fallissemang hos en central motpart måste vi förbereda oss, så att vi kan hantera sådana situationer och har de bestämmelser som behövs. Dagens förslag är viktig för att säkerställa förtroendet för vårt finansiella system.

Finanskrisen visade tydligt att viktiga finansinstituts fallissemang kan orsaka kritiska problem i resten av det finansiella systemet och ha negativ inverkan på tillväxten i hela ekonomin. Det är viktigt att myndigheter i Europa har befogenhet att träda in när en central motpart fallerar och kan hantera det under ordnade former.

Huvudpunkter i förslaget

Förslaget liknar bestämmelserna om återhämtning och resolution av banker (direktivet om återhämtning och resolution av banker– BRRD) och baseras på internationella standarder. De centrala motparternas verksamhet skiljer sig dock i hög grad från bankernas, och därför omfattar förslaget särskilda verktyg som är bättre anpassade till centrala motparters obeståndsförfaranden och arbetssätt, särskilt när det gäller att avgöra hur förluster ska fördelas.

Enligt förslaget ska centrala motparter och myndigheter förbereda sig inför problem, ingripa tidigt för att avvärja problem och träda in när något går fel.

Förberedande och förebyggande åtgärder

Enligt förslaget ska centrala motparter utarbeta återhämtningsplaner, som omfattar åtgärder för att klara varje form av finansiella svårigheter som överstiger deras resurser för obeståndsförfaranden och andra krav enligt Emir. Några sådana exempel är obestånd hos den centrala motpartens clearingmedlemmar eller andra risker och förluster som den centrala motparten utsätts för, t.ex. bedrägerier eller cyberattacker. Återhämtningsplanerna bör ses över av den centrala motpartens tillsynsmyndighet.

Myndigheter som ansvarar för resolution av centrala motparter (s.k. resolutionsmyndigheter) ska utarbeta resolutionsplaner för hur centrala motparter ska omstruktureras och deras kritiska funktioner upprätthållas i det osannolika fallet av fallissemang.

Tidigt ingripande

Genom tidigt ingripande kan det säkras att finansiella svårigheter åtgärdas så fort de uppstår och att problem kan undvikas. Tillsynsmyndigheterna för centrala motparter får särskilda befogenheter att ingripa i de centrala motparternas verksamhet när deras livskraft riskeras, men innan de fallerar, eller om deras handlingar kan hota den allmänna finansiella stabiliteten. Tillsynsmyndigheterna kan också ålägga en central motpart att vidta särskilda åtgärder i sin återhämtningsplan eller ändra sin affärsstrategi eller sin rättsliga eller operativa struktur.

Befogenheter och verktyg för resolution

I linje med riktlinjerna från rådet för finansiell stabilitet kommer en central motpart att bli föremål för resolution när den fallerar eller sannolikt kan komma att fallera, när det inte finns något alternativ från den privata sektorn som kan avvärja obestånd och när den centrala motpartens fallissemang skulle äventyra allmänna intressen och den finansiella stabiliteten. En central motpart kan också bli föremål för resolution även om villkoren ovan inte uppfylls, ifall ytterligare återhämtningsåtgärder skulle kunna hota den finansiella stabiliteten.

Samarbete mellan nationella myndigheter

Centrala motparter är gränsöverskridande till sin natur, och de största centrala motparterna verkar internationellt. Det är viktigt att myndigheter samarbetar över gränser för att vid behov säkerställa en effektiv planering och resolution under ordnade former. Genom förslaget inrättas s.k. resolutionskollegier för alla centrala motparter. Resolutionskollegierna ska omfatta alla berörda myndigheter, såsom Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska bankmyndigheten (EBA).

De befintliga kollegierna enligt Emir och de nya resolutionskollegierna bör gemensamt utföra de särskilda uppgifter som de tilldelas enligt denna förordning. Esma kommer att främja gemensamma åtgärder och utföra bindande medling när så är nödvändigt.

Förslaget till förordning kommer nu att överlämnas till Europaparlamentet och rådet för godkännande och antagande.

Bakgrund

EU-kommissionen genomförde ett offentligt samråd om en eventuell ram för återhämtning och resolution av andra institutioner än banker under perioden 5 oktober–28 december 2012. Där diskuterades behovet av återhämtnings- och resolutionsförfaranden för framför allt centrala motparter, värdepapperscentraler och försäkringsföretag. I stort visade samrådet att man borde prioritera utarbetandet av EU-bestämmelser för återhämtning och resolution av centrala motparter. Genomförandet av G20-kravet på central clearing av standardiserade OTC-derivat ansågs vara ett övertygande argument för att vidta åtgärder.

På internationell nivå har G20-ledarna gett sitt stöd till den strategi som rådet för finansiell stabilitet har utvecklat för hantering av riskerna för det finansiella systemet när ett finansinstitut (t.ex. en bank, en finansmarknadsinfrastruktur eller ett försäkringsföretag) av global systemvikt fallerar. Strategin omfattar övergripande och ändamålsenliga återhämtnings- och resolutionsverktyg. Kommittén för betalnings- och marknadsinfrastruktur (CPMI) och Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) har också utarbetat riktlinjer för återhämtningsplaner för finansmarknadsinfrastrukturer, inklusive centrala motparter. Rådet för finansiell stabilitet har utfärdat ytterligare riktlinjer för hur dess ”utmärkande drag för effektiva upplösningssystem” ska tillämpas på sådana finansmarknadsinfrastrukturer som centrala motparter. Dessa riktlinjer har beaktats i EU-kommissionens förslag.

Bredare arbete om resolution

Man håller fortfarande på att analysera behovet av åtgärder avseende återhämtning och resolution när det gäller andra finansföretag än banker och centrala motparter. Detta beror framför allt på lärdomarna från finanskrisen, då det inte fanns samma akuta behov av åtgärder på det området. Den här typen av åtgärder kan dock bli nödvändiga i framtiden, med tanke på utvecklingen av ekonomiska och finansiella risker inom de berörda sektorerna.

Man har relativt nyligen inlett ett bredare arbete avseende försäkringsföretag på G20-nivå. I Europa har Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) inlett en omfattande jämförande översyn av nationell återhämtnings- och resolutionspraxis och utvecklingen på det här området. Den första rapporten kommer att läggas fram under första halvåret 2017. Med den rapporten som underlag kommer EU-kommissionen att ta ställning till hur man bör gå vidare, i nära samråd med Europaparlamentet, rådet och alla berörda parter.

Centrala fakta

Under 2015 clearade centrala motparter i genomsnitt över 50 % av den globala marknaden av OTC-derivat (som uppgår till 493 biljoner euro). Det innebär nästan en fördubbling sedan G20-åtagandet gjordes 2009. I genomsnitt skulle 70 % av alla nya OTC-derivattransaktioner kunna clearas.

Mer information

Se frågor och svar

IP/16/3747

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar