Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Oblikovanje močnejšega finančnega sistema: novi predpisi EU za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank (CNS)

Bruselj, 28. novembra 2016

Evropska komisija je danes predlagala nove predpise za zagotavljanje, da je mogoče učinkovito ukrepati, če pride do težav pri sistemskih tržnih infrastrukturah v finančnem sistemu, poznanih kot centralne nasprotne stranke (CNS).

CNS delujejo kot posredniki za obe strani v poslih s finančnimi instrumenti, vključno z obveznicami, lastniškimi vrednostnimi papirji in blagom (kot so kmetijski proizvodi, nafta in zemeljski plin). Imajo ključno vlogo pri zmanjševanju tveganja in medsebojnih povezav v finančnem sistemu. Finančnim podjetjem in končnim uporabnikom, kot so podjetja, pomagajo upravljati tveganja. Njihova velikost in pomen v Evropi in po svetu sta se skoraj podvojila po zavezi skupine G20 po krizi, da se bo kliring standardiziranih izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje zunaj organiziranega trga (OTC), izvajal prek CNS. 17 CNS iz Evrope opravi kliring velikega deleža neporavnanih pogodb o izvedenih finančnih instrumentih v vrednosti 500 bilijonov EUR po celem svetu.

Za CNS v EU že obstajajo visoki regulativni standardi, ki so določeni v uredbi o infrastrukturi evropskega trga (EMIR, glej MEMO/12/232). Vendar pa ne obstajajo evropska pravila za malo verjetni primer, ko bi se CNS znašla v resnih težavah ali propadla in bi jo bilo zato treba urejeno sanirati ali reševati. Z današnjim predlogom bi oblikovali okvir za sanacijo in reševanje CNS, ki so sistemsko pomembne za finančni sistem. To bi zagotovilo, da se ohranijo kritične funkcije CNS, hkrati pa zagotovi finančna stabilnost in pomaga preprečiti, da bi stroški, povezani s sanacijo in reševanjem CNS v težavah, padli na davkoplačevalce.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je dejal: „Ta predlog bo dodatno okrepil evropski finančni sistem, njegov cilj pa je zaščititi davkoplačevalce, saj zagotavlja, da lahko ukrepamo, če centralna nasprotna stranka zaide v težave. To je pomembno, saj so centralne nasprotne stranke ključen del našega finančnega sistema, ki podjetjem pomagajo upravljati njihova tveganja. Predlog bo dopolnil močnejšo ureditev trgov izvedenih finančnih instrumentov, ki smo jo vzpostavili po krizi.“

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je povedal: „Centralne nasprotne stranke poslujejo čezmejno in bistveno prispevajo k zmanjšanju tveganj v finančnem sistemu. Kljub temu moramo biti pripravljeni za primer, da CNS propade, čeprav je to malo verjetno, in imeti vzpostavljena potrebna pravila. Današnji predlog je pomemben za zagotavljanje zaupanja v naš finančni sistem.

Finančna kriza je jasno pokazala, da lahko propad pomembnih finančnih institucij povzroči hude probleme za preostanek finančnega sistema in da lahko negativno vpliva na rast v širšem gospodarstvu. Pomembno je, da imajo javni organi v Evropi pooblastila za ukrepanje, če bi CNS propadla, in da lahko to urejeno razrešijo.

Ključni elementi predloga

Predlagana pravila za CNS vsebujejo določbe, ki so primerljive s tistimi v predpisih o sanaciji in reševanju bank (direktiva o sanaciji in reševanju bank) in temeljijo na mednarodnih standardih. Ker pa se CNS močno razlikujejo od bank, ta predlog vsebuje instrumente, specifične za CNS, ki so bolje usklajeni s postopki upravljanja primera neizpolnjevanja obveznosti CNS in njihovimi operativnimi pravili, zlasti za določanje, kako se bodo porazdelile izgube.

Predlagana pravila od CNS in javnih organov zahtevajo, da se pripravijo na možne težave, zgodaj ukrepajo, da bi odpravili problem, ter posredujejo, če pride do resnih težav.

Pripravljenost in preprečevanje

Predlagani predpisi od CNS zahtevajo, da pripravijo načrte sanacije, ki vključujejo ukrepe za odpravo vseh oblik finančnih težav, ki bi presegale njihove vire za upravljanje primerov neizpolnjevanja obveznosti, in druge zahteve v skladu z uredbo EMIR. To bi moralo zajemati tudi scenarije, ki vključujejo neizpolnjevanje obveznosti klirinških članov CNS ter pojav drugih tveganj in izgub za CNS, kot so goljufije ali kibernetski napadi. Načrte sanacije mora pregledati nadzornik CNS.

Organi, odgovorni za reševanje CNS (tj. organi za reševanje), morajo pripraviti načrte reševanja, v katerih je določeno, kako bi se CNS prestrukturirale in kako bi se v malo verjetnem primeru propada ohranile njihove kritične funkcije.

Zgodnje posredovanje

Zgodnje posredovanje bo zagotovilo, da se finančne težave obravnavajo takoj, ko se pojavijo, in da se je problemom mogoče izogniti. Nadzorniki CNS imajo posebna pooblastila za poseganje v delovanje CNS, kadar je ogroženo njihovo uspešno poslovanje, a preden pride do propada, ali kadar njihovi ukrepi ogrožajo splošno finančno stabilnost. Nadzorniki bi od CNS lahko zahtevali tudi, da izvede posebne ukrepe iz svojega načrta sanacije ali da spremeni svojo poslovno strategijo ali pravno ali operativno strukturo.

Pooblastila in instrumenti za reševanje

V skladu s smernicami Odbora za finančno stabilnost bi se CNS vključila v postopek reševanja, če propada ali bo verjetno propadla, kadar nobena alternativa iz zasebnega sektorja ne more odvrniti propada in kadar bi njen propad ogrozil javni interes in finančno stabilnost. Poleg tega bi se lahko vključila v postopek reševanja, kadar bi lahko uporaba sanacijskih ukrepov ogrozila finančno stabilnost, tudi če zgornji pogoji niso izpolnjeni.

Sodelovanje med nacionalnimi organi

CNS so po naravi čezmejne in največje CNS poslujejo mednarodno. Pomembno je, da javni organi čezmejno sodelujejo, da zagotovijo učinkovito načrtovanje in po potrebi urejeno reševanje. Predlog za vsako CNS vzpostavlja t. i. kolegije za reševanje, v katere so vključeni vsi relevantni organi, vključno z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropskim bančnim organom (EBA).

Obstoječi kolegiji v skladu z uredbo EMIR in novo vzpostavljeni kolegiji za reševanje bi morali skupaj opravljati posebne naloge, ki jim jih dodeljuje ta uredba. ESMA bo spodbujala skupne ukrepe in po potrebi delovala kot zavezujoč posrednik.

Osnutek uredbe bo zdaj predložen v odobritev in sprejetje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Ozadje

Evropska komisija je med 5. oktobrom in 28. decembrom 2012 opravila javno posvetovanje o primernem okviru za sanacijo in reševanje finančnih institucij, ki niso banke. Zanimala jo je potreba po ureditvah za sanacijo in reševanje, zlasti v zvezi s CNS, centralnimi depotnimi družbami in zavarovalnicami. Na splošno se je med posvetovanjem izkazalo, da bi morala biti prednostna naloga oblikovanje evropskih predpisov o sanaciji in reševanju CNS. Izvajanje zahteve skupine G20, da je treba za standardizirane izvedene finančne instrumente OTC opraviti centralni kliring, je bilo priznano kot prepričljiv argument za ukrepanje.

Na mednarodni ravni so voditelji skupine G20 podprli pristop, ki ga je Odbor za finančno stabilnost oblikoval za obravnavo tveganj, ki bi jih lahko imel propad katere koli splošno sistemsko pomembne finančne institucije (banke, infrastrukture finančnega trga, zavarovalnice itn.) na finančni sistem, in sicer s celovitimi in ustreznimi instrumenti za sanacijo in reševanje. Poleg tega sta Odbor za plačilne in tržne infrastrukture ter Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev oblikovala smernice za načrte sanacije za infrastrukture finančnega trga, vključno s CNS, Odbor za finančno stabilnost pa je izdal dodatne smernice o uporabi svojih ključnih lastnosti učinkovitih ureditev za reševanje pri infrastrukturah finančnega trga, kot so CNS. Predlog Komisije odraža te smernice.

Širša prizadevanja na področju reševanja

Analiza, ali obstaja potreba po odzivu na morebitno sanacijo in reševanje drugih finančnih institucij razen bank in CNS, še vedno poteka, in sicer predvsem zaradi izkušenj, pridobljenih med finančno krizo, kjer se je pokazalo, da takšni ukrepi niso enako nujni. Vendar bodo morda potrebni v prihodnosti, pri čemer bo treba upoštevati razvoj gospodarskih in finančnih tveganj v zadevnih sektorjih.

Širše mednarodno delo na področju zavarovalnic se na ravni skupine G20 šele začenja. Na evropski ravni je Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) začel temeljit, primerjalen in širok pregled nacionalnih praks za sanacijo in reševanje ter trendov na tem področju, poročilo o tej temi pa bi naj predstavil v prvi polovici leta 2017. Komisija bo na podlagi tega poročila razmislila o ustreznih nadaljnjih ukrepih v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom, Svetom in vsemi zadevnimi deležniki.

Ključni podatki

V letu 2015 so CNS opravile centralni kliring za povprečno več kot 50 % poslov na 493 bilijonov USD vrednem globalnem trgu z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC. V primerjavi z letom 2009, ko je bila sprejeta zaveza skupine G20, se je ta delež skoraj podvojil. Trenutno bi se lahko opravil kliring za povprečno 70 % vseh novih poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC.

Več informacij

Glej vprašanja in odgovore.

IP/16/3747

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar