Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Crearea unui sistem financiar mai solid: Noi norme ale UE pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale

Bruxelles, 28 noiembrie 2016

Comisia Europeană a propus astăzi noi norme menite să asigure că dificultățile infrastructurilor pieței de importanță sistemică din sistemul financiar, cunoscute sub denumirea de contrapărți centrale (CPC) pot fi soluționate în mod eficace atunci când apar.

O contraparte centrală funcționează ca intermediar între ambele părți ale unei tranzacții cu un instrument financiar, care poate fi o obligațiune, un titlu de capital, un instrument financiar derivat sau o marfă (precum produsele agricole, petrolul și gazele naturale). Contrapărțile centrale aduc o contribuție esențială la reducerea riscurilor și a interconexiunilor din cadrul sistemului financiar și ajută societățile financiare și utilizatorii finali, precum societățile comerciale, să își gestioneze riscurile de afaceri. Amploarea și importanța contrapărților centrale în Europa și la nivel mondial aproape s-au dublat în urma asumării de către G20, după criză, a angajamentului de a asigura compensarea instrumentelor financiare derivate extrabursiere standardizate prin intermediul contrapărților centrale. O mare parte dintre contractele derivate în valoare de 500 de miliarde EUR care sunt în curs de derulare la nivel mondial sunt compensate prin intermediul celor 17 contrapărți centrale din Europa.

Contrapărțile centrale din UE fac deja obiectul unor standarde de reglementare stricte, prevăzute în Regulamentul privind infrastructura pieței europene („EMIR”, a se vedea MEMO/12/232). Cu toate acestea, nu există norme la nivelul UE pentru scenariul, puțin probabil, potrivit căruia contrapărțile centrale s-ar confrunta cu dificultăți sau deficiențe grave, în urma cărora ar trebui să se asigure redresarea sau rezoluția acestora în mod ordonat. Propunerea de astăzi vizează instituirea unui cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale care au o importanță sistemică pentru sistemul financiar. Acest cadru va asigura faptul că funcțiile critice ale contrapărților centrale sunt păstrate, menținând, în același timp, stabilitatea financiară și contribuind la evitarea situațiilor în care costurile aferente restructurării și rezoluției contrapărților centrale în curs de a intra în dificultate sunt suportate de contribuabili.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Această propunere va consolida și mai mult sistemul financiar al Europei și urmărește să protejeze contribuabilii prin asigurarea faptului că putem soluționa dificultățile unei contrapărți centrale atunci când apar. Acest lucru este important, deoarece contrapărțile centrale, care ajută întreprinderile să își gestioneze riscurile, reprezintă o parte esențială a sistemului nostru financiar. Propunerea va veni în completarea reglementării mai stricte a piețelor instrumentelor financiare derivate pe care am introdus-o după criză”.

Jyrki Katainen, vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Activitatea contrapărților centrale traversează frontierele și aduce o contribuție esențială la reducerea riscurilor în întregul sistem financiar. Trebuie totuși să fim pregătiți pentru eventualitatea, oricât de puțin probabilă, în care o contraparte centrală ar intra în dificultate, și să avem la dispoziție normele necesare. Propunerea de astăzi este importantă pentru asigurarea încrederii în sistemul nostru financiar.”

Criza financiară a ilustrat în mod clar că intrarea în dificultate a unei instituții financiare importante poate provoca probleme grave pentru restul sistemului financiar și poate avea un impact negativ asupra creșterii economice la nivelul întregii economii. Este important ca autoritățile din Europa să aibă competențele necesare pentru a interveni în cazul intrării în dificultate a unei contrapărți centrale și a trata această situație în mod ordonat.

Principalele elemente ale propunerii

Normele propuse privind contrapărțile centrale stabilesc dispoziții comparabile cu cele ale normelor privind redresarea și rezoluția băncilor (Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare - BRRD) și au la bază standarde internaționale. Cu toate acestea, întrucât contrapărțile centrale desfășoară activități foarte diferite de cele ale băncilor, prezenta propunere include instrumente specifice contrapărților centrale care permit o mai bună aliniere cu procedurile de gestionare a situațiilor de neîndeplinire a obligațiilor de plată și normele de funcționare ale contrapărților centrale, în special pentru a determina modul în care ar trebui să fie repartizate pierderile.

Normele propuse impun contrapărților centrale și autorităților să se pregătească pentru problemele care pot apărea, să intervină cât mai devreme pentru a evita o problemă și să acționeze cu fermitate atunci când au apărut dificultăți.

Pregătire și prevenire

Normele propuse le impun contrapărților centrale să întocmească planuri de redresare cuprinzând măsuri care să permită surmontarea oricărei forme de dificultate financiară care ar depăși resursele lor de gestionare a situațiilor de neîndeplinire a obligațiilor de plată și alte cerințe prevăzute de EMIR. Aceste planuri ar trebui să includă scenarii care presupun neîndeplinirea obligațiilor de plată de către membrii compensatori ai contrapărții centrale, precum și materializarea altor riscuri și pierderi pentru însăși contrapartea centrală, precum fraudele sau atacurile cibernetice. Planurile de redresare ar trebui să fie examinate de către supraveghetorul contrapărții centrale.

Autoritățile responsabile cu rezoluția contrapărților centrale (autoritățile de rezoluție) au obligația de a elabora planuri de rezoluție privind modul în care vor fi restructurate contrapărțile centrale și vor fi menținute funcțiile critice ale acestora în situația puțin probabilă în care acestea intră în dificultate.

Intervenția timpurie

Intervenția timpurie va garanta faptul că dificultățile financiare sunt abordate de îndată ce apar și că problemele pot fi evitate. Autorităților de supraveghere ale contrapărților centrale li se conferă competențe specifice pentru a interveni în operațiunile contrapărților centrale în cazurile în care viabilitatea acestora din urmă este în pericol, dar ele nu au intrat încă în dificultate, ori în cazurile în care acțiunile contrapărților centrale ar putea aduce prejudicii stabilității financiare generale. Autoritățile de supraveghere ar putea impune, de asemenea, unei contrapărți centrale să întreprindă acțiuni specifice prevăzute în planul său de redresare sau să își modifice strategia de afaceri sau structura juridică ori operațională.

Competențe și instrumente de rezoluție

În conformitate cu orientările Consiliului pentru Stabilitate Financiară, o contraparte centrală va fi supusă procedurii de rezoluție dacă este în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate, dacă nicio alternativă din sectorul privat nu poate împiedica intrarea în dificultate și dacă intrarea în dificultate a acesteia ar prejudicia interesul public și stabilitatea financiară. În plus, aceasta ar putea fi supusă procedurii de rezoluție și atunci când condițiile de mai sus nu sunt îndeplinite, dar recurgerea la măsuri de redresare suplimentare ar putea compromite stabilitatea financiară.

Cooperarea dintre autoritățile naționale

Contrapărțile centrale au un caracter transfrontalier, cele mai mari dintre acestea desfășurându-și activitatea la nivel internațional. Este important ca și autoritățile să coopereze la nivel transfrontalier pentru a asigura o planificare eficace și un proces de rezoluție ordonat în caz de nevoie. Propunerea prevede instituirea, pentru fiecare contraparte centrală, a unor așa-numite colegii de rezoluție din care să facă parte toate autoritățile relevante, inclusiv Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și Autoritatea Bancară Europeană (ABE).

Colegiile deja existente în temeiul EMIR și colegiile de rezoluție nou-înființate ar trebui să coopereze în îndeplinirea sarcinilor specifice care le-au fost atribuite în temeiul prezentului regulament. ESMA va facilita acțiunile comune și va asigura medierea obligatorie dacă acest lucru se dovedește necesar.

Proiectul de regulament va fi transmis Parlamentului European și Consiliului UE, spre aprobare și adoptare.

Context

În perioada 5 octombrie - 28 decembrie 2012, Comisia Europeană a desfășurat o consultare publică cu privire la un posibil cadru de redresare și rezoluție pentru instituțiile nebancare. Întrebările din cadrul consultării s-au referit la necesitatea creării unor mecanisme de redresare și de rezoluție, în special în legătură cu contrapărțile centrale, depozitarii centrali de titluri de valoare și întreprinderile de asigurare. În ansamblu, rezultatele consultării au arătat că ar trebui să se acorde prioritate dezvoltării unor norme privind redresarea și rezoluția contrapărților centrale la nivelul UE. Punerea în aplicare a cerinței G20 privind compensarea la nivel central a instrumentelor derivate extrabursiere standardizate a fost recunoscută ca un argument determinant în favoarea luării de măsuri.

La nivel internațional, liderii G20 au aprobat abordarea elaborată de Consiliul pentru Stabilitate Financiară (CSF) menită să contracareze riscurile pe care intrarea în dificultate a unei instituții financiare (bancă, infrastructură a pieței financiare, întreprindere de asigurare etc.) de importanță sistemică mondială le-ar putea avea pentru sistemul financiar, prin intermediul unor instrumente cuprinzătoare și adecvate de redresare și de rezoluție. În plus, Comitetul pentru infrastructuri de plăți și de piață (CPMI) și Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO) au elaborat orientări privind planurile de redresare pentru infrastructurile pieței financiare, inclusiv pentru contrapărțile centrale, în timp ce Consiliul pentru Stabilitate Financiară a emis orientări suplimentare cu privire la aplicarea atributelor-cheie ale regimurilor eficace de rezoluție a infrastructurilor pieței financiare precum contrapărțile centrale. Aceste orientări s-au reflectat în propunerea Comisiei.

Activitățile mai ample privind rezoluția

Analiza necesității de a reacționa la eventuala redresare și rezoluție a societăților financiare, altele decât băncile și contrapărțile centrale, este încă în desfășurare. Argumentul principal în acest sens îl constituie lecțiile desprinse din criza financiară, care nu au demonstrat o nevoie la fel de imperioasă pentru astfel de măsuri. Este posibil, totuși, ca acestea să fie necesare în viitor, având în vedere evoluția riscului economic și financiar din sectoarele vizate.

Activitățile mai ample desfășurate pe plan internațional, la nivelul G-20, cu privire la întreprinderile de asigurare se află într-un stadiu incipient. În Europa, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) a demarat o analiză comparativă cuprinzătoare, de mare amploare a practicilor naționale în materie de redresare și rezoluție și a evoluțiilor din acest domeniu și urmează să prezinte un raport referitor la acest subiect în prima jumătate a anului 2017. Pe baza raportului, Comisia, în consultare strânsă cu Parlamentul European, Consiliul și toate părțile interesate relevante, va examina care este cea mai adecvată cale de urmat.

Date esențiale

În 2015, contrapărțile centrale au compensat la nivel central, în medie, mai mult de 50 % din suma de 493 de miliarde USD, care reprezintă valoarea pieței mondiale a instrumentelor derivate extrabursiere.Acest procentaj este aproape dublu față de cel anterior angajamentului asumat de G20 în 2009. În prezent ar putea fi compensate, în medie, 70 % din volumul total de tranzacții noi cu instrumente derivate extrabursiere.

Informații suplimentare

A se vedea secțiunea întrebări și răspunsuri

IP/16/3747

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar