Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Създаване на по-стабилна финансова система: нови правила на ЕС за възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти

Брюксел, 28 ноември 2016 r.

Днес Европейската комисия предложи нови правила, с които да подсигури ефективни решения при възникване на проблеми със системните пазарни инфраструктури във финансовата система, известни като централни контрагенти (ЦК).

ЦК изпълняват ролята на посредници спрямо двете страни по сделките с финансови инструменти, включително сделки с облигации, акции, деривати и борсово търгувани стоки (като напр. селскостопански продукти, петрол и природен газ). Те играят решаваща роля за намаляването на рисковете и взаимовръзките във финансовата система. ЦК подпомагат финансовите посредници и крайните потребители, като например предприятията, при управлението на рисковете, свързани със стопанската дейност. Мащабите и значението на централните контрагенти в Европа и в световен мащаб нараснаха в резултат на следкризисните ангажименти, поети от Г-20 за извършване на клиринг чрез ЦК на стандартните извънборсови деривати. Голяма част от договорите за деривати с отворени позиции, възлизащи на общо 500 трлн. EUR в глобален мащаб, преминават през клиринг чрез 17 ЦК в Европа.

ЕС вече разполага с високи регулаторни стандарти, приложими към ЦК на своята територия, които са утвърдени чрез Регламента за европейската пазарна инфраструктура (EMIR — вж. MEMO/12/232). В ЕС обаче липсват хармонизирани правила за малко вероятния сценарий, при който ЦК са изложени на сериозен шок или са изправени пред фалити и съответно се нуждаят от целенасочено възстановяване или преструктуриране. Днешното предложение съдържа правила за действие при възстановяване и преструктуриране на ЦК, чиято дейност е от значение за стабилното функциониране на финансовата система. Това би подсигурило непрекъснатост на критично важните функции на ЦК, като по този начин се поддържа финансовата стабилност и се спомага за избягване на разходите, свързани с възстановяване и преструктуриране на фалирали ЦК, които в крайна сметка се поемат от данъкоплатците.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Предложението ще укрепи в още по-голяма степен европейската финансова система, а също така ще защити интересите на данъкоплатците, тъй като ще разполагаме с правила за действие спрямо изпитващи затруднения централни контрагенти. Това е наложително, тъй като централните контрагенти представляват важен елемент от финансовата ни система, тъй като подпомагат управлението на риска за предприятията. То ще укрепи допълнително правилата за пазарите на деривати, които въведохме след кризата."

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: Дейността на централните контрагенти е трансгранична и е от критично значение за намаляване на рисковете за финансовата система. Ние обаче трябва да сме подготвени за действие в случай на фалит на ЦК, колкото и малка да е вероятността това да се случи, и да имаме необходимите правила. Днешното предложение е важно за обезпечаване на доверието във финансовата система.

Финансовата криза ясно показа, че фалитът на големи финансови институции може да предизвика сериозни проблеми за останалата част от финансовата система и да окаже отрицателно въздействие върху растежа на икономиката като цяло. Важно е европейските власти да разполагат с правомощия за намеса при фалит на ЦК и да могат да действат целенасочено и организирано.

Ключови елементи на предложението

Предложените правила за ЦК включват разпоредби, които са съпоставими с правилата за възстановяване и преструктуриране на банките (Директива за възстановяване и преструктуриране на банките — ДВПБ) и се основават на международни стандарти. Тъй като естеството на дейността на ЦК е доста по-различно от това на банките, предложението съдържа специфични за ЦК инструменти, които са съобразени в по-голяма степен с процедурите за управление и оперативните правила при неизпълнение на задълженията от страна на ЦК.

Предложените правила изискват от ЦК и властите да бъдат подготвени за възникващите проблеми, да се намесват с цел избягване на проблеми и да предприемат преки действия при влошаване на ситуацията.

Подготовка и предотвратяване

По силата на предложените правила пред ЦК се поставя изискването да изготвят планове за възстановяване, които включват мерки за преодоляване на финансови сътресения под всякаква форма, надвишаващи техните ресурси за управление на неизпълнението, както и други изисквания по силата на Регламента за европейската пазарна инфраструктура. Това включва сценарии при неизпълнение на задълженията от страна на клирингови членове на ЦК, както и при възникването на други рискове за самия ЦК, като например измама или кибернетични атаки. Плановете за възстановяване следва да бъдат разгледани от надзорния орган на ЦК.

От органите, отговорни за преструктирирането на ЦК (т.е. преструктуриращите органи), се изисква да изготвят планове за това как ЦК ще бъде преструктуриран и как ще бъдат запазени критичните му функции в случай на фалит.

Ранна намеса

Ранната намеса ще осигури действия в отговор на финансовите затруднения още в момента на тяхното възникване, като по този начин проблемите ще бъдат избегнати. Надзорните органи разполагат със специални правомощия за намеса в дейността на ЦК, когато тяхната жизнеспособност е застрашена, но преди достигане на точката на срив, или когато действията на ЦК може да окажат неблагоприятно влияние върху финансовата стабилност като цяло. Надзорните органи също може да изискат ЦК да предприеме конкретни действия в своя план за възстановяване или да промени своята бизнес стратегия, правна или оперативна структура.

Правомощия и инструменти за преструктуриране

В съответствие с насоките на Съвета за финансова стабилност даден ЦК се преструктурира при изпадане в несъстоятелност или при голяма вероятност това да се случи, когато в частния сектор липсват алтернативи за предотвратяване на тази ситуация или когато тя ще застраши обществения интерес и финансовата стабилност. Към преструктуриране се пристъпва и когато използването на по-нататъшни мерки за възстановяване би могло да застраши финансовата стабилност, дори когато горепосочените условия не са изпълнени.

Сътрудничество между националните органи

ЦК са трансгранични по своето естество, като най-големите сред тях работят на международно равнище. Важно е съответните органи в отделните държави да подсигурят ефективно планиране и целенасочено възстановяване при необходимост. Предложението създава т.нар. колегии за преструктутриране за всеки ЦК, в които участват всички ангажирани органи, включително Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и Европейският банков орган (EBA).

Действащите колегии съгласно Регламента за европейската пазарна инфраструктура и новосъздадените колегии за преструктуриране следва да изпълняват съвместно конкретните задачи, възложени им съгласно предложения регламент. ESMA ще подпомага съвместните действия и при необходимост ще играе ролята на медиатор.

Проектът за регламент ще бъде изпратен на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за одобрение и приемане.

Контекст

Обществена консултация относно евентуална рамка за възстановяване и преструктуриране на небанковите институции, проведена от Европейската комисия между 5 октомври и 28 декември 2012 г. Чрез нея бе отправено запитване относно необходимостта от правила за възстановяване и преструктуриране главно по отношение на централните контрагенти, централните депозитари на ценни книжа и застрахователните предприятия. Като цяло от консултацията стана ясно, че приоритет следва да бъде разработването на общи за целия ЕС правила за възстановяване и преструктуриране на ЦК. Прилагането на изискването на Г-20 стандартизираните извънборсови деривати да преминават през централен клиринг бе признато за убедителен довод в полза на вземането на мерки.

На международно равнище лидерите на държавите от Г-20 подкрепиха подхода, разработен от Съвета за финансова стабилност (СФС) за справяне с рисковете, които носи фалитът на каквато и да било финансова институция (банка, застрахователно предприятие, инфраструктура на финансовия пазар и т.н.) от глобално системно значение за финансовата система, чрез използване на всеобхватни и подходящи инструменти за възстановяване и преструктуриране. Освен това, Комитетът по платежни и пазарни инфраструктури (CPMI) и Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) разработиха насоки за плановете за възстановяване на инфраструктурите на финансовите пазари, включително на ЦК, а Съветът за финансова стабилност (СФС) издаде допълнителни насоки относно прилагането на неговите основни показатели за ефективни режими за преструктиране на финансови пазарни инфраструктури като ЦК. Тези насоки са отразени в предложението на Комисията.

По-широки мерки в областта на преструктурирането

Все още се анализира необходимостта от действия във връзка с възстановяване и преструктуриране на финансови предприятия, които не са банки или ЦК. Това се дължи най-вече на уроците от финансовата криза, която показа, че подобни мерки не са наложителни във всички случаи. В бъдеще обаче може да се окаже, че такива мерки са необходими, като се имат предвид промените в икономическия и финансовия риск в засегнатите сектори.

По-задълбочената работа на международно равнище (Г-20) във връзка със застрахователните предприятия е на начален етап. На европейско равнище Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) започна цялостен съпоставителен преглед на практиките на национално равнище в областта на възстановяването и преструктурирането и настъпилите в тях промени, като през първата половина на 2017 г. ще излезе с доклад по темата. Въз основа на този доклад Комисията ще набележи съответните бъдещи стъпки, като се консултира с Европейския парламент, Съвета и всички заинтересовани участници.

Основни данни

През 2015 г. средно над 50 % от глобалния пазар на извънборсово търгувани деривати, който възлиза на 493 трлн. USD, са преминавали през клиринг чрез ЦК. Това е почти двойно повече от процента при поемането на ангажиментите от страна на Г-20 през 2009 г. Средно 70 % от всички нови сделки с извънборсови деривати може вече да преминават през клиринг.

За повече информация

Вж. Въпроси и отговори

IP/16/3747

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar