Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s bankreform: Starka banker ska stödja tillväxten och återskapa förtroendet

Bryssel den 23 november 2016

Kommissionen presenterar i dag ett övergripande reformpaket som ytterligare ska stärka EU-bankernas motståndskraft.

Förslaget bygger vidare på dagens EU-bankregler och slutför den regleringsagenda som krisen gett upphov till genom regelverket nu täpper till de återstående hoten mot den finansiella stabiliteten, samtidigt som bankerna kan fortsätta att stödja den reala ekonomin.

Bankerna spelar en central roll i finansieringen av ekonomin, och när det gäller att främja tillväxt och sysselsättning. De utgör en viktig finansieringskälla för hushåll och företag. I kölvattnet av den ekonomiska krisen har EU genomdrivit långgående reformer av finanssystemet för att återställa den finansiella stabiliteten och förtroendet på marknaderna. Med dagens förslag slutförs reformagendan med vissa återstående delar som är väsentliga för att ytterligare stärka bankernas förmåga att stå emot potentiella chocker. I förslagen finjusteras också vissa aspekter av det nya regelverket när så behövts för att göra det mer tillväxtfrämjande och proportionerligt i förhållande till bankernas komplexitet, storlek och verksamhetsprofil. Det innefattar också åtgärder för att stödja små och medelstora företag och investeringar i infrastruktur.

Kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis, med ansvar för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, har följande kommentar: – Europa behöver en stark och diversifierad banksektor för finansieringen av ekonomin. Vi behöver banker som lånar ut pengar så att företagen kan investera, ehålla sin konkurrenskraft och sälja på större marknader, så att hushållen kan planera framåt. I dag har vi lagt fram nya riskreduktionsförslag som bygger på överenskomna globala standarder samtidigt som hänsyn tas till den europeiska banksektorns särdrag.

De åtgärder som föreslås i dag är också en del av kommissionens pågående arbete med att minska riskerna inom banksektorn i enlighet med meddelandet Mot ett fullbordande av bankunionen (november 2015). De föranleds också av slutsatserna från Ekofinrådet i juni, där kommissionen uppmanades att lägga fram förslag senast i slutet av 2016.

Förslagen syftar till att ändra följande rättsakter:

Genom dagens åtgärder genomförs internationella standarder i EU-lagstiftningen, samtidigt som hänsyn tas till EU:s särdrag för att undvika negativa effekter för finansieringen av den reala ekonomin. Hänsyn tas också till resultaten från den uppmaning som gjorde att inkomma med synpunkter.

Förslagen i detalj

Förslagen omfattar följande huvudfrågor:

1. Åtgärder för att öka motståndskraften hos kreditinstitut i EU och stärka den finansiella stabiliteten.

I förslagen ingår de återstående delarna av det regelverk som nyligen överenskommits inom ramen för Baselkommittén för banktillsyn och rådet för finansiell stabilitet. De inbegriper:

 • Mer riskkänsliga kapitalkrav, särskilt i fråga om marknadsrisker, motpartsrisker och exponeringar mot centrala motparter,

 • tillämpning av metoder som bättre avspeglar de faktiska risker som bankerna exponeras för,

 • en bindande skuldsättningsgrad (leverage ratio) för att hindra kreditinstituten från en alltför hög skuldsättning,

 • en bindande nettofinansieringskvot (net stable funding ratio) för att åtgärda det alltför stora beroendet av kortfristig kapitalmarknadsfinansiering och minska riskerna med långfristig finansiering,

 • ett krav för globala systemviktiga kreditinstitut (G-SII) att ha miniminivåer för kapital och andra instrument som bär förluster vid resolution. Detta krav, som kallas ”total förmåga att absorbera förluster” (TLAC), kommer att integreras i dagens minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL - Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), som är tillämpliga på alla banker, och kommer att stärka EU:s förmåga att avveckla konkursfärdiga globala systemviktiga kreditinstitut och samtidigt skydda den finansiella stabiliteten och minimera riskerna för skattebetalarna. Kommissionen föreslår en harmoniserad nationell insolvensprioritetsordning av skuldinstrument utan säkerhet för att underlätta bankernas emittering av förlustabsorberande skuldebrev.

2. Åtgärder för att förbättra bankernas utlåningskapacitet till stöd för EU:s ekonomi.

Främst föreslås särskilda åtgärder för att

 • förbättra bankernas förmåga att ge lån till små och medelstora företag och finansiera infrastrukturprojekt,

 • minska den administrativa bördan - för okomplicerade små banker - vad gäller vissa regler i fråga om ersättning (nämligen de som handlar om uppskov eller ersättning med hjälp av instrument, t.ex. aktier), som verkar vara oproportionerliga för dessa banker,

 • göra reglerna i kapitalkravsdirektivet respektive kapitalkravsförordningen mer proportionerliga och mindre betungande för mindre och mer okomplicerade kreditinstitut där vissa av de nuvarande kraven gällande offentliggörande, rapportering och handelslager inte verkar vara motiverade av försiktighetsskäl. Uppmaningen att inkomma med synpunkter och den analys som gjorts av kommissionen visade att dagens regelverk kan tillämpas på ett mer proportionerligt sätt och hänsyn kan tas till den specifika situationen.

3. Åtgärder för att ytterligare underlätta bankernas roll när det gäller att uppnå djupare och mer likvida kapitalmarknader i EU för att stödja skapandet av en kapitalmarknadsunion.

Särskilda anpassningar av de föreslagna åtgärderna planeras för att

 • undvika oproportionerliga kapitalkrav för positioner i handelslagret, inklusive de som rör marknadsgarantfunktioner,

 • minska kostnaderna för att utfärda/inneha vissa instrument (säkerställda obligationer och värdepapperiseringsinstrument av hög kvalitet, statspapper och derivat för säkringsändamål),

 • undvika potentiella negativa incitament för kreditinstitut som fungerar som mellanhänder för kunder i samband med transaktioner som clearas av centrala motparter.

Dessa lagstiftningsförslag kommer nu att föreläggas Europaparlamentet och rådet för diskussion och antagande.

Bakgrund

I sitt meddelande av den 24 november 2015 [1] åtog sig Europeiska kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag med utgångspunkt i internationella avtal för att rätta till svagheter som konstaterats i det befintliga tillsynsregelverket. Detta åtagande ingick i paketet med riskreducerande åtgärder som ska leda vidare mot att bankunionen fullbordas.

För mer information

Se vårt Q&A

Kapitalkravsförordningen (CRR)/kapitalkravsdirektivetCRD IV

Direktivet om återhämtning och resolution av banker (BRRD)

Gemensam resolutionsmekanism (SRM)

 

[1]Meddelandet "Mot ett fullbordande av bankunionen", 24.11.2015, COM(2015) 587 final

IP/16/3731

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Documents


CRR_factsheet.pdf