Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Bančna reforma EU: močne banke za večjo rast in povrnitev zaupanja

Bruselj, 23. novembra 2016

Komisija je danes predstavila celovit paket reform za nadaljnje izboljšanje odpornosti bank v EU.

Predlog temelji na obstoječih bančnih predpisih EU, njegov cilj pa je dokončati regulativni program za obdobje po krizi, pri čemer bi poskrbeli, da regulativni okvir obravnava vse preostale izzive v zvezi s finančno stabilnostjo, hkrati pa zagotavlja, da bodo lahko banke še naprej podpirale realni sektor gospodarstva.

Banke imajo osrednjo vlogo pri financiranju gospodarstva in spodbujanju rasti ter zaposlovanja. So ključni vir financiranja za gospodinjstva in podjetja. EU si je zaradi finančne krize prizadevala za ambiciozno reformo finančnega regulativnega sistema, da bi ponovno vzpostavila finančno stabilnost in povrnila tržno zaupanje. Z današnjimi predlogi naj bi dokončali program reform, in sicer z ureditvijo nekaterih še neobravnavanih področij, ki so bistvena za nadaljnjo krepitev odpornosti bank na morebitne pretrese. Predlogi tudi izpopolnjujejo nekatere vidike novega regulativnega okvira, kjer je to potrebno, da bi bili bolj rasti prijazni in sorazmerni s kompleksnostjo, velikostjo in poslovnim profilom bank. Poleg tega so vključeni ukrepi za podporo malih in srednjih podjetij ter naložb v infrastrukturo.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je dejal: „Evropa potrebuje močen in raznolik bančni sektor za financiranje gospodarstva. Potrebujemo bančna posojila, da lahko podjetja vlagajo, ostanejo konkurenčna in prodajajo na večje trge, pa tudi za to, da lahko gospodinjstva načrtujejo prihodnost. Danes smo predložili nove predloge o zmanjševanju tveganj, ki temeljijo na dogovorjenih globalnih standardih, upoštevali pa smo tudi posebnosti evropskega bančnega sektorja.

Danes predlagani ukrepi so tudi del potekajočih prizadevanj Komisije za zmanjšanje tveganj v bančnem sektorju, kot so opisana v sporočilu z naslovom Dokončanje bančne unije (november 2015). Prav tako so skladni s sklepi z zasedanja Sveta ECOFIN v juniju, na katerem je bila Komisija pozvana, naj najpozneje do konca leta 2016 predloži ustrezne predloge.

Predlogi spreminjajo naslednje zakonodajne akte:

Današnji ukrepi v pravo EU prenašajo mednarodne standarde, pri čemer so upoštevane evropske posebnosti in je poskrbljeno za preprečevanje negativnih učinkov na financiranje realnega sektorja gospodarstva. Pri ukrepih so upoštevani tudi rezultati poziva k predložitvi dokazov.

Podrobnosti predlogov

Predlogi vsebujejo naslednje ključne elemente:

1. Ukrepi za povečanje odpornosti institucij EU in krepitev finančne stabilnosti.

Predlogi zajemajo preostale elemente regulativnega okvira, ki je bil pred nedavnim dogovorjen v okviru Baselskega odbora za bančni nadzor in Odbora za finančno stabilnost. Vključujejo:

 • bolj tveganjem prilagojene kapitalske zahteve, zlasti v zvezi s tržnim tveganjem, tveganjem nasprotne stranke in izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank;

 • metodologije, ki lahko natančneje odražajo dejanska tveganja, ki so jim izpostavljene banke;

 • zavezujoč količnik finančnega vzvoda, ki bi institucijam preprečil prekomerni finančni vzvod;

 • zavezujoč količnik neto stabilnih virov financiranja za odpravo prekomernega zanašanja na kratkoročna medbančna posojila in zmanjšanje dolgoročnega tveganja financiranja;

 • zahtevo za globalno sistemsko pomembne institucije (GSPI) v zvezi z minimalnimi ravnmi kapitala in drugih instrumentov, s katerimi se krijejo izgube v primeru reševanja. Ta t. i. skupna sposobnost pokrivanja izgub bo vključena v obstoječi sistem minimalnih zahtev glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki se uporablja za vse banke, in bo okrepila sposobnost EU za reševanje GSPI v težavah, hkrati pa zaščitila finančno stabilnost in zmanjšala tveganja za davkoplačevalce. Predlaga usklajen nacionalni prednostni vrstni red insolventnosti za nezavarovane dolžniške instrumente, da bi se bankam olajšala izdaja takšnih dolžniških instrumentov, s katerimi se lahko pokrivajo izgube.

2. Ukrepi za izboljšanje posojilne zmožnosti bank v podporo gospodarstvu EU.

Predlagani so zlasti posebni ukrepi, da bi:

 • izboljšali zmožnosti bank za posojanje malim in srednjim podjetjem ter za financiranje infrastrukturnih projektov;

 • zmanjšali upravno breme za manj kompleksne majhne banke, povezano z nekaterimi pravili na področju prejemkov (in sicer pravili o odlogu in prejemkih v obliki instrumentov, kot so delnice), ki so videti nesorazmerna za te banke;

 • bila pravila direktive/uredbe o kapitalskih zahtevah za manjše in manj kompleksne institucije bolj sorazmerna in manj obremenjujoča, saj nekatere trenutne zahteve o razkritju in poročanju ter kompleksne zahteve za trgovalno knjigo pri teh institucijah glede na načela skrbnega in varnega poslovanja niso videti upravičene. Poziv k predložitvi dokazov in analiza, ki jo je opravila Komisija, sta pokazala, da bi bilo trenutni okvir mogoče uporabiti bolj sorazmerno in pri tem upoštevati njihovo posebno situacijo.

3. Ukrepi za dodatno pospeševanje vloge bank pri doseganju globljih in bolj likvidnih kapitalskih trgov EU za oblikovanje unije kapitalskih trgov.

Predvidene so posebne prilagoditve predlaganih ukrepov, da bi:

 • se izognili nesorazmernim kapitalskim zahtevam za pozicije v trgovalni knjigi, vključno s tistimi, povezanimi z dejavnostmi vzdrževanja trga;

 • zmanjšali stroške izdaje/hrambe določenih instrumentov (kritih obveznic, visoko kakovostnih instrumentov v listinjenju, državnih dolžniških vrednostnih papirjev, izvedenih finančnih instrumentov za namene varovanja pred tveganjem);

 • se izognili morebitnim odvračilnim dejavnikom za tiste institucije, ki delujejo kot posredniki za stranke v zvezi s posli, za katere kliring opravljajo centralne nasprotne stranke.

Zakonodajni predlogi bodo zdaj predloženi v obravnavo in sprejetje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Ozadje

Evropska komisija se je v svojem sporočilu z dne 24. novembra 2015[1] zavezala, da bo predložila zakonodajne predloge na podlagi mednarodnih sporazumov, da bi odpravila ugotovljene slabosti v obstoječem bonitetnem okviru. Ta zaveza je bila del paketa ukrepov za zmanjšanje tveganj, katerih cilj je bil doseganje nadaljnjega napredka pri dokončanju bančne unije.

Več informacij

Glej vprašanja in odgovore.

Uredba o kapitalskih zahtevah/direktiva o kapitalskih zahtevah

Direktiva o sanaciji in reševanju bank

Enotni mehanizem za reševanje

 

[1]Sporočilo „Dokončanje bančne unije“, 24. 11. 2015, COM(2015) 587 final.

IP/16/3731

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Documents


CRR_factsheet.pdf