Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Reforma sectorului bancar al UE: bănci solide pentru sprijinirea creșterii și restabilirea încrederii

Bruxelles, 23 noiembrie 2016

Comisia prezintă astăzi un pachet cuprinzător de reforme menite să consolideze și mai mult reziliența băncilor din UE.

Această propunere se bazează pe normele bancare europene în vigoare și are drept obiectiv definitivarea cadrului de reglementare post-criză astfel încât acesta să poată aborda toate amenințările la adresa stabilității financiare care nu și-au găsit încă o rezolvare și, totodată, să garanteze faptul că băncile pot sprijini în continuare economia reală.

Băncile joacă un rol central în finanțarea economiei și în promovarea creșterii și a locurilor de muncă. Ele sunt o sursă esențială de finanțare pentru gospodării și pentru întreprinderi. După încheierea crizei financiare, UE a lansat o reformă ambițioasă a sistemului de reglementare financiară cu scopul de a reinstaura stabilitatea financiară și de a restabili încrederea pieței. Propunerile prezentate astăzi vizează finalizarea acestei agende de reformă prin abordarea unora dintre elementele rămase nesoluționate, care sunt esențiale pentru a consolida și mai mult capacitatea băncilor de a rezista la eventuale șocuri. Propunerile aduc totodată unele ajustări fine, atunci când este cazul, unor aspecte ale noului cadru de reglementare, astfel încât acesta să devină mai favorabil creșterii și proporțional cu complexitatea, dimensiunea și profilul economic al băncilor. Propunerile includ, de asemenea, măsuri în sprijinul IMM-urilor și al investițiilor în infrastructură.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele Comisiei responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Europa are nevoie de un sector bancar puternic și diversificat pentru a finanța economia. Avem nevoie de împrumuturi bancare pentru ca întreprinderile să poată investi, să poată rămâne competitive și să vândă pe piețe mai mari, iar gospodăriile să poată face planuri de viitor. Astăzi, am prezentat noi propuneri de reducere a riscurilor, care se bazează pe standardele convenite la nivel internațional în acest domeniu, ținând însă cont de particularitățile sectorului bancar european.”

Măsurile propuse astăzi se înscriu, totodată, printre acțiunile în curs ale Comisiei de reducere a riscurilor în sectorul bancar, astfel cum sunt prevăzute în Comunicarea Comisiei „Către finalizarea uniunii bancare” (noiembrie 2015). Aceste măsuri reflectă, de asemenea, concluziile Consiliului ECOFIN din luna iunie, în cadrul cărora Comisia a fost invitată să prezinte propuneri relevante până la sfârșitul anului 2016.

Propunerile modifică următoarele acte legislative:

Măsurile prezentate astăzi transpun standardele internaționale în dreptul UE, ținând însă seama de particularitățile europene și având grijă ca noul cadru să aibă un impact nefast asupra finanțării economiei reale. Aceste măsuri țin cont și de rezultatele cererii de contribuții.

Propunerile în detaliu

Propunerile includ următoarele elemente esențiale:

1. Măsuri menite să sporească reziliența instituțiilor UE și să consolideze stabilitatea financiară.

Propunerile încorporează elementele rămase nesoluționate ale cadrului de reglementare convenit recent în cadrul Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară (BCBS) și al Consiliului pentru Stabilitate Financiară (CSF). Acestea includ:

 • cerințe de capital mai sensibile la riscuri, în special în ceea ce privește riscul de piață, riscul de credit al contrapărții și expunerile față de contrapărțile centrale (CPC);

 • aplicarea unor metode capabile să reflecte cu mai multă precizie riscurile reale la care sunt expuse băncile;

 • un indicator obligatoriu al efectului de levier care să nu le permită instituțiilor să acumuleze un efect de levier excesiv;

 • un indicator obligatoriu de finanțare stabilă netă (NSFR) care să reducă, pe de o parte, dependența excesivă de finanțarea interbancară pe termen scurt și, pe de altă parte, riscul de finanțare pe termen lung.

 • o cerință impusă instituțiilor globale de importanță sistemică (G-SII) de a deține niveluri minime de capital și alte instrumente care suportă pierderile în cazul rezoluției. Această cerință, cunoscută sub numele de „capacitatea totală de absorbție a pierderilor” (TLAC), va fi integrată în sistemul MREL existent (care prevede cerințe minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile) aplicabil tuturor băncilor și va consolida capacitatea UE în ceea ce privește rezoluția G-SII în curs de a intra în dificultate, protejând totodată stabilitatea financiară și reducând la minimum riscurile pentru contribuabili. Se propune o ierarhie națională armonizată în materie de insolvență a instrumentelor de natura datoriei negarantate pentru a facilita emiterea de către bănci a unor astfel de instrumente de datorie capabile să absoarbă pierderile.

2. Măsuri menite să îmbunătățească capacitatea de creditare a băncilor, sprijinind astfel economia UE.

În special, se propun măsuri specifice care vizează:

 • consolidarea capacității băncilor de a acorda împrumuturi IMM-urilor și de a finanța proiecte de infrastructură;

 • pentru băncile mici, cu un grad redus de complexitate, reducerea sarcinii administrative care decurge din anumite norme în materie de remunerare (respectiv cele privind amânarea și remunerarea prin utilizarea unor instrumente precum acțiunile), care par să fie disproporționate pentru aceste bănci;

 • adoptarea unor norme CRD/CRR mai proporționale și mai puțin împovărătoare pentru instituțiile mai mici și cu un grad redus de complexitate, în cazul cărora o parte din cerințele actuale în materie de publicare de informații, de raportare și referitoare la portofoliul de tranzacționare nu par să fie justificate din punct de vedere prudențial. Cererea de contribuții și analiza efectuată de Comisie au arătat că prezentul cadru poate fi aplicat într-un mod mai proporțional, ținându-se cont de situația specifică a acestor instituții.

3. Măsuri menite să faciliteze și mai mult rolul băncilor în construirea unor piețe UE de capital mai active și mai lichide pentru a sprijini crearea unei uniuni a piețelor de capital.

Sunt avute în vedere ajustări specifice ale măsurilor propuse pentru:

 • a se evita impunerea unor cerințe de capital disproporționate pentru pozițiile din portofoliul de tranzacționare, inclusiv pentru cele legate de activitățile de formare a pieței;

 • a se reduce costurile legate de emiterea/deținerea anumitor instrumente (obligațiuni garantate, instrumente de securitizare de înaltă calitate, instrumente de datorie suverană, instrumente derivate utilizate pentru acoperirea riscurilor);

 • a se evita eventualele efecte de descurajare pentru instituțiile care acționează ca intermediari pentru clienți în contextul tranzacțiilor compensate de CPC.

Aceste propuneri legislative urmează să fie transmise Parlamentului European și Consiliului spre analiză și adoptare.

Context

În comunicarea sa din 24 noiembrie 2015 [1], Comisia Europeană s-a angajat să prezinte propuneri legislative bazate pe acorduri internaționale pentru a remedia deficiențele cadrului prudențial existent care au fost identificate. Acest angajament făcea parte dintr-un pachet de măsuri de reducere a riscurilor care viza realizarea de progrese în vederea finalizării uniunii bancare.

Pentru informații suplimentare

A se vedea secțiunea noastră de Întrebări și răspunsuri

CRR/CRD IV

BRRD

MUR

 

[1] Comunicarea „Către finalizarea uniunii bancare”, 24.11.2015, COM(2015) 587 final.

IP/16/3731

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Documents


CRR_factsheet.pdf