Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n pankkiuudistus: Vakaat pankit kasvun tukena ja luottamuksen palauttajina

Bryssel 23. marraskuuta 2016

Komissio antaa tänään laajan uudistuspaketin, jonka tavoitteena on parantaa EU:n pankkien häiriönsietokykyä.

Ehdotus perustuu EU:n voimassa oleviin pankkisääntöihin, ja sen tavoitteena on täydentää finanssikriisin jälkeistä sääntelyohjelmaa varmistamalla, että sääntelykehyksessä puututaan kaikkiin jäljellä oleviin rahoitusvakautta uhkaaviin ongelmiin ja että pankit voivat tukea edelleen reaalitaloutta.

Pankeilla on keskeinen asema talouden rahoittamisessa ja kasvun ja työllisyyden edistämisessä. Ne ovat kotitalouksien ja yritysten pääasiallinen rahoituslähde. EU toteutti finanssikriisin yhteydessä rahoitusalan sääntelyjärjestelmän kunnianhimoisen uudistuksen palauttaakseen rahoitusvakauden ja markkinoiden luottamuksen. Tänään annettujen ehdotusten tavoitteena on täydentää uudistusohjelmaa toteuttamalla joitakin jäljellä olevia olennaisia toimia, joilla vahvistetaan pankkien kykyä kestää mahdollisia häiriöitä. Lisäksi ehdotuksissa tehdään tarpeellisia hienosäätöjä joihinkin uuden sääntelykehyksen näkökohtiin, jotta sääntelykehys saataisiin edistämään paremmin kasvua ja jotta se voitaisiin suhteuttaa paremmin pankkien monitahoisuuteen, kokoon ja liiketoimintaprofiiliin. Ehdotuspakettiin kuuluu myös pk-yrityksiä ja infrastruktuuri-investointeja tukevia toimenpiteitä.

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis toteaa Euroopan tarvitsevan vankkaa ja monimuotoista pankkialaa rahoittamaan taloutta: "Tarvitsemme pankkeja luotottamaan yrityksiä, jotta nämä voivat tehdä investointeja, pysyä kilpailukykyisinä ja myydä tuotteitaan suuremmille markkinoille. Tarvitsemme pankkeja myös antamaan lainaa kotitalouksille, jotta nämä voivat suunnitella tulevaisuuttaan. Olemme antaneet tänään uudet riskejä vähentävät ehdotukset, jotka perustuvat sovittuihin globaaleihin standardeihin ja joissa otetaan samalla huomioon Euroopan pankkialan erityispiirteet."

Tänään ehdotetut toimenpiteet kuuluvat komission työhön, jonka tavoitteena on vähentää pankkialan riskejä, kuten tiedonannossa ”Pankkiunionin toteuttaminen” (marraskuu 2015) todetaan. Ne ovat myös linjassa Ecofin-neuvoston kesäkuussa antamien päätelmien kanssa, joissa komissiota pyydetään antamaan näistä asioista ehdotuksia vuoden 2016 loppuun mennessä.

Ehdotuksilla muutetaan seuraavia säädöksiä:

Tänään hyväksytyillä toimenpiteillä siirretään kansainväliset standardit EU:n lainsäädäntöön ottamalla huomioon EU:n erityispiirteet ja välttämällä aiheuttamasta kohtuuttomia seurauksia reaalitaloudelle. Toimenpiteissä otetaan huomioon myös ehdotuksista esitetyn kannanottopyynnön tulokset.

Ehdotusten yksityiskohdat

Ehdotusten keskeiset kohdat ovat seuraavat:

1. Toimenpiteet, joilla lisätään laitosten häiriönsietokykyä ja lisätään rahoitusvakautta EU:ssa

Näissä ehdotuksissa sisällytetään lainsäädäntöön Baselin pankkivalvontakomiteassa ja finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmässä hiljattain sovitun sääntelykehyksen jäljelle jääneet osat. Niihin kuuluvat seuraavat:

 • riskiherkemmät pääomavaatimukset erityisesti markkinariskin ja vastapuoliriskin sekä keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden osalta

 • täytäntöönpanomenetelmät, joissa pankkeihin kohdistuvat todelliset riskit voidaan ottaa tarkemmin huomioon

 • sitova vähimmäisomavaraisuusaste (LR), jolla estetään laitosten liiallinen velkaantuminen

 • sitova pysyvän varainhankinnan vaatimus (NSFR), jolla puututaan liialliseen riippuvuuteen lyhytaikaisesta tukkurahoituksesta ja vähennetään pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyvää riskiä

 • vaatimus, jonka mukaan maailmanlaajuisilla järjestelmän kannalta merkittävillä laitoksilla (G-SII-laitoksilla) on oltava riittävästi pääoma- ja muita instrumentteja kattamaan tappioita kriisinratkaisun yhteydessä. Tämä vaatimus, joka tunnetaan nimellä ”kokonaistappionsietokyky” (TLAC), sisällytetään nykyiseen MREL-järjestelmään (MREL tarkoittaa omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäisvaatimusta), jota sovelletaan kaikkiin pankkeihin. Vaatimuksella vahvistetaan EU:n kykyä ratkaista vaikeuksissa olevien G-SII-laitosten kriisejä sekä suojataan rahoitusvakautta ja minimoidaan veronmaksajiin kohdistuvat riskit. Siinä ehdotetaan maksukyvyttömyyteen liittyvää vakuudettomien velkainstrumenttien yhdenmukaistettua kansallista luokitusta, jonka avulla pankkien on helpompi laskea liikkeeseen tällaisia tappioita kattavia velkainstrumentteja.

2. Toimenpiteet, joilla parannetaan pankkien luotonantokykyä EU:n talouden hyväksi

Ehdotuksiin sisältyy erityisiä toimenpiteitä, joilla

 • parannetaan pankkien kykyä luotottaa pk-yrityksiä ja rahoittaa infrastruktuurihankkeita

 • kevennetään hallinnollista rasitusta, joita eräät palkitsemissäännöt (jotka koskevat lykkäämistä ja osakkeiden kaltaisten instrumenttien käyttöä palkitsemisessa) aiheuttavat pienille ja rakenteeltaan yksinkertaisille pankeille, joiden kannalta nämä säännöt ovat kohtuuttomia

 • suhteutetaan vakavaraisuusdirektiiviin ja -asetuksen säännöksiä paremmin ja kevennetään niitä sellaisten pienten, rakenteeltaan yksinkertaisten laitosten osalta, joissa joitakin nykyisiä julkistamis- ja raportointivaatimuksia ja kaupankäyntivarastoa koskevia mutkikkaita vaatimuksia on vaikea perustella vakavaraisuusnäkökohdilla. Ehdotuksiin liittyvä kannanottopyyntö ja komission suorittama analyysi ovat osoittaneet, että nykyisen sääntelykehyksen soveltamista voidaan suhteuttaa paremmin tällaisten laitosten erityistilanteeseen.

3. Toimenpiteet, joilla helpotetaan pankkien tehtävää olla mukana luomassa EU:hun syvempiä ja likvidimpiä pääomamarkkinoita, jotka tukevat pääomamarkkinaunionin syntymistä

Ehdotettuihin toimenpiteisiin on suunniteltu joitakin muutoksia, joilla pyritään

 • välttämään kohtuuttomat pääomavaatimukset, kun on kyse kaupankäyntivarastoon kuuluvista positioista, markkinatakaustoimintaan liittyvät positiot mukaan luettuina

 • vähentämään tiettyjen instrumenttien (katettujen joukkolainojen, korkealaatuisten arvopaperistamisinstrumenttien, valtionlainainstrumenttien ja suojaustarkoituksiin käytettyjen johdannaisten) liikkeeseenlaskuun ja hallussapitoon liittyviä kustannuksia

 • välttämään luomasta esteitä sellaisten laitosten toiminnalle, jotka toimivat välittäjinä asiakkaiden liiketoimissa, joille tehdään keskusvastapuolimääritys.

Nämä säädösehdotukset toimitetaan nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäviksi ja hyväksyttäviksi.

Tausta

Euroopan komission sitoutui 24. marraskuuta 2015[1] antamassaan tiedonannossa esittämään kansainvälisiin sopimuksiin perustuvia säädösehdotuksia, joissa korjataan nykyisessä vakavaraisuuskehyksessä todettuja puutteita. Sitoumus sisältyi riskejä vähentävään toimenpidepakettiin, jolla pyrittiin vauhdittamaan pankkiunionin toteuttamista.

Lisätietoa

Ks. Kysymyksiä ja vastauksia.

CRR/CRD IV

BRRD

SRM

 

[1]Tiedonanto ”Pankkiunionin toteuttaminen”, 24.11.2015, COM(2015) 587 final.

IP/16/3731

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Documents


CRR_factsheet.pdf