Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi pangandussektori reform: tugevad pangad majanduskasvu toetamiseks ja usalduse taastamiseks

Brüssel, 23. november 2016

Komisjon tutvustab täna laiaulatuslikku reformide paketti, et veelgi parandada ELi pankade vastupanuvõimet.

Ettepanek põhineb ELi pangandussektori normidel ja selle eesmärk on viia lõpule kriisijärgne regulatiivne tegevuskava, tagades, et õigusraamistikus leiavad käsitlemist finantsstabiilsusega seotud probleemid, mis on siiani lahendamata, ning et pankadel on võimalik jätkata reaalmajanduse toetamist.

Pankadel on majanduse rahastamisel ning majanduskasvu edendamisel ja töökohtade loomisel keskne koht. Nad on majapidamiste ja ettevõtete peamine rahastamisallikas. Selleks et taastada finantsstabiilsus ja turu usaldus, võttis EL pärast finantskriisi ette ambitsioonika rahanduse reguleerimissüsteemi reformi. Täna esitatud ettepanekuga soovitakse viia lõpule reformi tegevuskava, pannes paika selle puuduvad lülid, mis on määrava tähtsusega selleks, et veelgi parandada pankade võimet seista vastu šokkidele. Ettepanekus täpsustatakse ka vajaduse korral uue raamistiku teatavaid aspekte, et muuta see majanduskasvu soodustavamaks ja proportsionaalsemaks, võttes arvesse pankade keerukust, suurust ja äriprofiili. Ettepanek sisaldab ka VKEsid ja taristuinvesteeringuid toetavaid meetmeid.

Komisjoni asepresident ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Valdis Dombrovskis sõnas: „Euroopa vajab majanduse rahastamiseks tugevat ja mitmekesist pangandussektorit. Meil on vaja pankade laenuraha, et ettevõtjad saaksid investeerida, püsida konkurentsivõimelistena ja müüa suurematele turgudele ning et inimesed saaksid teha tulevikuplaane. Täna esitasime ettepanekud riski vähendamise kohta. Neis lähtutakse kokkulepitud üleilmsetest standarditest ja arvestatakse Euroopa pangandussektori erisustega.“

Täna esildatud meetmed on osa tööst, mida komisjon teeb pangandussektoris riski vähendamise nimel, nagu on ette nähtud teatises „Pangandusliidu väljakujundamise poole“ (2015. aasta november). Need on ka kooskõlas juunis toimunud majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu järeldustega, milles kutsuti komisjoni üles esitama asjakohased ettepanekud hiljemalt 2016. aasta lõpuks.

Ettepanekutega muudetakse järgmisi õigusakte:

Tänaste meetmetega võetakse rahvusvahelised standardid üle ELi õigusesse, võttes samal ajal arvesse Euroopa erisusi ja hoides ära ebavajaliku mõju reaalmajanduse rahastamisele. Neis võetakse ka arvesse arvamuse avaldamiseks esitatud üleskutse tulemusena saadud tagasisidet.

Ettepanekute üksikasjad

Ettepanekud sisaldavad järgmisi põhipunkte.

1. Meetmed, millega suurendada ELi krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastupanuvõimet ning parandada finantsstabiilsust.

Ettepanekutesse on lisatud õigusraamistiku ülejäänud elemendid, milles lepiti hiljuti kokku Baseli pangajärelevalve komitees ja finantsstabiilsuse nõukogus. Need puudutavad järgmist:

 • riskitundlikumad kapitalinõuded, eelkõige seoses tururiski, vastaspoole krediidiriski ja kesksete vastaspoolte vastu olevate nõuetega;

 • selliste meetodite rakendamine, mis võimaldavad täpsemalt kajastada pankade tegelikku riskipositsiooni;

 • siduv finantsvõimenduse määr, mille eesmärk on hoida ära krediidiasutuste ja investeerimisühingute ülemäärane finantsvõimendus;

 • siduv stabiilne netorahastamise kordaja, mille eesmärk on hoida ära liigne lühiajalisele hulgirahastamisele tuginemine ja vähendada pikaajalise rahastamise riski;

 • globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele kehtestatud nõue hoida kapitali ja muude instrumentide miinimumtaset, millega kaetakse kriisilahenduse korral kahjud. See nõue, mida tuntakse kogu kahjumikatmisvõime nime all, lisatakse olemasolevasse omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõuete süsteemi, mida kohaldatakse kõikide pankade suhtes. See parandab ELi võimet lahendada selliste globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate kriise, kes on sattunud raskustesse, kaitstes samal ajal finantsstabiilsust ja minimeerides maksumaksjate jaoks riske. Ettepanek hõlmab võlainstrumentide riiklikke ühtlustatud nõudeõiguse järkusid, mida kasutatakse maksujõuetuse korral, et hõlbustada pankadel selliste kahjukatmisvõimega võlainstrumentide emiteerimist.

2. Meetmed, millega parandada pankade laenuandmisvõimet, et toetada ELi majandust.

Eelkõige on tehtud ettepanekuid erimeetmete võtmiseks, et:

 • parandada pankade võimet anda laenu VKEdele ja rahastada taristuprojekte;

 • vähendada lihtsama struktuuriga, väikeste pankade jaoks teatavate tasustamisega seotud normidega (eelkõige nendega, mis on seotud instrumente, näiteks aktsiaid, hõlmavate edasilükkamiste ja väljamaksetega) seotud halduskoormust, kui see tundub nimetatud pankade suhtes ebaproportsionaalne;

 • muuta kapitalinõuete direktiivi / kapitalinõuete määruse normid proportsionaalsemaks ja vähem koormavaks väiksemate ja lihtsama struktuuriga krediidiasutuste ja investeerimisühingute jaoks juhul, kui mõned praegu kehtivad avalikustamis- ja aruandlusnõuded ning keerukad kauplemisportfelliga seotud nõuded ei näi olevat usaldatavuskaalutluste seisukohast põhjendatud. Arvamuse esitamise üleskutse ja komisjoni analüüs näitasid, et praegust raamistikku on võimalik kohaldada proportsionaalsemalt, võttes arvesse krediidiasutuse või investeerimisühingu konkreetset olukorda.

3. Meetmed, millega veelgi edendada pankade rolli sügavamate ja likviidsemate ELi kapitaliturgude saavutamisel, et toetada kapitaliturgude liidu loomist.

Esildatud meetmeid on plaanis kohandada, et:

 • hoida kauplemisportfelli positsioonide puhul ära ebaproportsionaalsed kapitalinõuded, sh turutegemisega seotud nõuded;

 • vähendada teatavate instrumentide (pandikirjad, kvaliteetsed väärtpaberistamise instrumendid, riigi võlakohustuse instrumendid, tuletisinstrumendid riski maandamiseks) emiteerimise/hoidmise kulusid;

 • hoida ära võimalikud takistavad asjaolud nende krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul, kes tegutsevad vahendajatena kesksete vastaspoolte kliiritud tehingutega seotud klientide jaoks.

Need seadusandlikud ettepanekud esitatakse nüüd Euroopa Parlamendile ja nõukogule läbivaatamiseks ja vastuvõtmiseks.

Taustteave:

24. novembri 2015. aasta teatises [1] võttis komisjon kohustuse esitada rahvusvahelistel kokkulepetel põhinevad seadusandlikud ettepanekud, et lahendada kehtivas usaldatavusraamistikus kindlaks tehtud kitsaskohad. Selline kohustus võeti osana riskivähendamise paketi meetmetest, mille eesmärk on liikuda edasi pangandusliidu väljakujundamise suunas.

Lisateave:

Vt Küsimused ja vastused

CRD IV/CRR

Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiv

Ühtne kriisilahenduskord

 

[1]Teatis „Pangandusliidu väljakujundamise poole”, 24.11.2015, COM(2015) 587 final

IP/16/3731

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Documents


CRR_factsheet.pdf