Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Реформата на банковия сектор в ЕС: силни банки в подкрепа на растежа и за възстановяване на доверието

Брюксел, 23 ноември 2016 r.

Комисията представя днес цялостен пакет от реформи за по-нататъшно укрепване на устойчивостта на банките в ЕС.

Настоящото предложение надгражда действащите банкови правила в ЕС и допълва следкризисната законодателна програма, като гарантира, че нормативната база обхваща оставащите предизвикателства пред финансовата стабилност, както и че банките са в състояние да продължават да подкрепят реалната икономика.

Банките играят централна роля за финансирането на икономиката, както и за насърчаване на растежа и създаването на работни места. Те са основен източник на финансиране за домакинствата и предприятията. След финансовата криза ЕС работи по амбициозна реформа на финансовата регулаторна система за възстановяване на финансовата стабилност и доверието на пазара. Днешните предложения имат за цел да допълнят тази програма за реформи, като въвеждат някои нови елементи от съществено значение за по-нататъшното укрепване на способността на банките да устояват на евентуални шокове. В предложенията се уточняват някои аспекти на новата нормативна база, където това е необходимо, за да стане тя по-благоприятна за растежа и да съответства на комплексния характер на банките, техния размер и бизнес профил. Те включват също така мерки в подкрепа на МСП и инвестициите в инфраструктурата.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Европа се нужда от силен и разнообразен банков сектор с оглед на нуждите от финансиране на икономиката. Нуждаем се от банковото кредитиране, за да може предприятията да инвестират, да запазят конкурентоспособността си и да продават на по-големи пазари, както и за да може домакинствата да планират бъдещето си. Днес представяме нови предложения за намаляване на риска, които се основават на договорените международни стандарти, като същевременно се вземат предвид специфичните особености на европейския банков сектор“.

Мерките, предложени днес, представляват също така част от текущата работа на Комисията за намаляване на риска в банковия сектор, както е посочено в съобщението „Към завършването на банковия съюз“ (ноември 2015 г.). Те са в унисон и със заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от месец юни, когато Комисията беше приканена да представи съответните предложения най-късно до края на 2016 г.

С предложенията се внасят изменения в следните законодателни актове:

С днешните мерки се прилагат международните стандарти в правото на Съюза, като се вземат предвид европейските особености и се избягва необосновано въздействие върху финансирането на реалната икономика. Те също така вземат под внимание резултатите от поканата за представяне на доказателства.

Повече подробности за предложенията

Предложенията съдържат следните основни елементи:

1. Мерки за повишаване на устойчивостта на институциите на ЕС и за укрепване на финансовата стабилност.

Предложенията обхващат останалите елементи от законодателната база, приета неотдавна в рамките на Базелския комитет по банков надзор (БКБН) и на Съвета за финансова стабилност (СФС). Те включват:

 • по-чувствителни към риска капиталови изисквания, по-специално в областта на пазарния риск и риска от неизпълнение от страна на контрагента, както и във връзка с експозиции към централни контрагенти (ЦК);

 • прилагане на методики, които по-точно отразяват реалните рискове, на които са изложени банките;

 • задължителен коефициент на ливъридж (КЛ) за предпазване на институциите от прекомерен ливъридж;

 • задължителен коефициент на стабилност на нетното финансиране (NSFR) за справяне с прекомерното използване на краткосрочно финансиране на едро и за намаляване на риска при дългосрочното финансиране.

 • изискване глобалните системно значими институции (Г-СЗИ) да поддържат минимални равнища на капитал и други инструменти, които да поемат загуби в режим на преструктуриране. Това изискване, наречено „общ капацитет за поемане на загуби (TLAC), ще бъде включено в съществуващата система за минимални изисквания за собствени средства и приемливи пасиви (МИССПП), която се прилага за всички банки, и ще засили способността на ЕС да преструктурира проблемните Г-СЗИ, като същевременно защитава финансовата стабилност и свежда до минимум рисковете за данъкоплатците. Предлага се хармонизирано класиране на необезпечени дългови инструменти на национално равнище при производства по несъстоятелност, което да улесни банките при емитирането на такива дългови инструменти за покриване на загубите.

2. Мерки за подобряване на капацитета за кредитиране на банките в подкрепа на икономиката на ЕС.

По-специално, предлагат се мерки за:

 • увеличаване на капацитета на банките за отпускане на заеми за МСП и за финансиране на инфраструктурни проекти;

 • намаляване на административната тежест за по-малки банки с некомплексен профил, която произтича от някои правила в областта на възнагражденията (по-специално тези за отлагане и за възнаграждения под формата на инструменти, напр. акции), която изглежда непропорционална за тези банки;

 • адаптиране на правилата на РКИ/ДКИ, така че те да станат по-пропорционални и по-лесно приложими за по-малките и по-малко комплексните институции, когато някои от настоящите изисквания, свързани с оповестяване и докладване, както и комплексните изисквания, свързани с търговския портфейл, не изглеждат оправдани от пруденциална гледна точка. Поканата за представяне на доказателства и направеният от Комисията анализ, показват, че настоящата рамка може да се прилага по-пропорционално, като се отчита конкретната ситуация.

3. По-нататъшно улесняване на ролята на банките за постигане на по-дълбоки и по-ликвидни капиталови пазари в ЕС в подкрепа на създаването на съюз на капиталовите пазари.

Предвиждат се конкретни промени на предложените мерки с цел:

 • избягване на непропорционални капиталови изисквания за позиции на търговския портфейл, включително свързани с дейностите по поддържане на пазара;

 • намаляване на разходите за издаване / притежаване на определени инструменти (покрити облигации, висококачествени секюритизиращи инструменти, държавни дългови инструменти, деривати за хеджиране);

 • премахване на потенциални пречки пред институциите, които действат като посредници за клиенти по отношение на сделки, чийто клиринг се извършва от ЦК.

Тези законодателни предложения ще бъдат изпратени на Европейския парламент за консултация и на Съвета — за разглеждане и приемане.

История на досието

В съобщението си от 24 ноември 2015 г. [1] Европейската комисия пое ангажимент да представи законодателни предложения въз основа на международни споразумения с цел отстраняване на установените слабости на съществуващата пруденциална рамка. Конкретният ангажимент е част от пакет от мерки за намаляване на риска, насочен към постигането на по-нататъшен напредък в изграждането на банковия съюз.

За повече информация

Вж. нашите Въпроси и отговори

РКИ/ДКИ IV

ДВПБ

РЕМП

 

[1] Съобщение „Към завършването на банковия съюз“, COM(2015) 587 final, 24.11.2015 г.

IP/16/3731

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

Documents


CRR_factsheet.pdf