Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den europeiska säkerhetsagendan: Andra rapporten om framsteg på väg mot en effektiv och hållbar säkerhetsunion

Bryssel den 16 november 2016

EU-kommissionen lägger i dag fram sin andra månadsrapport om framstegen på väg mot en effektiv och hållbar säkerhetsunion.

I linje med uppmaningarna i Bratislavafärdplanen och från Europeiska rådet i oktober har viktiga framsteg gjorts den senaste månaden, t.ex. införandet av den europeiska gräns- och kustbevakningen den 6 oktober, de djupgående diskussionerna om arbetet i EU:s nätverk för kunskapsspridning om radikalisering, särskilt när det gäller ungdomar som riskerar att radikalisers, samt dagens förslag om ett europeiskt system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias), som aviserades av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i hans tal om tillståndet i unionen 2016.

– För några dagar sedan uppmärksammade Europa ettårsdagen av de fruktansvärda attackerna i Paris, där reaktiverade automatvapen användes med förödande konsekvenser, säger Julian King, EU-kommissionär med ansvar för säkerhetsunionen.Nu är det hög tid att slutföra lagstiftningsarbetet med ändringen av direktivet om skjutvapen och att stoppa spridningen av militärvapen av Kalashnikovtyp. Rapporten uppmanar medlagstiftarna att färdigställa två andra paket före årets slut: Det nya direktivet om terrorismbekämpning och ändringen av kodexen om Schengengränserna. Tillsammans kan dessa bestämmelser göra stor skillnad ute på fältet, t.ex. inför hotet från återvändande utländska terroriststridande. De kommer också att bidra att skydda medborgarna i hela Europa mer effektivt.

Inför framtiden understryker rapporten i synnerhet att Europaparlamentet och rådet snabbt måste genomföra de åtaganden de gjorde i Bratislavafärdplanen och vid Europeiska rådets oktobermöte. De måste också komma överens om EU-kommissionens förslag om ändring av direktivet om skjutvapen, om direktivet om bekämpande av terrorism och om upprättandet av systematiska kontroller av alla som korsar EU:s yttre gränser.

De viktigaste punkterna är följande:

Stärka kampen mot terrorism och organiserad brottslighet

  • Rättslig ram: Europaparlamentet och rådet bör före slutet av november enas om förslaget till direktiv om bekämpande av terrorism. Medlagstiftarna bör också före utgången av 2016 enas om det ändrade direktivet om skjutvapen. I december kommer EU-kommissionen att lägga fram det slutliga paketet med förslag enligt handlingsplanen mot finansiering av terrorism, inklusive förslag om kriminalisering av penningtvätt.
  • Förebygga och bekämpa radikalisering: Vid högnivåkonferensen för EU:s nätverk för kunskapsspridning om radikalisering (RAN) lanserades en ny ungdomsplattform som ska uppmuntra unga människor att engagera sig i det förebyggande arbetet riktat till ungdomar som riskerar att radikaliseras, som är en nyckelgrupp för terrroristrekryterare. EU:s internetforum kommer att hålla sitt andra möte den 8 december 2016 och där kommer man att jobba vidare med att utveckla arbetet mot radikalisering online och terroristpropaganda på internet. Man kommer att inrätta en ny gemensam anmälningsplattform och ett program för att stärka det civila samhället.

Stärka våra försvarsmekanismer och vår motståndskraft

  • Stärka informationssystem och åtgärda informationsbrister: EU-kommissionen föreslår i dag att det ska inrättas ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) för att stärka säkerhetskontrollerna av resenärer utan visum. Etias kommer att samla information om alla som reser till Europeiska unionen utan visum. Det möjliggör förhandskontroll av irreguljär migration och säkerhetsrisker. EU-kommissionen vill uppmana medlagstiftarna att snarast börja arbeta med förslaget om att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) i enlighet med Bratislavafärdplanen.
  • Förbättra informationsutbytet: EU-kommissionen driver aktivt på genomförandet av EU-direktivet om passageraruppgifter, för att se till att alla EU-länder genomför det innan tidsfristen löper ut i maj 2018.
  • Förbättra säkerheten vid de yttre gränserna: Efter att den europeiska gräns- och kustbevakningen infördes i oktober är det nu dags för EU-länderna att fullgöra sina åtaganden om att avsätta personal och utrustning så att vi uppnår full kapacitet för snabba reaktioner före årets utgång. Europeiska rådets oktobermöte uppmanade också till ett snabbt antagande av EU-kommissionens förslag om systematiska kontroller av alla resenärer som korsar EU:s yttre gränser. Det här är ett nyckelinstrument för att upptäcka återvändande utländska stridande. I december kommer EU-kommissionen att lägga fram en första omgång förslag om att förbättra funktionerna för Schengens informationssystem (SIS). EU-kommissionen kommer även att lägga fram en handlingsplan för att förbättra säkerhetsdetaljerna i resehandlingar före årets utgång.
  • EU-kommissionen arbetar också med införandet av ett gemensamt sökgränssnitt för medlemsstaternas rättsvårdande myndigheter, gränsmyndigheter och immigrationsmyndigheter. Dessutom kommer expertgruppen för informationssystem och interoperabilitet att lägga fram en delrapport före årets slut.

Bakgrund

Säkerheten har varit ett aktuellt tema under hela den här kommissionens mandatperiod, alltifrån ordförande Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer i juli 2014 till det senaste talet om tillståndet i unionen i september 2016.

EU-kommissionen antog den 28 april 2015 den europeiska säkerhetsagendan. Den omfattar de viktigaste åtgärderna för att garantera att EU effektivt kan svara på terrorism och säkerhetshot inom unionen under perioden 2015–2020.

Man har sedan dess gjort stora framsteg med genomförandet av agendan. I november 2015 föreslog EU-kommissionen en ändring av direktivet om skjutvapen och i december 2015 lade man fram en handlingsplan om skjutvapen och sprängämnen. När det gäller terrorism antog EU-kommissionen i december 2015 ett nyttdirektiv om bekämpande av terrorism och i februari 2016 en särskild handlingsplan mot finansiering av terrorism. I april föreslog EU-kommissionen att det skulle inrättas ett system för in- och utresa (EES) och lade fram ett meddelande för att bana vägen för en effektiv och hållbar säkerhetsunion. Dessutom inrättades ett särskilt EU-certifieringssystem för säkerhetskontrollutrustning i september.

Slutligen lade EU-kommissionen den 14 september 2016 fram sitt meddelande Att förbättra säkerheten i en rörlig värld, som bekräftar att man måste hitta en jämvikt mellan att säkerställa rörligheten och att garantera säkerheten och samtidigt göra det lättare att resa in i Schengenområdet utan att behöva visum. Den 6 oktober inledde också den europeiska gräns- och kustbevakningen sin verksamhet, bara nio månader efter EU-kommissionens förslag i december. Det här är ett uttryck för vår starka vilja att stärka förvaltningen av och säkerheten för EU:s yttre gränser.

Jean-Claude Junckers beslut i augusti 2016 att tillsätta en särskild kommissionsledamot med ansvar för säkerhetsunionen visar att EU-kommissionen fäster stor vikt vid förstärkta insatser för att bemöta terroristhotet.

Den första månadsrapporten om framstegen på väg mot en säkerhetsunion lades fram den 12 oktober och omfattade perioden april–oktober 2016. Den andra rapporten, som läggs fram i dag, granskar de framsteg som gjorts sedan dess och blickar framåt mot december 2016.

Mer information

Andra rapporten om framsteg på väg mot en effektiv och hållbar säkerhetsunion

Pressmeddelande: EU-kommissionen föreslår ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd

Pressmeddelande: Att säkra Europas yttre gränser: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån sjösätts

Meddelande om framsteg på väg mot en effektiv och hållbar säkerhetsunion

Meddelande: Att genomföra den europeiska säkerhetsagendan mot terrorism och bana väg för en effektiv och hållbar säkerhetsunion

Den europeiska säkerhetsagendan

Faktablad: Säkerhetsunionen:

Frågor och svar: Att bana väg för en effektiv och hållbar säkerhetsunion

Uppdragsbeskrivning för Julian King, EU-kommissionär med ansvar för säkerhetsunionen

IP/16/3681

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar