Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Drošības programma: otrais progresa ziņojums virzībā uz efektīvu un noturīgu drošības savienību

Briselē, 2016. gada 16. novembrī

Šodien Eiropas Komisija iepazīstināja ar savu otro ikmēneša ziņojumu par progresu virzībā uz efektīvu un noturīgu drošības savienību.

Saskaņā ar Bratislavas ceļvedī paustajiem aicinājumiem un oktobra Eiropadomes secinājumiem pagājušajā mēnesī ir veikti svarīgi pasākumi, proti, 6. oktobrī sākta Eiropas Robežu un krasta apsardzes darbība, ir notikušas padziļinātas diskusijas par Radikalizācijas izpratnes tīkla veiktajiem pasākumiem, jo īpaši attiecībā uz radikalizācijas riskam pakļautajiem jauniešiem, kā arī šodien iesniegtais priekšlikums par Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS), kas seko priekšsēdētaja Junkera paziņojumam 2016. gada septembra runā par stāvokli Savienībā.

Drošības savienības komisārs Džūlians Kings piebilda: “Pirms dažam dienām Eiropa atzīmēja gadskārtu kopš šausminošajiem uzbrukumiem Parīzē, kuros tika izmantoti reaktivēti militāri triecienuzbrukumu ieroči, izraisot postošas sekas. Ir pēdējais laiks pabeigt leģislatīvo darbu saistībā ar Šaujamieroču direktīvas pārskatīšanu un no plašākas aprites izņemt militāriem mērķiem paredzētus automātiskos Kalašņikova tipa šaujamieročus. Ziņojumā abi likumdevēji turklāt aicināti līdz gada beigām pabeigt abas pārējās tiesību aktu paketes, proti, jauno terorisma apkarošanas direktīvu un Šengenas Robežu kodeksa pārskatīšanu. Kopumā šie noteikumi patiešām radīs pārmaiņas uz vietas, tostarp, saskaroties ar draudiem, ko rada ārvalstu kaujinieki teroristi, kas atgriežas atpakaļ, un tie palīdzēs efektīvāk aizsargāt iedzīvotājus visā Eiropā.”

Raugoties nākotnē, ziņojumā jo īpaši uzsvērts, ka Eiropas Parlamentam un Padomei steidzami ir jāievēro savas nesen Bratislavas ceļvedī un oktobra Eiropadomes sanāksmē paustās apņemšanās un jāpanāk vienošanās par Komisijas priekšlikumiem pārskatīt Šaujamieroču direktīvu, Direktīvu par terorisma apkarošanu un par sistemātisku pārbaužu ieviešanu visām personām, kas šķērso ES ārējo robežu.

Ir uzsvērti šādi galvenie jautājumi.

Cīņas pastiprināšana pret terorismu un organizēto noziedzību

  • Tiesiskais regulējums Eiropas Parlamentam un Padomei līdz novembra beigām būtu jāvienojas par priekšlikumu Direktīvai par terorisma apkarošanu. Abiem likumdevējiem līdz 2016. gada beigām būtu jāvienojas par Šaujamieroču direktīvas pārskatīšanu. Decembrī Komisija nāks klajā ar galīgo priekšlikumu kopumu, kas pamatojas uz Rīcības plānu par teroristu finansēšanas apkarošanu, tostarp priekšlikumiem par kriminālatbildības noteikšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
  • Radikalizācijas novēršana un apkarošana — Radikalizācijas izpratnes tīkla (RAN) augsta līmeņa konferencē tika sākta jauna platforma“RAN Young”, lai jauniešus mudinātu iesaistīties preventīvos pasākumos, kas paredzēti radikalizācijas riskam pakļautiem jauniešiem, kuri ir teroristu vervētāju mērķgrupa. Otrajā augsta līmeņa ES interneta foruma sanāksmē 2016. gada 8. decembrī šis darbs tiks virzīts uz to, lai novērstu radikalizāciju tiešsaistē un apkarotu teroristu propagandu internetā. Tajā izveidos jaunu kopīgu platformu ziņošanai par interneta saturu un pilsoniskās sabiedrības iespējināšanas programmu.

Mūsu aizsardzības pasākumu un izturētspējas stiprināšana

  • Informācijas sistēmu stiprināšana un informācijas trūkuma novēršana. Komisija šodien ierosināja izveidot Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS), lai pastiprinātu drošības pārbaudes ceļotājiem, kam nav nepieciešama vīza. ETIAS tiks vākta informācija par visiem, kam ceļojumam uz Eiropas Savienību nav nepieciešama vīza, nolūkā dot iespēju iepriekš veikt neatbilstīgās migrācijas un drošības pārbaudes. Komisija aicina abus likumdevējus steidzami sākt darbu pie tās priekšlikuma izveidot Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS), kā tas noteikts Bratislavas ceļvedī.
  • Informācijas apmaiņas uzlabošana. Komisija aktīvi virza ES Pasažieru datu reģistra (PDR) direktīvas īstenošanu, lai nodrošinātu, ka visas ES dalībvalstis ievēro tās pilnīgai īstenošanai noteikto termiņu, kas ir 2018. gada maijs.
  • Drošības uzlabošana pie ārējām robežām. Pēc tam, kad oktobrī sāka darboties Eiropas Robežu un krasta apsardze, tagad ir būtiski, lai dalībvalstis ievēro savu apņemšanos izvietot personālu un aprīkojumu ar mērķi līdz gada beigām sasniegt pilnīgu ātras reaģēšanas kapacitāti. Oktobrī Eiropadome aicināja arī steidzami pieņemt Komisijas priekšlikumu par sistemātiskas kontroles pastiprināšanu visiem ceļotājiem, kas šķērso ES ārējās robežas — šādas kontroles ir galvenais instruments, ar ko atklāt ārvalstu kaujiniekus, kuri atgriežas atpakaļ. Turklāt Komisija decembrī nāks klajā ar pirmo priekšlikumu kopumu, kā uzlabot Šengenas Informācijas sistēmas (ŠIS) funkcijas. Komisija turklāt līdz gada beigām nāks klajā ar Rīcības plānu aizsardzības elementu uzlabošanai ceļošanas dokumentos.
  • Komisija strādā arī pie vienotas meklēšanas saskarnes izveides dalībvalstu tiesībaizsardzības, robežsardzes un imigrācijas iestādēm. Turklāt augsta līmeņa ekspertu grupa informācijas sistēmu un sadarbspējas jautājumos līdz gada beigām nāks klajā ar starpposma ziņojumu.

Konteksts

Drošība ir bijusi pastāvīga tēma kopš Junkera vadītās Komisijas pilnvaru sākuma gan Komisijas priekšsēdētāja Junkera 2014. gada jūlija politikas pamatnostādnēs, gan jaunākajā 2016. gada septembra runā par stāvokli Savienībā.

Eiropas Komisija 2015. gada 28. aprīlī pieņēma Eiropas Drošības programmu, nosakot galvenās darbības, kas veicamas, lai 2015.-2020. gadā nodrošinātu efektīvu ES reakciju uz terorismu un drošības apdraudējumiem Eiropas Savienībā.

Kopš programmas pieņemšanas ir panākts ievērojams progress tās īstenošanā. Komisija 2015. gada novembrī ierosināja pārskatīt Šaujamieroču direktīvu un 2015. gada decembrī ierosināja Rīcības plānu šaujamieroču un sprāgstvielu jomā. Terorisma apkarošanai Komisija 2015. gada decembrī pieņēma jaunu Direktīvu par terorisma apkarošanu un 2016. gada februārī — īpašu Rīcības plānu par teroristu finansēšanas apkarošanu. Aprīlī Komisija ierosināja izveidot ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS) un nāca klajā ar paziņojumu par virzību uz efektīvu un patiesu drošības savienību. Turklāt septembrī tika pieņemta vienota ES sertifikācijas sistēma aviācijas drošības iekārtām.

Pavisam nesen Komisija nāca klajā ar 2016. gada 14. septembra paziņojumu “Drošības stiprināšana pasaulē, ko raksturo mobilitāte”, kas apliecināja vajadzību nodrošināt līdzsvaru starp mobilitātes nodrošināšanu un drošības stiprināšanu, vienlaikus atvieglojot likumīgu ieceļošanu Šengenas zonā bez vīzas. Turklāt 6. oktobrī — tikai 9 mēnešus pēc Komisijas ierosinājuma decembrī — sāka darboties Eiropas Robežu un krasta apsardze, kas liecina par nepārprotamu apņemšanos pastiprināt ES ārējās robežas pārvaldību un drošību.

Priekšsēdētājs Junkers, 2016. gada augustā izveidodams īpašu drošības savienības komisāra amatu, ir akcentējis lielo vērību, kādu Komisija velta spēcīgākai reakcijai uz terorisma draudiem.

Pirmais ikmēneša ziņojums par panākto progresu drošības savienībā nāca klajā 12. oktobrī, un tas aptvēra laikposmu no 2016. gada aprīļa līdz oktobrim, savukārt šodienas otrajā ziņojumā sniegts ieskats par līdz tam panākto progresu un pasākumiem līdz 2016. gada decembrim.

Papildu informācija

Otrais progresa ziņojums virzībā uz efektīvu un patiesu drošības savienību

Paziņojums presei: Komisija ierosina Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu

Paziņojums presei: Eiropas ārējo robežu sardzē — jaunā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

Paziņojums par panākumiem virzībā uz efektīvu un patiesu drošības savienību

Paziņojums: “Eiropas Drošības programmas īstenošana cīņā pret terorismu un virzībā uz efektīvu un patiesu drošības savienību”

Eiropas Drošības programma

Faktu lapa: Drošības savienība

Jautājumi un atbildes: ceļā uz patiesu un efektīvu drošības savienību

Uzdevumu apraksta vēstule drošības savienības komisāram seram Džūlianam Kingam

IP/16/3681

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar