Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan turvallisuusagenda: Toinen raportti edistymisestä kohti todellista ja kestävää turvallisuusunionia

Bryssel 16. marraskuuta 2016

Euroopan komissio esitteli tänään toisen kuukausiraporttinsa edistymisestä kohti toimivaa ja kestävää turvallisuusunionia.

Sen mukaisesti, mitä Bratislavan etenemissuunnitelmassa ja lokakuun Eurooppa-neuvoston päätelmissä esitettiin, viimeksi kuluneen kuukauden aikana on saavutettu merkittävää edistymistä. Esimerkkeinä voidaan mainita eurooppalaisen raja- ja merivartioston perustaminen 6. lokakuuta, perusteelliset keskustelut radikalisoitumisen torjunnan verkostossa (RAN) toteutettavista toimista, erityisesti radikalisoitumisvaarassa olevien nuorten suhteen, sekä tänään esitetty komission ehdotus EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmästä (ETIAS), johon puheenjohtaja Juncker viittasi tämänvuotisessa unionin tilaa käsitelleessä puheessaan.

Turvallisuusunionista vastaava EU-komissaari Julian King: "Muutama päivä sitten tuli kuluneeksi vuosi Pariisissa tehdyistä hirvittävistä terrori-iskuista, joissa käytettiin uudelleenaktivoituja rynnäkkökivääreitä tuhoisin seurauksin. On aika saada valmiiksi ampuma-asedirektiivin tarkistukseen liittyvä lainsäädäntötyö ja saada Kalashnikov-tyyppiset automaattiaseet pois laajemmasta levityksestä. Raportissa kehotetaan lainsäädäntövallan käyttäjiä myös saattamaan valmiiksi kaksi muuta lainsäädäntöpakettia vuoden loppuun mennessä eli uusi terrorismin torjuntaa koskeva direktiivi ja Schengenin rajasäännöstön tarkistaminen. Nämä voivat yhdessä saada aikaan todellisen muutoksen kentällä, esimerkiksi palaavien vierastaistelijoiden aiheuttaman uhkan osalta, ja ne auttavat viranomaisia suojelemaan tehokkaasti kansalaisia eri puolilla Eurooppaa".

Tulevaisuutta ajatellen raportissa korostetaan erityisesti sitä, että Euroopan parlamentin ja neuvoston on noudatettava sitoumuksiaan, jotka on viimeksi esitetty Bratislavan etenemissuunnitelmassa ja lokakuun Eurooppa-neuvoston päätelmissä, ja päästävä pikaisesti sopimukseen komission ehdotuksista, jotka koskevat ampuma-asedirektiivin tarkistusta, terrorismin torjuntaa koskevaa direktiiviä sekä kaikkien unionin ulkorajoja ylittävien henkilöiden järjestelmällisiä tarkastuksia.

Tähän liittyen tärkeimpiä kohtia ovat seuraavat:

Terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan vahvistaminen

  • Oikeudellinen kehys: Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi ennen marraskuun loppua päästävä sopimukseen terrorismin torjuntaa koskevasta direktiivistä. Lainsäädäntövallan käyttäjien olisi vuoden 2016 loppuun mennessä päästävä yhteisymmärrykseen myös ampuma-asedirektiivin tarkistuksesta. Komissio esittää joulukuussa lopulliset ehdotukset, jotka liittyvät terrorismin rahoitusta koskevaan toimintasuunnitelmaan. Ehdotukset koskevat muun muassa rahanpesun kriminalisointia.
  • Radikalisoitumisen ehkäiseminen ja torjuminen: Radikalisoitumisen torjunnan verkoston (RAN) korkean tason konferenssissa käynnistettiin uusi "RAN Young" -hanke. Siinä nuoria innostetaan osallistumaan terrorismin torjumiseksi tehtävään työhön niiden nuorten keskuudessa, jotka ovat radikalisoitumisvaarassa. Nuoret ovat terroristien värvääjien keskeinen kohderyhmä. EU:n internetfoorumin toinen korkean tason kokous pidetään 8. joulukuuta 2016. Kokouksessa on tarkoitus edistää toimia, joilla torjutaan verkossa tapahtuvaa radikalisoitumista ja terroristipropagandaa. Kokouksessa perustetaan sisällöstä ilmoittamiseen tarkoitettu yhteinen alusta sekä kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen tähtäävä ohjelma.

Puolustusvalmiuden ja selviytymiskyvyn lisääminen

  • Tietojärjestelmien lujittaminen ja tietoaukkojen paikkaaminen: Komissio esitti tänään ehdotuksen EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmästä (ETIAS), jonka avulla voidaan tehostaa viisumivapaasti matkustavien turvallisuustarkastuksia. ETIAS-järjestelmässä kerätään tietoa kaikista EU:hun ilman viisumia matkustavista ja mahdollistetaan etukäteen tehtävät epäsäännölliset raja- ja turvallisuustarkastukset. Komissio kehottaa lainsäädäntövallan käyttäjiä ottamaan kiireellisesti käsittelyyn ehdotuksen, joka koskee EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamista, kuten Bratislavan etenemissuunnitelmassa esitettiin.
  • Tietojenvaihdon parantaminen: Komissio edistää aktiivisesti matkustajarekisteritietodirektiiviä (PNR-direktiiviä) sen varmistamiseksi, että kaikki EU:n jäsenvaltiot noudattavat direktiivin täysimääräisen täytäntöönpanon määräaikaa toukokuussa 2018.
  • Turvallisuuden parantaminen ulkorajoilla: Sen jälkeen, kun Euroopan raja- ja merivartiovirasto aloitti toimintansa lokakuussa, on tärkeää, että jäsenvaltiot noudattavat sitoumuksiaan ja lähettävät tarvittavan henkilöstön ja kaluston, jotta vuoden loppuun mennessä saavutetaan täysi valmius nopeaan toimintaan. Lokakuun Eurooppa-neuvosto kehotti myös hyväksymään nopeasti komission ehdotuksen, jonka myötä otetaan käyttöön kaikkien EU:n ulkorajat ylittävien matkustajien järjestelmälliset tarkastukset. Kyseessä on keskeinen väline palaavien vierastaistelijoiden tunnistamiseksi. Lisäksi komissio esittää joulukuussa ensimmäiset ehdotukset Schengenin tietojärjestelmän (SIS) toimivuuden parantamisesta. Komission tarkoituksena on myös esittää vuoden loppuun mennessä toimintasuunnitelma matkustusasiakirjojen turvaominaisuuksien parantamiseksi.
  • Komissio työskentelee myös jäsenvaltioiden lainvalvonta-, raja- ja maahanmuuttoviranomaisten yhden yhteisen hakuliittymän luomiseksi. Lisäksi tietojärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä esittää väliraportin vuoden loppuun mennessä.

Tausta

Turvallisuusasiat ovat olleet jatkuvasti esillä komission toimikauden alusta asti puheenjohtaja Junckerin heinäkuussa 2014 esittämistä poliittisista suuntaviivoista hänen syyskuussa 2016 pitämäänsä viimeisimpään unionin tilaa käsittelevään puheeseen.

Euroopan komissio hyväksyi 28. huhtikuuta 2015 Euroopan turvallisuusagendan, jossa esitetään keskeiset keinot terrorismin ja turvallisuusuhkien tulokselliseen torjuntaan EU:ssa vuosina 2015–2020.

Turvallisuusagendan täytäntöönpano on edistynyt huomattavasti. Komissio esitti marraskuussa 2015 ampuma-asedirektiivin tarkistusta sekä joulukuussa 2015 ampuma-aseita ja räjähteitä koskevaa toimintasuunnitelmaa. Terrrorismin osalta komissio hyväksyi joulukuussa 2015 uuden terrorismin torjuntaa koskevan direktiivin sekä helmikuussa 2016 terrorismin rahoitusta koskevan toimintasuunnitelman. Huhtikuussa komissio ehdotti rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamista sekä esitti tiedonannon edistymisestä kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia. Lisäksi syyskuussa hyväksyttiin yksi yksittäinen EU:n sertifiointi ilmailun turvatarkastuslaitteita varten.

Komissio esitti 14. syyskuuta tiedonannon "Lisää turvallisuutta liikkuvuuden maailmassa", jonka mukaan on tarpeen löytää oikea tasapaino liikkuvuuden turvaamisen ja turvallisuuden parantamisen välillä, kun samalla helpotetaan laillista saapumista Schengen-alueelle ilman viisumia. Lisäksi Euroopan raja- ja merivartiovirasto aloitti toimintansa 6. lokakuuta, vain yhdeksän kuukauden kuluttua komission joulukuussa 2015 tekemästä ehdotuksesta, mikä on selkeä merkki sitoutumisesta EU:n ulkorajojen valvonnan ja turvallisuuden lisäämiseen.

Myös se, että puheenjohtaja Juncker perusti elokuussa 2016 komissioon uuden erityisen vastuualueen – turvallisuusunionin – osoittaa, miten tärkeänä komissio pitää terrorismiuhan torjunnan tehostamista.

Ensimmäinen kuukausiraportti esitettiin 12. lokakuuta, ja se kattoi kauden huhtikuusta lokakuuhun 2016. Toisessa raportissa tarkastellaan sen jälkeen saavutettua edistymistä ja avataan näkymiä joulukuuhun 2016.

Lisätietoja

Toinen raportti edistymisestä kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia

Lehdistötiedote: Komissio ehdottaa EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamista

Lehdistötiedote: EU:n ulkorajojen turvaaminen: Euroopan raja- ja merivartiovirasto aloittaa toimintansa

Tiedonanto edistymisestä kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia

Tiedonanto: Euroopan turvallisuusagendan valjastaminen terrorismin torjuntaan ja toimivan ja todellisen turvallisuusunionin perustamisen valmisteluun

Euroopan turvallisuusagenda

Tietosivu: Turvallisuusunioni

Kysymyksiä ja vastauksia: Kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia

Toimeksiantokirje Julian Kingille, turvallisuusunionista vastaavalle komissaarille

IP/16/3681

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar