Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa julgeoleku tegevuskava: teine aruanne edusammude kohta teel tõhusa ja jätkusuutliku julgeolekuliidu suunas

Brüssel, 16. november 2016

Täna tutvustas Euroopa Komisjon teist igakuist aruannet tehtud edusammude kohta teel tõhusa ja jätkusuutliku julgeolekuliidu suunas.

Kooskõlas Bratislava tegevuskava ja oktoobrikuise Euroopa Ülemkogu kohtumise järelduste üleskutsetega on läinud kuu jooksul tehtud olulisi edusamme, sealhulgas 6. oktoobril tööd alustanud Euroopa piiri- ja rannikuvalve, põhjalikud arutelud selle üle, mida on teinud radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustik ennekõike seoses radikaliseerimisele vastuvõtlike noortega, samuti täna esitatud ettepanek luua ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS), millest president Juncker juba teatas oma 2016. aasta septembri kõnes olukorrast Euroopa Liidus.

Julgeolekuliidu volinik Julian King sõnas: „Paari päeva eest möödus aasta jõhkratest rünnakutest Pariisis, kui hukatuslike tagajärgedega kasutati deaktiveeritud lahingurelvi, mis olid taas laskekõlblikuks muudetud. Viimane aeg on viia lõpule seadusandlik töö tulirelvade direktiivi muutmisettepanekuga ja kaotada laiemast ringlusest sõjaväelised Kalašnikovi taolised automaatrelvad. Samuti kutsutakse aruandes kaasseadusandjaid üles viima veel selle aasta jooksul lõpule töö kahe teise paketiga, milleks on uus terrorismivastase võitluse direktiiv ja Schengeni piirieeskirjade läbivaatamine. Kõigi nendega koos saab reaalselt midagi muuta konkreetsetes olukordades, näiteks seistes silmitsi ohuga, mida kujutavad enesest tagasipöörduvad võitlejad, ja need aitavad ametivõimudel kogu Euroopas oma kodanikke paremini kaitsta“.

Tuleviku suhtes rõhutatakse aruandes ennekõike seda, et Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid võimalikult kiiresti täitma oma lubadused, mis viimati anti Bratislava tegevuskavas ja oktoobrikuisel Euroopa Ülemkogu kohtumisel, ning jõudma kokkuleppele komisjoni ettepanekutes, mis puudutavad tulirelvade direktiivi muutmist, terrorismivastase võitluse direktiivi ja kõigi ELi välispiiri ületavate isikute süstemaatilise kontrollimise juurutamist.

Aruandes rõhutatakse eelkõige järgnevaid punkte:

Tõhustatud võitlus terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu

  • Õigusraamistik: Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid novembri lõpuks jõudma kokkuleppele komisjoni ettepanekus võtta vastu direktiiv terrorismivastase võitluse kohta. Samuti peaksid kaasseadusandjad 2016. aasta lõpuks jõudma kokkuleppele tulirelvade direktiivi läbivaatamise kohta. Detsembris esitab komisjon lõpliku ettepanekute paketi terrorismi rahastamise vastase tegevuskava raames, sealhulgas ettepanekud seoses rahapesu kriminaliseerimisega.
  • Radikaliseerumise ennetamine ja võitlus selle vastu: radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku kõrgetasemelisel konverentsil avati uus noortele suunatud platvorm, et innustada noorukeid osalema ennetustöös radikaliseerumisele kõige vastuvõtlikumate noorte hulgas, kes on terroristide värbajate kõige olulisem sihtrühm. ELi interneti foorumi teine kõrgetasemeline kohtumine 8. detsembril 2016 jätkab seda tööd, et ennetada veebis toimuvat radikaliseerumist ja võidelda terroristliku internetipropaganda vastu. Sellega luuakse uus ühine teavitamisplatvorm ja kodanikuühiskonna tugevdamise programm.

Kaitse- ja vastupanuvõime suurendamine

  • Infosüsteemide tugevdamine ja teabelünkade täitmine: täna esitas komisjon ettepaneku luua ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS), et karmistada viisanõudest vabastatud reisijate turvakontrolle. ETIASe vahendusel kogutakse teavet kõigi viisavabalt Euroopa Liitu reisijate kohta, et võimaldada eelkontrolle ebaseadusliku rände ja turvariskide tuvastamiseks. Komisjon kutsub kaasseadusandjaid üles võtma nii kiiresti kui võimalik menetlusse tema esitatud ettepaneku luua ELi reisiinfo ja -lubade süsteem, mis järgib Bratislava tegevuskava üleskutset.
  • Teabevahetuse parandamine: komisjon teeb aktiivselt tööd ELi broneeringuinfo direktiivi rakendamise nimel, tagamaks, et kõigis liikmesriikide peetakse kinni selle täieliku rakendamise tähtajast, milleks on 2018. aasta mai.
  • Julgeoleku tugevdamine välispiiril: oktoobris alustas tegevust Euroopa piiri- ja rannikuvalve ja nüüd on ülimalt oluline, et liikmesriigid täidaksid oma lubadused eraldada töötajad ja varustus, et saavutada käesoleva aasta lõpuks ameti täielik kiirreageerimisvõime. Samuti esitati oktoobris toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel üleskutse võtta kiiresti vastu komisjoni ettepanek kehtestada süstemaatilised kontrollid kõigi ELi välispiiri ületavate reisijate üle. See on võtmetähtsusega tagasipöörduvate välisvõitlejate kindlakstegemisel. Lisaks sellele esitab komisjon detsembris esimesed ettepanekud Schengeni infosüsteemi funktsionaalsuse parandamiseks. Samuti esitab komisjon veel enne aasta lõppu tegevuskava reisidokumentide turvaelementide tõhustamiseks.
  • Ka töötab komisjon selle nimel, et luua liikmesriikide õiguskaitse-, piirikontrolli- ja sisserändeasutuste jaoks ühtne otsinguliides. Lisaks sellele esitab kõrgetasemeline infosüsteemide ja koostalitlusvõime eksperdirühm enne aasta lõppu vahearuande.

Taust

Turvalisus on olnud pidevalt arutlusteemaks Junckeri komisjoni ametiaja algusest peale – alates president Junckeri poliitilistest suunistest (juuli 2014) kuni viimase kõneni olukorrast Euroopa Liidus (september 2016).

Euroopa Komisjon võttis 28. aprillil 2015 vastu Euroopa julgeoleku tegevuskava, milles sätestatakse peamised meetmed ELi tulemusliku vastulöögi tagamiseks terrorismile ja julgeolekuohtudele Euroopa Liidus aastatel 2015–2020.

Alates tegevuskava vastuvõtmisest on saavutatud märkimisväärset edu selle rakendamises. 2015. aasta novembris esitas komisjon tulirelvade direktiivi muutmisettepaneku ja seejärel 2015. aasta detsembris tulirelvi ja lõhkeaineid käsitleva tegevuskava. Seoses terrorismiga võttis komisjon 2015. aasta detsembris vastu uue terrorismivastast võitlust käsitleva direktiivi ja 2016. aasta veebruaris konkreetse terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamise tegevuskava. Aprillis tegi komisjon ettepaneku luua riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem ning esitas teatise, mis sillutab teed tõhusa ja tegusa julgeolekuliidu suunas. Lisaks sellele võeti septembris vastu ühine lennundusjulgestusseadmete ELi sertifitseerimismenetlus.

Hiljuti, 2016. aasta 14. septembril esitas komisjon teatise „Julgeoleku suurendamine liikuvas maailmas“, mis veelkord kinnitas vajadust leida tasakaal liikumisvabaduse ja turvanõuete vahel, soodustades samal ajal seaduslikku sisenemist Schengeni alale, vajamata selleks viisat. Lisaks sellele alustas 6. oktoobril tegevust Euroopa piiri- ja rannikuvalve, mis sai teoks vaid 9 kuud pärast komisjoni detsembris tehtud vastavasisulist ettepanekut ja mis näitab selget tahet parandada ELi välispiiride haldust ning nende turvalisust.

Julgeolekuliidu voliniku portfelli loomine president Junckeri poolt 2016. aasta augustis näitab, kui oluliseks peab komisjon terroriohule reageerimise tugevdamist.

Esimene igakuine eduaruanne esitati 12. oktoobril ja see hõlmas perioodi 2016. aasta aprillist oktoobrini. Täna esitatud teises aruandes aga vaetakse esimese aruande järel saavutatut ja perspektiive kuni 2016. aasta detsembrini.

Lisateave

Teine eduaruanne tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu suunas liikumise kohta

Pressiteade: Komisjon teeb ettepaneku luua ELi reisiinfo ja -lubade süsteem

Pressiteade: Euroopa välispiiride kindlustamine: tegevust alustab Euroopa Piirivalveamet

Teatis tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu suunas liikumise kohta

Teatis: Euroopa julgeoleku tegevuskava elluviimine, et võidelda terrorismi vastu ja liikuda tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu poole

Euroopa julgeoleku tegevuskava

Teabeleht: julgeolekuliit

Küsimused ja vastused: Euroopa julgeoleku tegevuskava: tee julgeolekuliidu suunas

Missioonikiri julgeolekuliidu volinik Sir Julian Kingile

IP/16/3681

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar