Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den europæiske dagsorden om sikkerhed: Anden rapport om fremskridtet mod en effektiv og levedygtig sikkerhedsunion

Bruxelles, den 16. november 2016

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt sin anden månedlige statusrapport om de bestræbelser, der gøres for at få etableret en effektiv og levedygtig sikkerhedsunion.

I tråd med opfordringerne i Bratislavakøreplanen og konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i oktober er der sket vigtige fremskridt såsom åbningen af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning den 6. oktober, dybdegående drøftelser om de foranstaltninger, der træffes af netværket til bevidstgørelse omkring radikalisering (især med hensyn til unge, der er i fare for at blive radikaliseret), og forslaget af dags dato om et EU-system for rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) efter meddelelsen i september fra formand Jean-Claude Juncker i hans tale om Unionens tilstand i 2016.

Kommissær for sikkerhedsunionen Julian King udtaler: "For et par dage siden rundede Europa etårsdagen for de forfærdelige angreb i Paris, hvor reaktiverede militære automatvåben blev anvendt med dødelige konsekvenser. Det er på høje tid at færdiggøre det lovgivende arbejde om revisionen af direktivet om skydevåben og stoppe udbredelsen af disse militære Kalashnikov-automatvåben. Rapporten opfordrer ligeledes Europa-Parlamentet og Rådet til at færdiggøre to andre pakker, inden året er omme: det nye direktiv om bekæmpelse af terrorisme og revisionen af Schengengrænsekodeksen. Disse regelsæt kan til sammen gøre en reel og praktisk forskel, bl.a. over for truslen fra tilbagevendende fremmedkrigere, og vil gøre myndighederne i stand til at beskytte borgerne i hele EU på en mere effektiv måde.

Med et fremadrettet perspektiv påpeger rapporten især det presserende behov for, at Europa-Parlamentet og Rådet følger op på deres tilsagn – hvoraf de nyligste stammer fra Bratislavakøreplanen og Det Europæiske Råds møde i oktober – og når til enighed om Kommissionens forslag til revision af direktivet om skydevåben, til direktivet om bekæmpelse af terrorisme og om indførelsen af systematisk kontrol af alle personer, der passerer EU's ydre grænser.

De centrale punkter er:

Øget bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet

  • Retlige rammer: Europa-Parlamentet og Rådet bør inden udgangen af november måned nå til enighed om forslaget til direktiv om bekæmpelse af terrorisme. De bør også inden udgangen af 2016 nå til enighed om revisionen af direktivet om skydevåben. I december vil Kommissionen fremlægge den endelige forslagspakke i forbindelse med handlingsplanen for bekæmpelse af terrorfinansiering, der blandet andet indeholder forslag om kriminalisering af hvidvask af penge.
  • Forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering: På konferencen på højt plan i netværket til bevidstgørelse omkring radikalisering (RAN) blev den nye "RAN Young"-platform lanceret. Denne platform opfordrer unge til at engagere sig i at forebygge radikaliseringen af unge, der er en af de centrale målgrupper for rekruttering af terrorister. På det andet møde på højt plan i EU's internetforum den 8. december 2016 skal der bygges videre på dette arbejde med henblik på at forebygge radikalisering online og bekæmpe terrorpropaganda på internettet. En ny fælles indberetningsplatform og et program til styrkelse af civilsamfundet skal også indføres på mødet.

Et bedre forsvar og større modstandsdygtighed

  • Bedre informationssystemer og afhjælpning af problemet med manglende oplysninger: Kommissionen fremsatte i dag et forslag om at oprette et EU-system for rejseoplysninger og rejsetilladelser (ETIAS) for at styrke sikkerhedskontrollen af visumfri rejsende. ETIAS vil indsamle oplysninger om alle dem, der rejser til EU uden visum for at gøre det muligt på forhånd at foretage kontrol af irregulær migration og sikkerhedskontrol. Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at påbegynde arbejdet på forslaget om et EU-system for rejseoplysninger og rejsetilladelser (ETIAS) – som der opfordres til i Bratislavakøreplanen – hurtigst muligt.
  • Bedre udveksling af oplysninger: Kommissionen arbejder aktivt på at fremme gennemførelsen af EU's direktiv om passagerlister (PNR) og på at sikre, at fristen for en fuldstændig gennemførelse af direktivet i maj 2018 overholdes af alle EU's medlemsstater.
  • Øget sikkerhed ved de ydre grænser: Efter åbningen af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i oktober er det nu af afgørende betydning, at medlemsstaterne følger op på deres tilsagn om at udsende personale og udstyr for at nå op på fuld kapacitet til hurtig udrykning inden årets udgang. På det Europæiske Råds møde i oktober blev der også opfordret til hurtig vedtagelse af Kommissionens forslag om at indføre systematisk kontrol af alle de rejsende, der passerer EU's ydre grænser, da dette er et afgørende instrument til at opdage tilbagevendende fremmedkrigere. Ydermere vil Kommissionen i december fremsætte det første sæt forslag, der skal forbedre Schengeninformationssystemets (SIS) funktioner. Kommissionen vil også fremlægge en handlingsplan, der skal forbedre sikkerhedselementerne i rejsedokumenter inden årets udgang.
  • Kommissionen arbejder også på at indføre en fælles søgegrænseflade for medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder, grænsemyndigheder og udlændingemyndigheder. Derudover vil ekspertgruppen på højt plan om informationssystemer og interoperabilitet fremlægge en foreløbig rapport inden årets udgang.

Baggrund

Spørgsmålet om sikkerhed har konstant været på dagsordenen, siden Juncker-Kommissionen startede – fra kommissionsformandens politiske retningslinjer fra juli 2014 til den seneste tale om Unionens tilstand i september 2016.

Den 28. april 2015 vedtog Kommissionen den europæiske dagsorden om sikkerhed. Den indeholder de vigtigste tiltag, der skal gennemføres for at sikre en effektiv EU-indsats mod terrorisme og trusler mod sikkerheden i Den Europæiske Union i perioden 2015-2020.

Siden vedtagelsen af dagsordenen om sikkerhed er der gjort betydelige fremskridt med dens gennemførelse. I november 2015 fremsatte Kommissionen et forslag til revision af direktivet om skydevåben, efterfulgt af en handlingsplan om skydevåben og sprængstoffer i december 2015. Hvad angår terrorisme, vedtog Kommissionen et nyt direktiv om bekæmpelse af terrorisme i december 2015 og en specifik handlingsplan for bekæmpelse af finansiering af terrorisme i februar 2016. I april fremsatte Kommissionen forslag om oprettelsen af et ind- og udrejsesystem og forelagde en meddelelse, som baner vejen for en effektiv og ægte sikkerhedsunion. En fælles EU-certificeringsprocedure for udstyr til securityscreening inden for luftfarten blev desuden vedtaget i september.

Senest forelagde Kommissionen sin meddelelse af 14. september 2016 "Øge sikkerheden i en verden med mobilitet", som bekræftede, at der er behov for at finde balancen mellem at sikre mobiliteten og øge sikkerheden og samtidig lette den lovlige indrejse i Schengenområdet uden visum. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning blev i øvrigt operationelt den 6. oktober, kun 9 måneder efter Kommissionens forslag i december, hvilket viser en klar vilje til at styrke forvaltningen og sikkerheden ved EU's ydre grænser.

Det, at Kommissionens formand Jean-Claude Juncker i august 2016 oprettede en særlig portefølje for sikkerhedsunionen under en kommissær, viser, at Kommissionen finder det meget vigtigt at øge bekæmpelsen af terrortrusler.

Den første månedlige statusrapport om sikkerhedsunionen blev fremlagt den 12. oktober og dækker perioden fra april til oktober 2016, hvor der i den anden rapport af dags dato ses på de fremskridt, der er blevet gjort siden da og skues fremad mod december 2016.

Yderligere oplysninger

Anden statusrapport om fremskridtet mod en effektiv og ægte sikkerhedsunion

Pressemeddelelse: Kommissionen foreslår EU-system for rejseoplysninger og rejsetilladelser

Pressemeddelelse: Sikring af Europas ydre grænser – Åbning af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

Meddelelse om fremskridtet mod en effektiv og ægte sikkerhedsunion

Meddelelse: Gennemførelse af den europæiske dagsorden om sikkerhed for at bekæmpe terrorisme og bane vejen for en effektiv og ægte sikkerhedsunion

Den europæiske dagsorden om sikkerhed

Faktablad: Sikkerhedsunionen

Spørgsmål og svar: Sådan banes vejen for en effektiv og ægte sikkerhedsunion

Opgavebeskrivelse til Sir Julian King, kommissær for sikkerhedsunionen

IP/16/3681

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar