Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropský program pro bezpečnost: druhá zpráva o pokroku směrem k účinné a udržitelné bezpečnostní unii

Brusel 16. listopadu 2016

Evropská komise dnes představila druhou ze svých měsíčních zpráv o pokroku, kterého bylo dosaženo v úsilí o vytvoření účinné a udržitelné bezpečnostní unie.

V souladu s výzvami obsaženými v Bratislavském plánu a závěrech z říjnového zasedání Evropské rady byla přijata významná progresivní opatření, včetně zahájení činnosti Evropské pohraniční a pobřežní stráže 6. října tohoto roku, hloubkových diskuzí o opatřeních, která přijímá síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci, zejména pak v souvislosti s mladými lidmi ohroženými radikalizací, a také včetně dnešního návrhu na zřízení systému EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS), který navazuje na prohlášení obsažené v zářijovému projevu Jean-Clauda Junckera o stavu Unie.

Komisař odpovědný za bezpečnostní unii Julian King uvedl: „Evropa si před několika dny připomněla první výročí hrůzných útoků v Paříži, při nichž byly s devastujícím účinkem použity reaktivované útočné vojenské zbraně. Je načase dokončit legislativní práci na revizi směrnice o střelných zbraních a odstranit vojenské automatické zbraně typu Kalašnikov z širšího oběhu. Zpráva o pokroku vyzývá Radu a Parlament také k tomu, aby do konce roku rovněž dokončily práci na dalších dvou balíčcích týkajících se nové protiteroristické směrnice a revize Schengenského hraničního kodexu. Společně mohou tato pravidla přinést změny s reálným dopadem, a to i pokud jde o hrozbu, kterou představují navracející se zahraniční terorističtí bojovníci, a pomoci orgánům účinněji chránit občany v celé Evropě.“

Výhledově zpráva upozorňuje zejména na skutečnost, že Evropský parlament a Rada musí plnit své závazky, přijaté nedávno v rámci Bratislavského plánu a na říjnovém zasedání Evropské rady, a dosáhnout shody ohledně návrhů Komise, které se týkají revize směrnice o střelných zbraních, směrnice o boji proti terorismu a ohledně zavedení systematických kontrol pro všechny osoby překračující vnější hranice EU.

Mezi hlavní body zprávy patří:

Intenzivnější boj proti terorismu a organizovanému zločinu

  • Právní rámec: Evropský parlament a Rada by se měly do konce listopadu shodnout na návrhu směrnice o boji proti terorismu. Spolutvůrci právních předpisů by měli do konce roku 2016 dospět rovněž ke shodě ohledně revidované směrnice o střelných zbraních. Komise v prosinci předloží konečný balíček návrhů v rámci akčního plánu proti financování terorismu, včetně návrhů týkajících se kriminalizace praní peněz.
  • Prevence a boj proti radikalizaci: Na konferenci na vysoké úrovni pořádané sítí pro zvyšování povědomí o radikalizaci (RAN) byla zahájena činnost platformy „RAN young“, jejímž účelem je povzbudit mladé lidi, aby se aktivně podíleli na prevenci radikalizace mladých lidí, tedy cílové skupiny, na kterou se osoby provádějící nábor teroristů zaměřují nejčastěji. Druhé zasedání na vysoké úrovni, které 8. prosince 2016 pořádá Internetové fórum EU, se v této souvislosti zaměří na prevenci online radikalizace a boj proti teroristické propagandě na internetu. Během zasedání dojde k vytvoření společné platformy pro oznamování internetového obsahu a programu zlepšení postavení občanské společnosti.

Posílení naší obrany a odolnosti

  • Posílení informačních systémů a odstranění nedostatků v přístupu k informacím: Komise dnes navrhla zřízení systému EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS), který by přispěl ke zpřísnění bezpečnostních kontrol pro cestující, kteří nepotřebují víza. V rámci systému ETIAS budou shromažďovány informace o všech osobách, které cestují do Evropské unie bez víza, díky čemuž bude možné provádět předběžné kontroly zaměřené na bezpečnost a nelegální migraci. Komise vyzývá Radu a Parlament, aby začaly neodkladně pracovat na jejích návrzích na zřízení systému EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS), jehož vytvoření bylo zakotveno v Bratislavském plánu.
  • Lepší výměna informací: Komise se aktivně podílí na provádění směrnice EU o jmenné evidenci cestujících (PNR), aby se zaručilo, že ji všechny členské státy plně provedou ve stanovené lhůtě, tedy do května 2018.
  • Posílení bezpečnosti na vnějších hranicích: Poté, co byla v říjnu zahájena činnost Evropské pohraniční a pobřežní stráže, je nyní klíčové, aby členské státy splnily své závazky vyslat personál a vybavení, a přispěly tak k dosažení plné kapacity pro rychlou reakci do konce tohoto roku. Na říjnovém zasedání Evropské rady zazněla rovněž výzva k urychlenému přijetí návrhu Komise na uplatňování systematických kontrol u všech osob překračujících vnější hranice EU, což je klíčový nástroj k odhalování vracejících se zahraničních bojovníků. Komise dále v prosinci představí první soubor návrhů zaměřených na zlepšení funkčnosti schengenského informačního systému (SIS). Komise rovněž do konce tohoto roku předloží akční plán na zlepšení bezpečnostních prvků cestovních dokladů.
  • Komise současně pracuje na vytvoření rozhraní jednotného vyhledávání pro donucovací, pohraniční a imigrační orgány členských států. Navíc do konce letošního roku předloží průběžnou zprávu skupina odborníků na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu.

Souvislosti

Bezpečnost je zásadní oblastí zájmu již od začátku funkčního období Junckerovy Komise a je tematizována jak v politických směrech, které současný předseda předložil v červenci 2014, tak v jeho dosud posledním projevu o stavu Unie ze září 2016.

Evropská komise dne 28. dubna 2015 přijala Evropský program pro bezpečnost, který stanoví hlavní kroky k zajištění účinné reakce EU na terorismus a bezpečnostní hrozby v Evropské unii v období 2015–2020.

Od přijetí zmíněného programu bylo dosaženo značného pokroku v jeho naplňování. V listopadu Komise navrhla revizi směrnice o střelných zbraních a dále pak v prosinci 2015 akční plán proti střelným zbraním a výbušninám. Pokud jde o terorismus, Komise v prosinci 2015 přijala směrnici o boji proti terorismu a v únoru 2016 pak specifický akční plán pro boj proti financování terorismu. V dubnu Komise navrhla zřízení systému vstupu/výstupu (EES) a zveřejnila sdělení, v němž položila základy skutečné a účinné bezpečnostní unie. Navíc byla v září přijata jednotná certifikace EU pro vybavení letecké bezpečnosti.

Jako dosud poslední krok Komise představila 14. září své sdělení nazvané „Posílení bezpečnosti ve světě mobility“, které potvrzuje, že je nezbytné dosáhnout rovnováhy mezi zaručením mobility a posílením bezpečnosti a současně usnadnit legální vstup do schengenského prostoru bez vízové povinnosti. Navíc byla dne 6. října zahájena činnost Evropské pohraniční a pobřežní stráže, k čemuž došlo pouhých devět měsíců poté, co Komise v prosinci předložila svůj návrh, což svědčí o jasném závazku posílit správu a bezpečnost vnějších hranic EU.

Skutečnost, že předseda Juncker vytvořil v srpnu 2016 zvláštní portfolio komisaře pro bezpečnostní unii, ukazuje, jaký význam Komise přikládá posílení reakce na teroristické hrozby.

První měsíční zpráva o pokroku při provádění bezpečnostní unie byla předložena 12. října a vztahovala se na období od dubna do října 2016, zatímco dnešní druhá zpráva se zaměřuje na pokrok dosažený od října 2016 a výhledově pak na období do prosince 2016.

Další informace

Druhá zpráva o pokroku směrem k účinné a skutečné bezpečnostní unii

Tisková zpráva: Komise navrhuje zřídit systém EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS)

Tisková zpráva: Zahájení činnosti Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž přispěje k zajištění vnější hranice Unie

Sdělení o pokroku směrem k účinné a skutečné bezpečnostní unii

Sdělení: Naplňování Evropského programu pro bezpečnost v zájmu boje proti terorismu a položení základů účinné a skutečné bezpečnostní unie

Evropský program pro bezpečnost

Informační přehled: Bezpečnostní unie

Otázky a odpovědi: Položení základů skutečné a účinné bezpečnostní unie

Pověřovací dopis Julianu Kingovi, komisaři pro bezpečnostní unii

IP/16/3681

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar